szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
RADA MIEJSKA:
Uchwała Nr III/16/06 z dnia 28 grudnia 2006r.

Uchwała Nr III/16/06
Rady Miejskiej w Szczytnej
z dnia 28 grudnia 2006 r.

w sprawie skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Szczytna

Na podstawie art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity z 2000 r. Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),

Rada Miejska w Szczytnej uchwala, co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Szczytna złożonej przez Panią Martę Milke, zam. w Szczytnej, Rada Miejska w Szczytnej uznaje ww. skargę za bezzasadną.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szczytnej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

1. Pismem z dnia 19.09.2006 r. Pani Marta Milke wystąpiła do Urzędu Miasta i Gminy w Szczytnej o wszczęcie postępowania administracyjnego w celu ustalenia, czy w lokalu mieszkalnym położonym w Szczytnej przy ul. Robotniczej nr 6  faktycznie zamieszkiwała wnuczka zmarłego najemcy.
2. Burmistrz Miasta i Gminy Szczytna pismem z dnia 3.10.2006 r. , powołując się na art. 89 §  1 i 2 kpa odmówił przeprowadzenia rozprawy administracyjnej w przedmiotowej sprawie – nr sprawy 71400/50/06-  ponieważ stan faktyczny i prawny dotyczący prawa do lokalu j.w. został dostatecznie wyjaśniony, a w niniejszej sprawie nie jest wymagane przeprowadzenie rozprawy przez przepisy prawa.
3. Zgodnie z informacją ZGKiM w Szczytnej ( Zarządcy budynku) opłaty za lokal mieszkalny odprowadzane były za 1 osobę.
4. Po rozmowie z mieszkańcami budynku sporządzono notatkę służbową, jednoznacznie informującą o tym, że Pani Marta Milke odwiedzała babcię, ale nigdy z nią nie zamieszkiwała.
5. Na powyższe czynności Burmistrza Miasta i Gminy Szczytna Pani Marta Milke złożyła skargę  na naruszenie jej interesu i nierzetelne wykonywanie zadań przez Burmistrza.

Wobec stwierdzenia powyższych faktów Komisja Rewizyjna wystąpiła z wnioskiem do Rady Miejskiej w Szczytnej o uznanie złożonej skargi za bezzasadną.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Szczytnej
Renata Idzik

 
informacje wprowadził:Piotr Popławski
informacje wytworzył:
data ostatniej modyfikacji: 26 Stycznia 2007 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 282570