szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
RADA MIEJSKA:
Uchwała Nr II/14/06 z dnia 8 grudnia 2006r.

UCHWAŁA NR II/14/06
Rady Miejskiej w Szczytnej
z dnia 8 grudnia 2006 roku

w sprawie: wydania opinii do projektowanego obszaru specjalnej ochrony ptaków (OSO) w ramach europejskiej sieci ekologicznej Natura 2000 wyznaczonego na terenie gminy Szczytna

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 1, art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Szczytnej uchwala, co następuje:

§ 1

Negatywnie opiniuje się wyznaczenie w ramach europejskiej sieci ekologicznej Natura 2000 obszar o nazwie Góry Stołowe – kod: PLB020006.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Szczytna.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
Minister Środowiska pismem z dnia 23 listopada 2006 roku nr DLOPiK-op/n/-4141-2-32/06mż-w przesłał do zaopiniowania nowy obszar specjalnej ochrony ptaków w ramach sieci Natura 2000.
Jest to obszar pod nazwą ,,Góry Stołowe” o powierzchni 1987329 ha, położony na terenie gminy Szczytna, gminy Lewin Kłodzki, gminy Kudowa Zdrój, gminy Duszniki Zdrój, gminy Radków. Na terenie gminy Szczytna obszar obejmuje prócz obszaru Parku Narodowego Gór Stołowych, teren wsi Łężyce, wsi Słoszów, wsi Złotno, wsi Dolina, wsi Studzienno,  wsi Chocieszów, Niwa, Wolany do drogi wojewódzkiej Polanica Zdrój – Wambierzyce, a także teren miasta Szczytna do drogi krajowej nr 8 z wyłączeniem zwartej zabudowy osiedla ul. Słoneczna ul. Kościelna, ul. Wolności i osiedle Kopernika.
Już obecnie prawie cały obszar gminy poddany jest szczególnej ochronie, co znacznie ogranicza rozwój gospodarczy gminy. Południowa część gminy objęta jest najwyższą formą ochrony przyrody, gdyż położona jest w obrębie Parku Narodowego Gór Stołowych (1.769 ha), a wraz z otuliną obszar ten obejmuje 1/3 powierzchnię gminy. Góry Bystrzyckie na południu gminy objęte są ochroną w ramach istniejącego od 1981 roku Obszaru Chronionego Krajobrazu Gór Bystrzyckich i Orlickich. Ponadto część gminy wchodzi w skład obszaru górniczego złoża wody leczniczej Dusznik Zdroju i obszaru górniczego złoża wody leczniczej Polanicy Zdroju. Posiadamy też rezerwat przyrody pod nazwą ,,Torfowisko pod Zieleńcem”. Dodatkowo, wcześniej Minister Środowiska wyznaczył na terenie gminy Szczytna cztery obszary Natura 2000.
Stoimy na stanowisku, że tylko rozwój gospodarczy gminy i co za tym idzie wzrost zasobności materialnej tej społeczności może przyczynić się do właściwej i lepszej ochrony środowiska naturalnego. Nadmierne ograniczenia mogą ten rozwój hamować. Dlatego wyznaczenie nowych obszarów ochronnych uważamy za niewłaściwe.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Szczytnej
Renata Idzik

 
informacje wprowadził:Piotr Popławski
informacje wytworzył:
data ostatniej modyfikacji: 4 Stycznia 2007 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 278393