szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
BIP SZCZYTNA:
Uchwała Nr X/79/2003 z dnia 22 września 2003r.

 

U C H W A Ł A Nr X/79/2003

RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNEJ

z dnia 22 września 2003r.

W sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2003.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, art. 51 i 57 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. Nr 142 z 2001r. poz.1591 z p. zmianami) oraz art. 13, 109,112 i 124, ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz.U. z 1998r. Nr 155, poz. 1014 z późniejszymi zmianami),

Rada Miejska w Szczytnej u c h w a l a:§ 1.

1. Zwiększyć dochody budżetu gminy o kwotę złotych: - 229.377,-
wg. załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2.

1. Zwiększyć wydatki budżetu gminy o kwotę złotych - 252.527,-
wg. załącznika nr 1 do niniejszej uchwały
w tym: - wydatki inwestycyjne - 202.377 zł.
- dotacja dla stowarzyszeń - 300 zł.
- dotacja dla gminy Lewin Kłodzki – 250 zł.
- dotacje dla powiatu - 600 zł.
2. Zmniejszyć wydatki budżetu gminy o kwotę złotych- 23.150,-
wg. załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 3.


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 

-2-


U z a s a d n i e n i e:
Zmian w budżecie gminy dokonuje się w związku z:
 1. otrzymanymi środkami z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. Budowa kanalizacji sanitarnej miasta Szczytna,
  • odcinki kanalizacji w ulicy Polnej i Szkolnej.
Środki pochodzą z umorzenia części kredytu nr 1/96/W-45/OW-OT-bs/K/021 z dnia 08.02.1996r.
W związku z umową zadanie będzie rozliczane przez NFOŚ i GW do budżetu przyjęto
umorzoną kwotę tj. 164.377 zł. w § 626 – Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych.

 1. Umową Nr 018/RP/03 z dnia 29 sierpnia 2003r. zawartą z Wojewódzkim Urzędem Pracy
w Wałbrzychu na dofinansowanie projektu na tworzenie Gminnego Centrum Informacji
realizowanego w ramach Programu Aktywizacji Zawodowej Absolwentów „Pierwsza Praca”,
w wysokości 54.000 zł.

 1. Wnioskiem Dyrektora Gimnazjum o zwiększenie środków na utrzymanie hali sportowej
Zwiększa się dochody o kwotę 10.000 zł. z tytułu ponadplanowych dochodów
za wynajem hali sportowej w wysokości .

 1. Otrzymanej darowizny w wysokości 1.000 zł., którą zgodnie z wolą darczyńcy przeznacza się
na organizację dożynek gminnych.

 1. Uchwały zebrania wiejskiego w Niwie w sprawie podziału środków do dyspozycji jednostek
pomocniczych gminy – 500 zł. dla OSP Chocieszów na wykonanie bramy do garażu,
500 zł. na zakup pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Chocieszowie.

 1. Uchwały zebrania wiejskiego w Chocieszowie w sprawie przeznaczenia środków
Wyodrębnionych do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy – 500 zł. dla OSP
Chocieszów na wykonanie bramy do garażu, 500 zł. na zakup pomocy dydaktycznych dla
Sz.P. w Chocieszowie oraz 300 zł. oraz na dotację dla Stowarzyszenia TKS Hutnik
na wykonanie zadania własnego gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy
  • dotyczy pokrycia kosztów dowozu młodzieży z Chocieszowa.

 1. Dotację celową dla powiatu przekazuje się na podstawie umów na dofinansowanie do :
1) „ Powiatowych obchodów Światowego Dnia Turystki”- 300 zł. z niewykorzystanych
środków w dziale Turystyka,
2) Dożynek powiatowych – 300 zł. z rezerwy budżetowej.

 1. Dotację celową w wysokości 250 zł. przeznacza się dla Gminy Lewin Kłodzki
na dofinansowanie imprezy „ Turniej strzelecki o puchar Wójta Gminy Lewin Kłodzki”,
na podstawie zawartej umowy, poprzez zmniejszenie planowanych środków na diety
radnych.

 1. Na wniosek Komisji Rozwoju Wsi dokonuje zmiany przeznaczenia planowanych środków
na wykup gruntów zajętych pod drogi z przeznaczeniem na odtworzenie drogi gminnej
w Niwie, po rozliczeniu kosztów remontu drogi, pozostałe środki przeznaczone zostaną
na remont przepustu na drodze gminnej w Wolanach przy posesji P. Stemberskich.


Załącznik nr 1 do uchwały nr X/79/2003


 
informacje wprowadził:Piotr Popławski
informacje wytworzył:
data ostatniej modyfikacji: 28 Styczeń 2005 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 282570