szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
RADA MIEJSKA:
Uchwała Nr II/12/06 z dnia 8 grudnia 2006r.

Uchwała Nr II/12/06
Rady Miejskiej w Szczytnej
z dnia 8 grudnia 2006r.

w sprawie wskazania lokalizacji pod ewentualną budowę obiektu z przeznaczeniem pod Dom Pomocy Społecznej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ),  art. 13 ust.1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity z 2004 r. Dz. U. Nr 261, poz. 2603 ) w związku z Porozumieniem wstępnym zawartym w dniu 7 listopada 2006 r. pomiędzy Powiatem Kłodzkim a Zakonem Misjonarzy Świętej Rodziny przy udziale Burmistrza Miasta i Gminy Szczytna, Rada Miejska w Szczytnej uchwala co następuje: 

§ 1

1. Wskazuje się jako teren pod ewentualną budowę nowego obiektu z przeznaczeniem pod Dom Pomocy Społecznej nieruchomości położone w Szczytnej przy ul. Górskiej, stanowiące działki nr 1852 i 1854 o łącznej powierzchni 9,44 ha.
2. W przypadku podjęcia budowy obiektu, o którym mowa w ust. 1, Gmina deklaruje przekazanie inwestorowi terenu w formie darowizny.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Szczytna.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Szczytnej
Renata Idzik

 
informacje wprowadził:Piotr Popławski
informacje wytworzył:
data ostatniej modyfikacji: 13 Grudnia 2006 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 282570