szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
RADA MIEJSKA:
Uchwała Nr III/19/06 z dnia 28 grudnia 2006r.

UCHWAŁA NR III/19/06
RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNEJ
Z DNIA 28 GRUDNIA 2006R.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2007

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 08.03.1990 o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U.nr 142 z 2001 r., poz.1591, z późniejszymi zmianami) oraz art. 41 ustawy z dnia 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity: Dz.U. nr 147, poz.1231 z 2002 r. z późniejszymi zmianami) a także art.10 ustawy  z dnia 29 lipca 2005 r o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. nr 179,poz.1485)

Rada Miejska w Szczytnej uchwala:

§  1

Przyjmuje się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2007 stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały wraz z załącznikiem nr 2 – regulaminem konkursu ofert na pozalekcyjne zajęcia profilaktyczne dla dzieci i młodzieży, załącznikiem nr 3 – lokalną diagnozą problemów alkoholowych i załącznikiem nr 4 – preliminarzem  środków na realizację Gminnego Programu.

§  2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szczytnej.

§  3

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr III/19/06
Rady Miejskiej w Szczytnej
z dnia 28 grudnia 2006 r.

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH oraz PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
NA ROK 2007

Podstawy prawne Programu:

I  Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
Art. 41 1.  Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu należy do zadań własnych gmin. W szczególności zadania te obejmują:
1/ zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych
od alkoholu,
2/ udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie,
3/ prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w
zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych,
4/ wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych,
5/ podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 131 i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.
6/ wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie  centrów integracji społecznej  i klubów integracji społecznej
2. Realizacja zadań, o których mowa w ust.1 prowadzona jest w postaci gminnego
programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, stanowiącego część
strategii integracji i profilaktyki społecznej uchwalanego corocznie przez radę gminy. Program jest realizowany przez ośrodek pomocy społecznej. W celu realizacji programu
burmistrz może powołać pełnomocnika.
3. Burmistrz powołuje gminną komisję rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności inicjującą działania w zakresie określonym w ust. 1 oraz podejmującą czynności
zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie leczenia odwykowego.
4. W skład gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych wchodzą osoby przeszkolone w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
5. Zasady wynagradzania członków gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych określa rada gminy w gminnych programach rozwiązywania problemów alkoholowych.
art. 111  W celu pozyskania dodatkowych środków na finansowanie zadań określonych w art. 41  gminy pobierają opłatę za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
art.12
1. Rada gminy ustala w drodze uchwały, dla terenu gminy (miasta) liczbę punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu / z wyjątkiem piwa/   przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży.
2. Rada gminy ustala w drodze uchwały zasady usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

art.18 ust.1
Sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży może być prowadzona tylko na podstawie zezwolenia wydanego przez wójta, burmistrza właściwego ze względu na lokalizację punktu sprzedaży zwanego dalej organem zezwalającym.
ust.3a
Zezwolenia organ zezwalający wydaje po uzyskaniu pozytywnej opinii gminnej komisji
rozwiązywania problemów alkoholowych o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami rady gminy, o których mowa w art.12 ust.1 i 2.
ust.8
Organ zezwalający lub na podstawie jego upoważnienia, straż gminna lub członkowie gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych dokonują kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia.

II Uchwała nr III/30/2002 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 30.12.2002 w sprawie: ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu /z wyjątkiem piwa/ przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz w sprawie zasad usytuowania na terenie Miasta i Gminy  Szczytna miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

III Zarządzenie  nr 19/2003  Burmistrza Miasta i Gminy Szczytna  z dnia 8 stycznia 2003 w sprawie:powołania  Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

IV Powołanie Pełnomocnika  ds Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – Burmistrz Miasta i Gminy Szczytna: 15 listopada 1996 r.

V  Powołanie Pełnomocnika  ds Przeciwdziałania Narkomanii - Burmistrz Miasta i Gminy Szczytna: 7 października 2005r.

VI  Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii
art 2 ust.1 Przeciwdziałanie narkomanii realizuje się przez odpowiednie kształtowanie polityki społecznej, gospodarczej, oświatowo-wychowawczej i zdrowotnej, a w szczególności:
1/ działalność wychowawczą, edukacyjną, informacyjną i zapobiegawczą,
2/ leczenie, rehabilitację i reintegrację osób uzależnionych,
3/ ograniczanie szkód zdrowotnych i społecznych.
art. 10 ust. 1 Przeciwdziałanie narkomanii należy do zadań  własnych gminy, obejmujących:
1/ zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem,
2/ udzielanie rodzinom,w których występują problemy narkomanii,pomocy psychospołecznej i prawnej,
3/ prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej,edukacyjnej oraz  szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii,w szczególności dla dzieci i młodzieży,w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach  opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych,
4/ wspomaganie  działań instytucji,organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów narkomanii,
5/ pomoc społeczną osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętych ubóstwem i wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób  z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego.
2. Burmistrz w celu realizacji zadań,o których mowa w  ust.1 opracowuje projekt Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii,zwanego dalej „Gminnym Programem”, uwzględniając zadania określone w art. 2 ust. 1 pkt  1-3 oraz  kierunki działań wynikające z Krajowego Programu. Gminny Program stanowi część gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych.
3. Gminny Program uchwala  rada gminy.
4. Gminny Program jest realizowany przez jednostkę wskazaną w  programie.
5. W celu realizacji zadań burmistrz może powołać  pełnomocnika.

VII Ustawa z dnia 29 lipca 2005 o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U.nr 180, poz 1493)
art 6 ust.2 Do zadań własnych gminy należy w szczególności:
1/tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
2/prowadzenia poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
3/opracowywanie i realizacja programów ochrony ofiar przemocy w rodzinie,
4/prowadzenie gminnych ośrodków wsparcia

VIII Ustawa o zatrudnieniu socjalnym  z 14 lipca 2003  (Dz.U.nr122,poz.1143, z późniejszymi zmianami)

KLUBY INTEGRACJI  SPOŁCZNEJ
art.18 ust.1 Gmina,ośrodek pomocy społecznej lub organizacja pozarządowa prowadzące reintegrację zawodową i społeczną dla osób, o których mowa w art 1 (bezdomni realizujący indywidualny program wychodzenia z bezdomności, uzależnieni od alkoholu po zakończeniu programu psychoterapii w zakładzie lecznictwa odwykowego, uzależnieni od narkotyków lub innych środków odurzających po zakończeniu programu terapeutycznego w zakładzie opieki zdrowotnej,chorzy psychicznie, długotrwale bezrobotni, zwolnieni z zakładów karnych,uchodźcy  realizujących indywidualny program integracji), mogą:
1/organizować roboty publiczne,
2/prowadzić kluby integracji społecznej organizujące  działania o charakterze terapeutycznym, zatrudnieniowym i samopomocowym.

Art.2 pkt 4  -reintegracja społeczna – oznacza to działania,w tym również o charakterze samopomocowym,mające na celu odbudowanie i podtrzymanie u osoby uczestniczącej w zajęciach w klubie integracji społecznej lub zatrudnionej u pracodawcy, umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej i pełnienia ról społecznych w miejscu pracy,zamieszkania lub pobytu.
Art.2 pkt.4 – reintegracja  zawodowa – oznacza to  działania mające na celu odbudowanie i podtrzymanie u osoby uczestniczącej w zajęciach w klubie integracji społecznej zdolności do samodzielnego świadczenia pracy na rynku pracy.

IX Ustawa o pomocy społecznej  z dnia 12 marca 2004 (Dz.U nr 64,poz.593)

X STATUT Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczytnej

XI Regulamin Organizacyjny  OPS

ZAŁOŻENIA  PROGRAMU:
 
1. Zapobieganie powstawaniu nowych problemów uzależnień na terenie gminy.
2. Zmniejszenie rozmiarów istniejących problemów uzależnień.
3. Zwiększenie bezpieczeństwa środowiska rodzinnego.
4. Propagowanie w społeczności lokalnej abstynencji i trzeźwości.

REALIZACJA  PROGRAMU:

I

Zwiększenie pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych  a także udzielanie rodzinom, w których występują problemy uzależnień  pomocy psychospołecznej i prawnej, w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie:
1. Działalność Gminnego Centrum Profilaktyki, Terapii Uzależnień  i Interwencji Kryzysowej „ARKA”  i Klubu Integracji Społecznej:
- konsultacje i doradztwo
- spotkania grup samopomocowych,
- indywidualne konsultacje psychologiczne,
- terapia indywidualna,
- warsztaty  terapeutyczne dla osób uzależnionych i ich rodzin,dla ofiar i sprawców przemocy
- warsztaty dla osób długotrwale bezrobotnych ,bezdomnych,opuszczających zakłady karne,chorych psychicznie,
- udostępnianie materiałów informacyjno-edukacyjnych,
- szkolenia.

2. Współdziałanie z instytucjami prowadzącymi leczenie i terapię uzależnionych (poradnie odwykowe, ośrodki terapeutyczno – lecznicze).

3. Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów  Alkoholowych: motywowanie do podjęcia leczenia, kierowanie wniosków do sądu o wszczęcie postępowania w sprawach obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu, opiniowanie wniosków  na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych pod względem zgodności z Uchwałami RM (liczba punktów i ich usytuowanie), kontrola punktów sprzedaży i podawania alkoholu  tylko na polecenie  Burmistrza.

5. Koordynacja procedury „NIEBIESKA  KARTA”  (Policja, OPS, Arka, sądy) i pomoc dla ofiar przemocy domowej, interwencje,udział w procesach sądowych ofiar jako osoby zaufania publicznego.
 
II

Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w szczególności dla dzieci i młodzieży i promowanie zdrowego stylu życia :

1. Realizowanie programów edukacyjnych i profilaktycznych dla dzieci i młodzieży ze szkół na terenie gminy / NOE, DRUGI  ELEMENTARZ,  SPÓJRZ  INACZEJ itp./  spektakli, happeningów.
2. Udział w ogólnopolskich akcjach promujących trzeźwe zachowania.
3. Szkolenia w zakresie nowoczesnych strategii i metod rozwiązywania problemów uzależnień .
4. Organizowanie imprez i konkursów mających wyraźne odniesienie profilaktyczne.
5. Rozpowszechnianie broszur, ulotek  informacyjno-edukacyjnych.
6. Realizowanie  pozalekcyjnych zajęć profilaktycznych.
7. Promowanie pozalekcyjnych zajęć opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych.
8. Działania na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo – wychowawczych i  socjoterapeutycznych.
9. Prowadzenie socjoterapeutycznych świetlic środowiskowych.

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr III/19/06
Rady Miejskiej w Szczytnej
z dnia 28 grudnia 2006 r.

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA  POZALEKCYJNE ZAJĘCIA  PROFILAKTYCZNE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

1. Termin składania ofert: do  31  stycznia 2007.

2. Miejsce składania ofert:
sekretariat Ośrodka Pomocy Społecznej i Gminnego Centrum Profilaktyki  Terapii Uzależnień i Interwencji Kryzysowej ARKA, ul. Szpitalna 1, Szczytna.

3. Wyboru ofert dokona komisja składająca się z członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, członków Komisji Spraw Społecznych Rady Miejskiej, Pełnomocnika Burmistrza ds. Profilaktyki Uzależnień,Burmistrza lub jego Zastępcy a także Przewodniczącej  Rady Miejskiej, w  terminie do 20 lutego 2007.

4. Oferta powinna zawierać:
-  imię, nazwisko prowadzącego,dokładny adres,telefon kontaktowy,
-  kwalifikacje, uprawnienia do prowadzenia zajęć z dziećmi i młodzieżą,
-  temat,formę zajęć,szczegółowy program i zakładane efekty zajęć,
-  sposób naboru uczestników, ich wiek, wielkość grupy,
-  miejsce realizacji zajęć,
-  termin rozpoczęcia i zakończenia zajęć, terminarz zajęć (dni tygodnia,godziny rozpoczynania i zakończenia zajęć)
-  proponowaną stawkę godzinową brutto
-  dokładnie zestawioną łączną  liczbę godzin zajęć całego  programu.
Informujemy, że oferty nie zawierające wszystkich wymienionych wyżej informacji nie będą rozpatrywane.

5. Preferowane będą oferty zajęć w okresie wakacyjnym (lipiec, sierpień ).

6.  W przypadku rezygnacji oferenta lub zajścia innych okoliczności uniemożliwiających mu realizację zajęć, Pełnomocnik zwołuje posiedzenie Komisji, o której mowa w pkt 3 celem ponownego rozpatrzenia złożonych w miesiącu styczniu ofert. Dopuszcza się przeprowadzenie w trakcie 2007 r dodatkowego konkursu ofert w terminie wskazanym przez Komisję.

7. Umowy – zlecenia zawierane będą imiennie z Dyrektorem OPS – Pełnomocnikiem Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr III/19/06
Rady Miejskiej w Szczytnej
z dnia 28 grudnia 2006 r.

LOKALNA  DIAGNOZA  PROBLEMÓW  ZWIĄZANYCH Z ALKOHOLEM NARKOTYKAMI I PRZEMOCĄ DOMOWĄ  W  GMINIE  SZCZYTNA

Dane z Policji :

Rok 2005

1) kierowanie pojazdami w stanie nietrzeźwości lub po spożyciu alkoholu– 36,
2) przestępstwa i wykroczenia popełnione przez nieletnich po spożyciu alkoholu – nie odnotowano,
3) zatrzymano dwie osoby pełnoletnie za posiadanie i rozprowadzanie narkotyków,
4) wszczęto 12 postępowań sprawdzających- znęcanie się nad rodziną, 5 zakończono aktem oskarżenia,
5) przeprowadzono 11 interwencji związanych  z nadużywaniem alkoholu, w tym  6 związanych z przemocą domową, 9  osób  zatrzymano do wytrzeźwienia, na miejscu interwencji znajdowało się czternaścioro dzieci do lat 13 i ośmioro powyżej 13 roku życia.
 
Dane z Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Kłodzku :

Z pomocy specjalistów ds narkomanii skorzystało w roku 2005:  8 mieszkańców Gminy Szczytna.

Dane z Gminnego Centrum Profilaktyki Terapii Uzależnień i Interwencji Kryzysowej ARKA w Szczytnej:

Rok 2005

Z  indywidualnej  pomocy  psychologicznej skorzystało  68  osób (dorośli, dzieci, młodzież).   Podstawowe  problemy: uzależnienia, współuzależnienie, przemoc domowa, stany presuicydalne, problemy z samooceną, problemy z konstruktywnym radzeniem sobie ze stresem, nadużycia seksualne, próby samobójcze, problemy w funkcjonowaniu rodziny z długoletnią niepełnosprawnością członka rodziny.

Z terapii grupowej dla osób uzależnionych od alkoholu skorzystało 21 osób.

Z warsztatów  psychoedukacyjnych dla osób długotrwale bezrobotnych skorzystało 58 osób.

W zajęciach dla grup samopomocowych  uczestniczyły 23 osoby.

Dane z Ośrodka Pomocy Społecznej :

Rok 2005
  
1) liczba rodzin objętych pomocą w związku z problemem alkoholowym –  47 (ogólna liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej- 292)
2) liczba osób w tych rodzinach – 118, w tym 40 dzieci
3) środki przeznaczone dla rodzin z problemem alkoholowym –  93.792 zł
4) liczba osób ze zdiagnozowanym uzależnieniem – 25
5) liczba osób pijących problemowo –  43
6) liczba osób samotnych z problemem alkoholowym –  21
7) liczba osób,które poddały się leczeniu i zachowują abstynencję – 5
8) liczba zgonów spowodowanych chorobą alkoholową -  1
9) liczba osób niepełnosprawnych (znaczny i umiarkowany stopień niepełnosprawności),których stan zdrowia spowodowany jest nadużywaniem alkoholu -11
10) ujawniony problem narkotykowy –  3 osoby
11) zgłoszono 7  przypadków przemocy domowej (założono Niebieskie Karty), w jednej  sprawie  toczy się postępowanie karne, pozostałe osoby  nie zdecydowały się wystąpić na drogę sądową.

Dane z Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Rok 2005

1) przeprowadzono rozmowy motywacyjno- interwencyjne z  17  osobami nadużywającymi alkoholu

RYNEK ALKOHOLOWY 

Rok 2005
             
1) 42 punkty sprzedaży i podawania napojów alkoholowych :
- 24 sklepy,
- 18 punktów gastronomicznych,
wartość sprzedaży w tych punktach na koniec 2005  roku : 2 312.000zł
2) liczba mieszkańców 7.551
3) wydatki na alkohol na jednego mieszkańca w skali roku: 306  zł
4) na jeden punkt sprzedaży przypada 180  mieszkańców.

ALKOHOL I INNE ŚRODKI ODURZAJĄCE A MŁODZIEŻ

Wyniki ankiety przeprowadzonej w listopadzie  2006 roku, wśród uczniów szkół  gminnych
 
DWUNASTOLATKOWIE
(53 osóby, w tym: 40 % stanowią dziewczęta,60 % chłopcy)

Na pytanie: Czy w ciągu ostatnich 30 dni wypiłeś jakiś napój alkoholowy? - 8 % badanych powiedziało, że : TAK i w kolejnym pytaniu określiło rodzaje i  ilości  napojów: łącznie było tego: 3 puszki piwa,5 lampek wina,5 lampek szampana,1 kieliszek wódki,6 szklanek koktajlu.
Kontaktu  z innymi środkami odurzającymi nie potwierdził żaden z uczniów.
Palenie papierosów potwierdza 4 %  badanych i deklaruje,że wypaliło w ciągu ostatnich 30 dni : 5  sztuk.
W ciągu ostatnich 30 dni namawiano 8 % badanych do picia  alkoholu i zażywania innych środków odurzających.
15 %  uczniów próbowało w ciągu ostatnich 30 dni powstrzymać kogoś od picia alkoholu lub korzystania z innych środków odurzających . Wskazywałoby to na istnienie problemu  w najbliższym otoczeniu tej grupy badanych (przyjaciele ,rodzina).
Niezły okazał się poziom wiedzy ogólnej badanych:
1) Osoby z „mocną głową” mogą bezpiecznie pić więcej alkoholu. - NIEPRAWDA - odpowiedziało 64 % badanych.
2) Jeśli ktoś często zażywa środki odurzające,będzie potrzebował ich coraz więcej,aby czuć się normalnie.- PRAWDA – odpowiedziało 83  % uczniów.
3) Z piciem alkoholu warto  poczekać do pełnoletności – PRAWDA odparło 87 % badanych.
4) Prawo zezwala na sprzedaż piwa i wina młodzieży od 16 r.ż.  96 %  badanych powiedziało: NIEPRAWDA!
5) O zażywaniu leków uspokajających możesz decydować bez wiedzy  osób dorosłych. -      92 % uczniów stwierdziło, że to  NIEPRAWDA.
6) Wypicie alkoholu przed jazdą przeszkadza w prowadzeniu pojazdu.- PRAWDA – powiedziało 91 % dwunastolatków.
7) Istota uzależnienia polega na tym, że człowiek traci zdolność do kontroli swojego picia.-TAK odparło 89 % badanych  a 87 %  potwierdziło, że picie piwa i wina może prowadzić do uzależnienia.
8) Picie alkoholu i korzystanie ze środków uzależniających pomaga w rozwiązywaniu kłopotów osobistych – NIEPRAWDA – powiedziało 81 % uczniów  a  92 % badanych wie, że picie alkoholu nie pomaga w uzyskiwaniu sukcesów życiowych.
Uzupełnienia wymaga  wiedza w zakresie:
1) Istoty uzależnienia od alkoholu, bo aż  79 % sądzi, iż polega ono na tym,że człowiek często pije.
2) Alkohol w piwie i winie jest inny i mniej groźny niż alkohol  w wódce – aż 47 % badanych stwierdziło, że to prawda.
3) i aż 47 %  dwunastolatków jest przekonanych,że od wysiłków rodziny alkoholika zależy,czy przestanie on pić.

CZTERNASTOLATKOWIE
(73 osoby, w tym: 39 % dziewcząt, 61 % chłopców)

97 %  badanych  wie,że wypicie alkoholu przed jazdą przeszkadza w prowadzeniu pojazdu a 91 %  badanych wie, że osoba uzależniona traci  zdolność do kontroli swojego picia, wiedzą również, że picie alkoholu i zażywanie środków odurzających nie pomaga w uzyskiwaniu sukcesów życiowych i rozwiązywaniu  kłopotów osobistych.
90 %  czternastolatków wie, że bez wiedzy osób dorosłych nie mogą zażywać leków uspokajających a także, że prawo zezwala na sprzedaż piwa i wina młodzieży dopiero od 18 roku życia. 81 %  wie, że picie piwa i wina może prowadzić do uzależnienia, ale tylko  78 % deklaruje, że z piciem alkoholu warto poczekać do pełnoletności.
Niepokojący jest fakt, że tylko 55 % badanych odparło, że to NIEPRAWDA, iż osoby z „mocną głową” mogą bezpiecznie pić więcej alkoholu od innych  a  48 % uczniów stwierdza, że alkohol w piwie i winie jest inny i mniej groźny niż alkohol w wódce. Podobnie jak u VI-klasistów, znaczny procent badanych (51 %) sądzi, że to od wysiłków rodziny alkoholika zależy, czy przestanie pić. Podobnie też, aż 89 %  czternastolatków stwierdza, że uzależnienie od alkoholu polega na tym, iż człowiek często pije.
Niepokojące są wyniki badań wśród 14-latków dotyczące doświadczeń  w ciągu ostatnich 30 dni:
1) 42 % badanych piło napoje alkoholowe, łącznie 70  razy w ciągu ostatniego miesiąca i wymienili następujące rodzaje i ilości napojów:
- 51  butelek lub dużych puszek piwa,
- 12 lampek wina
- 23 lampki szampana
- 24 kieliszki wódki
- 46 szklanek koktajlu.
2) 3%  uczniów przyznało się do korzystania z innych środków odurzających i wymieniło marihuanę.
3) 14% badanych przyznało się do palenia papierosów oświadczając, że łącznie wypalili w ciągu miesiąca – 820  sztuk.
4) 18% czternastolatków przyznaje, że namawiano ich do picia alkoholu lub zażywania innych środków odurzających w ciągu ostatnich 30 dni: 28 razy – odmówiono, 14 razy skorzystano z propozycji.
5) Aż 36%  badanych próbowało w ciągu ostatnich 30 dni powstrzymać kogoś  od picia alkoholu lub  korzystania  z innych środków uzależniających. Prób zakończonych powodzeniem wpisano – 56 a 103 zakończonych niepowodzeniem.

SIEDEMNASTOLATKOWIE
(31 osób w tym: 52 % dziewcząt, 48 %  chłopców)

Poziom wiedzy ogólnej dotyczącej alkoholu i innych środków odurzających:
1) aż 68 % badanych twierdzi, że osoby  z tzw.”mocną głową” mogą bezpiecznie pić więcej alkoholu od innych!
2) 87 % uczniów wie, że jeśli ktoś często zażywa środki odurzające, będzie  potrzebował ich coraz więcej, żeby czuć się normalnie
3) tylko 65 % badanych stwierdza, że z piciem alkoholu warto poczekać do pełnoletności
4) aż 32 %  siedemnastolatków uważa, że alkohol w piwie i winie jest inny i mniej groźny niż alkohol w wódce.
5) 71 % badanych zgadza się, że o zażywaniu leków uspokajających nie można decydować bez wiedzy dorosłych
6) aż 39 % badanych sądzi, że od wysiłków rodziny alkoholika zależy, czy przestanie on pić.
7) 94 % badanych wie, że istota uzależnienia polega na tym, że człowiek traci zdolność do kontroli swojego picia, ale ta sama liczba badanych sądzi, iż uzależnienie rozpoznaje się po częstotliwości picia.
Optymistyczne jest to, że aż 94 % badanych potwierdza, że wypicie alkoholu przed jazdą przeszkadza w prowadzeniu pojazdu , 71 % uświadamia sobie, że picie alkoholu i korzystanie ze środków uzależniających nie pomaga w rozwiązywaniu kłopotów osobistych i w uzyskiwaniu sukcesów życiowych (91 %).
Doświadczenia 17-latków z ostatnich 30 dni:
1) 74 % badanych piło w ciągu ostatnich 30 dni napoje alkoholowe. Na pytanie  ile razy odpowiedziano, że 76 razy,  ale podano takie ilości napojów alkoholowych:
- 202  butelki  lub puszki  piwa
- 33  lampki  wina
- 20 lampek szampana
- 124  kieliszki  wódki
- 29 szklanek koktajlu.
2) 19 % badanych przyznało się do korzystania z innych środków odurzających  w ciągu ostatnich 30 dni:
- środki uspokajające, leki  przeciwbólowe stosowane bez wiedzy lekarza – 6  razy
marihuana – 9  razy
amfetamina – 2 razy
3) 55 % badanych przyznaje, że paliło papierosy w ciągu ostatniego miesiąca .Łącznie wypalono : 4.192 papierosy
4) 55% badanych potwierdziło, że w ciągu ostatnich 30 dni proponowano im picie alkoholu lub zażywanie innych środków  odurzających:
- odmówiono – 67 razy
- nie odmówiono - 19 razy.
Część badanych nie określiła ile razy odmówiła lub nie odmówiła.
5) 32 %  siedemnastolatków przyznało, że w ciągu ostatnich 30 dni próbowało powstrzymać kogoś od picia alkoholu lub korzystania z innych środków odurzających. Nie  odpowiedzieli ile razy.

Niektóre informacje z opisanej wcześniej ankiety zweryfikowane zostały w drugiej ankiecie pozornie zupełnie innej. Przeprowadzono ją tylko u 14 i 17 -latków, ale pytania nie ograniczały doświadczeń  do ostatniego miesiąca.
Na pytanie: Czy kiedykolwiek piłeś/piłaś alkohol?  - TAK – odpowiedziało 97 %   siedemnastolatków   i  78%  czternastolatków.

Jakie były powody sięgania po alkohol?
chęć odurzenia się, ucieczki od rzeczywistości : 35%  - 17 – latków, 2 %   - 14  - latków
nuda : 29 % - 17-latków , 16% - 14-latków
ciekawość : 39 % - 17-latków , 37% - 14-latków
wpływ rówieśników: 23 % - 17-latków , 26 % - 14-latków
Gdzie pili alkohol ?
w domu rodzinnym : 19% - 17-latków , 26% - 14-latków
w domu u koleżanek,kolegów : 42% - 17-latków , 18% - 14-latków
w kawiarni,barze,pubie,dyskotece: 71% - 17-latków,  15% - 14-latków
w szkole: 3% - 17-latków,  2% - 14-latków
65% siedemnastolatków kupowało samodzielnie alkohol i 52% nie odmówiono sprzedaży.
34% czternastolatków kupowało samodzielnie alkohol i 23% nie odmówiono sprzedaży.

Czy próbowałeś/próbowałaś już jakichkolwiek narkotyków, środków odurzających?
TAK – odpowiedziało  48%  siedemnastolatków  i 8 % czternastolatków i zaznaczyli : marihuana,amfetamina,heroina,kleje/rozpuszczalniki,leki  a w „inne” napisali: hasz , ekstaza, mitsubischi .

Powody i miejsca sięgania po narkotyki wymieniono podobne jak  przy alkoholu.

Czy dojście do handlarzy narkotyków jest łatwe , czy trudne?  ŁATWE – odpowiedziało 52% siedemnastolatków i 26% czternastolatków.

Na otwarte pytanie „Gdzie można kupić narkotyki ?” odpowiadano: u znajomych, kolegów, koleżanek,  w dyskotece, w szkole, na podwórku, w barze, na osiedlu, w „syfie”, w Szczytniance.

Jakie są konsekwencje zażywania narkotyków  WIE : 81% - 17-latków  i  92%  - 14-latków.

Zapytano ankietowanych „Czy szkoła jest miejscem bezpiecznym dla uczniów?” -
NIE -  odpowiedziało 45% siedemnastolatków i  60% czternastolatków.
Stwierdzone zagrożenia to: pobicia, wyzwiska, groźby, poniżanie, upokarzanie ,papierosy, alkohol. Groźni są rówieśnicy i starsi koledzy.

Czy doświadczyłeś/doświadczyłaś przemocy fizycznej lub psychicznej w najbliższym otoczeniu (szkoła,dom,inne miejsca)?  TAK – odpowiedziało  8% siedemnastolatków  i            33% czternastolatków.
Warto zacytować odpowiedzi gimnazjalistów czego doświadczyli:
starsi koledzy straszą,poniżają  i atakują tam,gdzie nie ma kamer, wymuszają pieniądze i inne rzeczy ,popychają, wyzywają, biją, wyśmiewają się,obrażają, szantażują, nadpobudliwi koledzy biją i szarpią, groźni są ci, którzy powtarzają klasę, jeśli się podpadnie w szkole rówieśnikom  dostaje się manto poza szkołą. Wyzwisk, poniżeń , bicia doświadczają również w domu. Jeden z ankietowanych napisał: Mój tata był agresywny i bił mamę...

Na pytanie:Czy jest ktoś, komu ufasz i zwróciłbyś się do niego o pomoc w sprawie uzależnień i przemocy ?
rodzice : 45%  - 17-latków  i  53%  - 14-latków
wychowawca, pedagog szkolny, inny nauczyciel : 3% (17 l.) , 15%  (14 l.)
ksiądz : 3% siedemnastolatków, 10% czternastolatków
inna osoba: 49% - 17-latków i 12% - 14 latków (przyjaciel, chłopak, dziewczyna, narzeczony, siostra, przyjaciółka, druhna drużynowa, wszystkie starsze i znane mi osoby, brat,dziadek,koleżanki,kumple,OPS)
nikt : (nikomu nie ufa) – 26% siedemnastolatków i  10% czternastolatków.

STAN ZASOBÓW W SFERZE PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ NA TERENIE GMINY:

1. Gminne Centrum Profilaktyki, Terapii Uzależnień i Interwencji  Kryzysowej ARKA, Klub Integracji Społecznej    -   OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ. 

2. Psycholodzy  pracujący  z osobami uzależnionymi, dorosłymi członkami ich rodzin, a także dziećmi i ofiarami przemocy, instruktorzy  terapii uzależnień prowadzący zajęcia grupowe.

3. Specjaliści pracy socjalnej  przeszkoleni  w zakresie pracy z osobą uzależnioną, współuzależnioną, rodziną z problemem alkoholowym, ze sprawcami i ofiarami przemocy, osobami długotrwale bezrobotnymi i innymi  osobami w sytuacjach kryzysowych lub wykluczenia społecznego.

4. Funkcjonująca  procedura „Niebieskich Kart”: przemoc domowa –  (współpraca policji, OPS, Arki).

5. Grupy samopomocowe  (uzależnieni, współuzależnieni, ofiary przemocy domowej).

6. Organizacje i instytucje współpracujące: szkoły: podstawowa, gimnazjum, ponadgimnazjalna, Miejski Ośrodek Kultury, Biblioteka Publiczna, Parafia rzymsko - katolicka.

7. Z  podstaw  wiedzy o środkach psychoaktywnych (nikotyna, alkohol, narkotyki) przeszkolono: nauczycieli, sprzedawców, pielęgniarki, policjantów, członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, pracowników UMiG, radnych.

8. Podstawy wiedzy o HIV/AIDS : przeszkolono 5 pedagogów szkolnych, 6 pracowników pomocy społecznej.

9. Świetlica socjoterapeutyczna  BENIAMIN zorganizowana przy współpracy Gminy z Parafią Rzymskokatolicką prowadzona przez  osobę przeszkoloną przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

10. Pełnomocnik Burmistrza ds Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii:
- magister pedagogiki,
- absolwentka Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie,
- absolwentka Studium Wiedzy o Problemach Alkoholowych,
- edukator w zakresie narkomanii: kursy: /Monar, UNDP, Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii/,

Kursy :
- przemoc – procedura „Niebieska karta”,
- kryzys, interwencja kryzysowa, ośrodek interwencji kryzysowej,
- zarządzanie gminnym programem rozwiązywania problemów alkoholowych.

11. ARKA i OPS, a także jej pracownicy są członkami Ogólnopolskiego Porozumienia Osób i Instytucji pomagających Ofiarom Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”. W Gminnym Centrum Profilaktyki, Terapii Uzależnień i Interwencji Kryzysowej ARKA połączonym z Ośrodkiem Pomocy Społecznej ma stałą siedzibę Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Sekretarz Komisji pracuje w OPS, co umożliwia mieszkańcom Gminy stały kontakt z Komisją.

12.Narkomania-Mity-Rzeczywistość : w szkoleniu uczestniczyli wszyscy  nauczyciele ze szkół gminnych.

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr III/19/06
Rady Miejskiej w Szczytnej
z dnia 28 grudnia 2006 r.

Preliminarz środków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych  oraz Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2007.

WYDATKI : realizacja zadań ujętych w Gminnym Programie

Rozdział 85153 – przeciwdziałanie narkomanii : 5.000 zł
Rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi : 80.000 zł
Łącznie :  85.000 zł
Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na  świetlicę  socjoterapeutyczną Beniamin , Porozumienie nr DP.PU/4/06 z dnia 2.01.2006 : na trzy miesiące:styczeń, luty, marzec 2007:
Rozdział  85154 : 14.520 zł
Łącznie na realizację Programu: 99.520 zł

Podział środków:

I  Na realizację pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych  a także udzielanie rodzinom, w których występują problemy uzależnień pomocy psychospołecznej i prawnej, w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie a także  działalność  Klubu Integracji Społecznej i Gminnego Centrum Profilaktyki Terapii Uzależnień i Interwencji Kryzysowej ARKA oraz obsługę Gminnego Programu (w tym wynagrodzenie Pełnomocnika) przeznacza się :

29.000 zł

II   Na realizację profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży i promowanie zdrowego stylu życia  w tym: działalność świetlicy socjoterapeutycznej BENIAMIN, programy edukacyjne w szkołach , zajęcia pozalekcyjne i inne formy profilaktyczno-edukacyjne przeznacza się :
                                                                                                     
64.020 zł

III  Na wynagrodzenia członków  Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przeznacza się:

6.500 zł

w tym wynagrodzenia członków Komisji ustala się  następująco:
1. forma: umowa – zlecenie
2. wynagrodzenie miesięczne – ryczałtowe w wysokości (brutto) :
a/ przewodniczący – 200 zł
b/ sekretarz - 180 zł  (+ składki emerytalno-rentowe od pracodawcy)
c/ członek - 120 zł

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Szczytnej
Renata Idzik

 
informacje wprowadził:Piotr Popławski
informacje wytworzył:
data ostatniej modyfikacji: 8 Stycznia 2007 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 284681