szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
RADA MIEJSKA:
Uchwała Nr II/5/06 z dnia 8 grudnia 2006r.

UCHWAŁA NR II/5/06
RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNEJ
Z DNIA 8 GRUDNIA 2006r.

w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 40 i art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 , poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 5 ust. 1 , art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych 1 (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późniejszymi zmianami) Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 25 października 2006r. w sprawie wysokości górnych stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (Monitor Polski z 2006r. Nr 75, poz. 758)

Rada Miejska w  Szczytnej uchwala:

§ 1

Ustala się roczną stawkę podatku od nieruchomości:
1. od budynków lub ich części :
a) mieszkalnych - 0,57 zł od 1m2 powierzchni użytkowej
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej  oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 17,65 zł od 1m2 powierzchni użytkowej
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 8,66 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - 3,75 zł od 1m2 powierzchni użytkowej
e) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług weterynaryjnych - 8,91 zł od 1m2 powierzchni użytkowej
f) od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 6,23 zł od 1m2 powierzchni użytkowej
g) od budynków gospodarczych, komórek i innych obiektów - 4,59 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej
2. od budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3  i ust. 3-7 ustawy - 2 % ich wartości
3. od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,69 zł od 1 m2 powierzchni
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, zajętych na prowadzenie wyciągów narciarskich i pól golfowych - 0,35 zł od 1 m2 powierzchni
c) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 3,65 zł od 1 ha powierzchni
d) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,30 zł od 1 m2 powierzchni

§ 2

Uchwała podlega rozplakatowaniu na terenie miasta i gminy Szczytna.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Szczytna.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i ma zastosowanie od 1 stycznia 2007r.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz.844 ze zm.) Minister właściwy do spraw finansów publicznych ogłasza w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” górne granice stawek kwotowych podatku od nieruchomości (art. 5ust. 1), podatku od środków transportowych (art. 10), podatku od posiadania psów (art. 14 pkt.1) oraz opłat lokalnych – opłaty targowej, miejscowej i administracyjnej (art.19).

Stawki te corocznie podlegają podwyższeniu na następny rok podatkowy, z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych i są zaokrąglane w górę do pełnych groszy.

Wskaźnik wzrostu cen ustala się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polski „Monitor Polski”.

Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13.10.2006r. opublikowanym w Monitorze Polskim Nr 72, poz. 724 wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów 2006r. wyniósł 0,9 %.

Niniejszy projekt Uchwały zawiera wzrost stawek podatku od nieruchomości o 0,9% w stosunku do stawek uchwalonych przez Radę Miejską na rok 2006, z wyjątkiem od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej i gruntów pozostałych.
Burmistrz Miasta i Gminy w Szczytnej proponuje utrzymanie tych stawek na poziomie roku 2006, i tak:
- od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 17,65 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
- od pozostałych gruntów – 0,30 zł od 1 m² powierzchni użytkowej.

Ponadto Rada Miejska w Szczytnej wprowadziła zróżnicowane stawki dla podatku od nieruchomości dla powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług weterynaryjnych, i tak:
- od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług weterynaryjnych - 8,91 zł od 1m2 powierzchni użytkowej.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Szczytnej
Renata Idzik

1  Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992),
2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999).Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.

 
informacje wprowadził:Piotr Popławski
informacje wytworzył:
data ostatniej modyfikacji: 19 Grudnia 2006 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 278393