szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
RADA MIEJSKA:
Uchwała Nr I/4/06 z dnia 27 listopada 2006r.

Uchwała Nr I/4/06
Rady Miejskiej w Szczytnej
z dnia 27 listopada 2006r.

w sprawie ustalenia składów osobowych oraz przedmiotu działania stałych Komisji Rady Miejskiej w Szczytnej

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 , poz. 1591 z późn. zm./ Rada Miejska w Szczytnej uchwala, co następuje:

§1

1. Powołuje się Komisje o następujących nazwach i składach osobowych:
1. Komisja Rewizyjna – 5 osób
2. Komisja Spraw Społecznych – 4 osoby
3. Komisja ds. Budżetu i Rozwoju Gospodarczego - 5 osób
4. Komisja ds. Rozwoju Wsi - 4 osoby
2. Imienne składy osobowe Komisji, o których mowa w ust.1, zostały określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Przedmiot działania Komisji został określony w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, a Komisji Rewizyjnej w Statucie Gminy.

§ 3

Tracą moc uchwały Rady Miejskiej w Szczytnej:
1) Nr V/42/2003 z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie powołania stałych Komisji Rady Miejskiej w Szczytnej.
2) Nr V/43/2003 z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie ustalenia składów osobowych Komisji Rady Miejskiej w Szczytnej.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1
do uchwały I/4/06
Rady Miejskiej w Szczytnej
z dnia 27 listopada 2006 r.

1) Komisja Rewizyjna:

Rydz Beata - przewodnicząca

Doskocz Urszula - członek
Leszek Gunia - członek
Onak Marian - członek
Szlosberger Wojciech - członek

2) Komisja Spraw Społecznych:

Szlosberger Wojciech  - przewodniczący

Czarnik Stanisław - członek
Doskocz Urszula - członek
Gunia Józef - członek

3) Komisja ds. Budżetu i Rozwoju Gospodarczego:

Hoffman Ireneusz - przewodniczący

Futoma Zygmunt – członek
Gunia Leszek - członek
Konior Roman - członek
Rydz Beata - członek

4) Komisja ds. Rozwoju Wsi:

Onak Marian - przewodniczący

Górecki Waldemar - członek
Prochera Andrzej - członek
Sobczak Roman - członek

Załącznik nr 2
do uchwały I/4/06
Rady Miejskiej w Szczytnej
z dnia 27 listopada 2006 r.

KOMISJA SPRAW SPOŁECZNYCH

Działa w zakresie:
1. Działalności merytorycznej i planów finansowych placówek oświaty i wychowania, kultury, kultury fizycznej i sportu, opieki społecznej, zdrowia i rozwiązywania problemów alkoholowych, w tym między innymi:
a/ opiniowania
- planów finansowych
- planów działalności merytorycznej
- projektów list osób przewidzianych do wynajmu lokalu mieszkalnego lub socjalnego
- programów zajęć pozalekcyjnych
- programów imprez masowych i kulturalno – oświatowych
b/ inicjowania aktywności dzieci i młodzieży
c/ promowania dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionej
2. Bezpieczeństwa publicznego
3. Ochrony przeciwpożarowej
4. Zabezpieczenia przeciwpowodziowego
5. Działań antykryzysowych
6. Promocji gminy

KOMISJA  DS. BUDŻETU I ROZWOJU GOSPODARCZEGO

Działa w zakresie:
1. Działalności merytorycznej i planów finansowych ZGKiM w tym między innymi:
- eksploatacji zasobów mieszkaniowych, czynszu najmu i remontów budynków
- organizacji gospodarki komunalnej w tym : zaopatrzenia w wodę, gospodarki ściekowej, utrzymania porządku i czystości oraz gospodarki odpadami
2. Komunalnego budownictwa mieszkaniowego
3. Utrzymania, modernizacji i budowy ulic i placów publicznych
4. Spraw wynikających z planu zagospodarowania przestrzennego
5. Budowy i utrzymania urządzeń komunalnych
6. Ochrony środowiska naturalnego i gospodarki wodnej
7. Opiniuje zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu gminy w zakresie określonym w ustawie o finansach publicznych
8. Opiniuje i współuczestniczy w tworzeniu planów strategii i rozwoju miasta i gminy
9. Opiniuje projekty uchwał związane z wydatkowaniem środków budżetowych

KOMISJA DS.  ROZWOJU WSI

Działa w zakresie:

1. Planów rozwoju gospodarczego terenów wiejskich
2. Opiniowania budżetu, podatków i opłat dotyczących wsi
3. Opiniowania planów inwestycyjnych dotyczących wsi
4. Zaopatrzenia w wodę, odprowadzania ścieków i ich oczyszczanie, utrzymania czystości i porządku na terenach wiejskich
5. Utrzymania dróg transportu rolnego, modernizacji i remontów dróg wiejskich oraz ich oświetlenia
6. Gospodarki leśnej
7. Ochrony środowiska i gospodarki wodnej
8. Gospodarki ziemią rolniczą, obrotu gruntami rolnymi i ich wydzierżawieniem powyżej 3 lat
9. Ochrony gruntów rolnych i leśnych oraz rekultywacji gruntów zdewastowanych
10. Działalności klubów wiejskich

 
informacje wprowadził:Piotr Popławski
informacje wytworzył:
data ostatniej modyfikacji: 29 Listopada 2006 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 284681