szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
RADA MIEJSKA:
Uchwała Nr XVII /126/2004 z dnia 29 marca 2004r.

Uchwała Nr XVII /126/2004
Rady Miejskiej w Szczytnej
z dnia  29 marca 2004 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr V/49/03 z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych stanowiących własność Gminy Szczytna

  
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a, art. 44 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ), art. 13 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2000 r. Dz. U. Nr 46, poz. 543  ) w związku z art.140 Kodeksu Cywilnego, 
Rada Miejska w Szczytnej uchwala:

§ 1

W uchwale Rady Miejskiej nr V/49/03 z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych stanowiących własność Gminy Szczytna
ustęp 9  otrzymuje brzmienie:

„9. Bonifikata w powyższej wysokości przysługuje osobom, które złożą wniosek o nabycie lokalu do dnia 31 grudnia 2004 r.”
  
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi  Miasta i Gminy Szczytna.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od  dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 
informacje wprowadził:Piotr Popławski
informacje wytworzył:
data ostatniej modyfikacji: 9 Kwiecień 2004 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 282570