szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
RADA MIEJSKA:
Uchwała Nr III/22/2006 z dnia 28 grudnia 2006r.

Uchwała Nr III/22/2006
Rady Miejskiej w Szczytnej
z dnia 28 grudnia 2006r.

w sprawie zasad przyznawania dofinansowania do form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których gmina Szczytna jest organem prowadzącym.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz.1591 z póź. zm./, art.70a ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r, - Karta Nauczyciela / tekst jednolity Dz.U. z 2006.Nr 97, poz.674 z póź. zm / oraz § 2 pkt.1 i 2 rozporządzenia MENiS z dnia 29 marca 2002 r. /Dz. U. Nr 46, poz.430 / w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowanych że środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków.

Rada Miejska w Szczytnej uchwala

§ 1 .

1.Ze środków wyodrębnionych na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli przyznaje się dofinansowanie do form doskonalenia uznanych za piorytetowe :

1/. Zaoczne lub wieczorowe studia wyższe magisterskie:
a/ filologia angielska
b/ filologia germańska
c/ wychowanie przedszkolne z terapią pedagogiczną począwszy od trzeciego roku studiów dla studiów czteroletnich lub czwartego roku studiów dla studiów pięcioletnich.

2/. Studia wyższe uzupełniające:
a/ filologia angielska
b/ filologia germańska
c/ bibliotekoznawstwo
d/ pedagogika opiekuńczo- wychowawcza
e/ terapia pedagogiczna
f/ nauczanie wczesnoszkolne
g/ edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne
h/ marketing i zarządzanie w edukacji

3/. Kursy kwalifikacyjne i studia podyplomowe:
a/ zarządzanie oświatą / placówkami oświatowymi/
b/ oligofrenopedagogika
c/ bibliotekoznawstwo
d/ pedagogika opiekuńczo – wychowawcza
e/ kursy kwalifikacyjne i studia podyplomowe w zakresie kultury fizycznej
f/ wiedza o kulturze
g/ geografia
h/ informatyka
i/ matematyka
j/ przyroda
k/ technika
l/ sztuka
m/ wiedza o społeczeństwie
n/ lider WDN
o/ terapia pedagogiczna /socjoterapia
p/ logopedia

4/. Inne formy doskonalenia zawodowego na podstawie indywidualnej diagnozy jakości pracy szkoły:
a/ szkolenia rad pedagogicznych
b/ szkolenia, kursy oraz konferencje szkoleniowe dla nauczycieli: w łącznej wysokości do 20% ogólnej puli środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2007

2. Nauczyciele uprawnieni do ubiegania się o dofinansowanie:
1/ zatrudnieni w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Szczytna w wymiarze min.0,5 etatu,
2/ realizujący doskonalenie zawodowe w jednej z wymienionych form w pkt.1

3. Dofinansowanie przyznaje się w następującej wysokości:
1/ do 50 % czesnego za każdy semestr począwszy od semestru piątego czteroletnich studiów zaocznych lub wieczorowych ,jednak nie więcej niż 1.000 .- zł,
2/ do 50 % czesnego za każdy semestr począwszy od semestru siódmego pięcioletnich studiów wyższych zaocznych lub wieczorowych, jednak nie więcej niż 1.000.- zł,
3/ do 50 % czesnego za każdy semestr począwszy od drugiego semestru kwalifikacyjnych studiów podyplomowych i studiów wyższych uzupełniających, jednak nie więcej niż 1.000.- zł / za każdy semestr/,
4/ do 50 % czesnego za ukończony kurs kwalifikacyjny o kierunku zgodnym z wymienionymi w § 1 ust.1 pkt.3, jednak nie więcej niż 1.000zł.
5/ inne formy doskonalenia w ramach posiadanych środków.

4. Wnioski o dofinansowanie form doskonalenia zawodowego wg określonego wzoru należy składać do Burmistrza Szczytnej : w terminie do ostatniego dnia lutego 2007 roku / semestr zimowy / i do ostatniego dnia września 2007 r./semestr letni/. Do wniosku należy dołączyć dowód opłaty za dany semestr.

5. Wniosek składany przez nauczyciela powinien być pozytywnie zaopiniowany przez dyrektora placówki zatrudniającej nauczyciela.        

6. Wnioski o dofinansowanie form doskonalenia zawodowego rozpatrywane są w terminie do ostatniego dnia kwietnia 2007 r. /semestr zimowy/ i do ostatniego dnia października 2007r. / semestr letni  /.

7.Nauczyciel wnioskodawca otrzymuje pisemną informację o przyznaniu lub odmowie przyznania dofinansowania.

8. Przyznane dofinansowanie zostaje przekazane w formie wypłaty gotówkowej dla nauczyciela na podstawie przedstawionego wcześniej przez nauczyciela dowodu opłacenia danej formy kształcenia w terminie do końca czerwca 2007r./semestr zimowy/ i do końca grudnia 2007r. /semestr letni/.

9. Wypłata dofinansowania następuje w placówce, w której nauczyciel jest zatrudniony.

10. Placówka oświatowa otrzymuje środki finansowe w wysokości niezbędnej do wypłaty dofinansowań ze środków wyodrębnionych w budżecie gminy na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli.

11. O dofinansowanie szkoleń, seminariów i konferencji może występować w każdym  terminie Dyrektor placówki oświatowej lub nauczyciel za pośrednictwem Dyrektora.

12. Dyrektor szkoły lub placówki oświatowej składa wniosek do Burmistrza Szczytnej.

13. Wnioski rozpatrywane są przez Burmistrza Szczytnej.

14. Burmistrz może odmówić przyznania dofinansowania z powodu wyczerpania limitu środków finansowych zapisanych na podstawie zapisów ustawowych w budżecie gminy na rok 2007 przeznaczonych na ten cel.

15. Dofinansowanie do szkoleń, seminariów i konferencji może być przyznawane w trakcie całego roku kalendarzowego.

§ 2.

Wzór wniosku o przyznanie dopłaty do czesnego określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szczytnej.

§ 4.

Traci moc uchwała Nr XXXI/266/05 z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie zasad przyznawania dofinansowania do form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których gmina Szczytna jest organem prowadzącym .

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązująca od 1 stycznia 2007r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Nr III/22/2006

Przewodniczaca Rady Miejskiej w Szczytnej
Renata Idzik

 
informacje wprowadził:Piotr Popławski
informacje wytworzył:
data ostatniej modyfikacji: 18 Stycznia 2007 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 282570