szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
RADA MIEJSKA:
Uchwała Nr III/25/06 z dnia 28 grudnia 2006r.

Uchwała Nr III/25/06
Rady Miejskiej w Szczytnej
z dnia 28 grudnia 2006 roku

w sprawie: wyznaczenia przedstawiciela Gminy Szczytna do Zgromadzenia Międzygminnego Związku Celowego w Kłodzku

Na podstawie art. 70 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz § 9 ust. 2 Statutu Międzygminnego Związku Celowego w Kłodzku (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego nr 146 z 2005 r. poz. 2924, ze zmianą w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego nr 47 z 2006 r. poz. 762) Rada Miejska w Szczytnej uchwala, co następuje:

§ 1

Na przedstawiciela Gminy Szczytna do Zgromadzenia Międzygminnego Związku Celowego w Kłodzku wyznacza się Pana Jerzego Karaska.

§ 2

Traci moc uchwała Nr VI/59/2003 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wyznaczenia drugiego przedstawiciela do Zgromadzenia Międzygminnego Związku Celowego Powołanego dla Stworzenia Wspólnego Systemu Gospodarki Odpadami w Powiecie Kłodzkim.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szczytnej.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega doręczeniu do Biura Międzygminnego Związku Celowego w Kłodzku.

Uzasadnienie

W związku z członkostwem Gminy Szczytna w Międzygminnym Związku Celowym w Kłodzku zachodzi potrzeba wyznaczenia przedstawiciela do Zgromadzenia Związku.
Zgromadzenie Związku jest jego organem kontrolnym i stanowiącym. Na mocy postanowień Statutu Związku w skład Zgromadzenia Związku wchodzą burmistrzowie/wójtowie gmin będących jego członkami oraz dodatkowi przedstawiciele wskazani przez Rady poszczególnych gmin członków Związku.
Wybrany przedstawiciel, wraz z Burmistrzem będą reprezentowali gminę w Zgromadzeniu Związku w bieżącej kadencji samorządu lokalnego, tj. w latach 2006-2010.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Szczytnej
Renata Idzik

 
informacje wprowadził:Piotr Popławski
informacje wytworzył:
data ostatniej modyfikacji: 8 Stycznia 2007 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 282570