szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
RADA MIEJSKA:
Uchwała Nr IV/32/07 z dnia 31 stycznia 2007r.

Uchwała Nr IV/32/07
Rady Miejskiej w Szczytnej
z dnia 31 stycznia 2007r.

w sprawie planów pracy Komisji

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami/, Rada Miejska w Szczytnej uchwala:

§ 1

Przyjmuje się plan pracy Komisji:

a) Rewizyjnej – stanowiący załącznik nr 1 do uchwały,
b) ds. Budżetu i Rozwoju Gospodarczego – stanowiący załącznik nr 2 do uchwały,
c) Spraw Społecznych – stanowiący załącznik nr 3 do uchwały,
d) ds. Rozwoju Wsi – stanowiący załącznik nr 4 do uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr IV/32/07
Rady Miejskiej w Szczytnej
z dnia  31 stycznia 2007 r.

PLAN PRACY
Komisji Rewizyjnej na 2007 r.

Styczeń
Opracowanie planu pracy Komisji na 2007r.

Luty
Kontrola sprzedaży mienia komunalnego za rok 2006.

Marzec
Kontrola wydatków na utrzymanie świetlicy szkolnej przy ul. Pocztowej w Szczytnej.

Kwiecień
1. Ocena wykonania budżetu gminy za rok 2006 na podstawie sprawozdania Burmistrza Szczytnej.
2. Przygotowanie opinii dla Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wykonania budżetu gminy Szczytna za 2006r.

Maj
Kontrola Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczytnej w zakresie realizacji wydatków przeznaczonych w budżecie gminy na opiekę społeczną (dział 852).

Czerwiec
Kontrola Przedszkola Publicznego z Grupą Żłobkową w Szczytnej w zakresie realizacji wydatków przeznaczonych w budżecie Gminy na utrzymanie jednostki.

Lipiec
Ocena realizacji zadań objętych pozalekcyjnymi zajęciami profilaktycznymi dla dzieci i młodzieży za I półrocze 2007 roku w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Sierpień
Kontrola Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Szczytna w zakresie realizacji wydatków.

Wrzesień
Ocena wykonania budżetu gminy za I półrocze 2007 r.
 
Październik
Kontrola Szkoły Podstawowej w Chocieszowie w zakresie realizacji budżetu.

Listopad
Sprawozdanie finansowe Pełnomocnika Burmistrza ds. Rozwiązywania Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, informacja o dochodach i wydatkach związanych z realizacją Gminnego Programu za 9 m-cy 2007 r. i jego ocena.

Grudzień
Sprawozdanie z realizacji planu Komisji za 2007 r. oraz propozycje planu Komisji na 2008 r.

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr IV/32/07
Rady Miejskiej w Szczytnej
z dnia  31 stycznia 2007 r.

PLAN PRACY
Komisji ds. Budżetu i Rozwoju Gospodarczego na 2007r.

1. Analiza układu wykonawczego budżetu na rok 2007.
2. Ocena planów remontowo-inwestycyjnych Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na rzekach na terenie miasta i gminy Szczytna.
3. Analiza wykonania budżetu gminy za I kwartał 2007 roku.
4. Ocena sytuacji finansowej jednostek organizacyjnych za I półrocze 2007 r.
5. Ocena stopnia realizacji Strategii  Rozwoju Miasta i Gminy Szczytna do 2006 roku oraz analiza propozycji zmian na lata 2007-2013.
6. Ocena wykonania budżetu gminy za 2006 rok.
7. Analiza planów remontów dróg gminnych, oświetleń.
8. Spotkanie z przedstawicielami zarządów będących administratorami dróg na terenie miasta i gminy Szczytna – ocena utrzymania dróg w minionym okresie, analiza planów remontów i inwestycji.
9. Analiza wykonania budżetu gminy za I półrocze 2007 roku.
10. Analiza działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.
11. Analiza struktury bezrobocia występującego na terenie Szczytnej.
12. Ocena rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na terenie Szczytnej oraz zakres udzielanej pomocy z UE.
13. Analiza wykonanie budżetu gminy za III kwartały 2007 r.
14. Analiza wniosków do budżetu na rok 2007.

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr IV/32/07
Rady Miejskiej w Szczytnej
z dnia  31 stycznia 2007 r.

PLAN PRACY
Komisji Spraw Społecznych na 2007 r.

1. Sprawozdanie Pełnomocnika Burmistrza MiG Szczytna ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z realizacji GPPiRPA za I półrocze 2007r.
2. Sytuacja mieszkaniowa na terenie miasta i gminy Szczytna – opiniowanie list mieszkaniowych, zapoznanie się z sytuacją mieszkaniową  osób ubiegających się o przydział mieszkania z zasobów gminy.
3. Bezpieczeństwo w mieście i gminie – działania podejmowane przez Komisariat Policji w Polanicy Zdroju w celu jego zwiększenia.
4. Placówki oświatowe podległe gminie Szczytna – wyposażenie placówek, sytuacja dzieci i młodzieży z rodzin ubogich – dożywianie dzieci, promocja dzieci i młodzieży uzdolnionej.
5. Oferta zajęć wakacyjnych dla dzieci i młodzieży proponowana przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczytnej, jednostki oświatowe i instytucje kultury podległe gminie Szczytna.
6. Konkurs ofert na  pozalekcyjne zajęcia  profilaktyczne dla dzieci i młodzieży.
7. Sport, rekreacja oraz wypoczynek na terenie miasta i gminy Szczytna.
8. Ochrona przeciwpożarowa, przeciwpowodziowa – działania antykryzysowe podejmowane przez gminę.
9. Promocja gminy.
10. Podsumowanie pracy Komisji Spraw Społecznych za 2007 r.

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr IV/32/07
Rady Miejskiej w Szczytnej
z dnia  31 stycznia 2007r.

PLAN PRACY
Komisji ds. Rozwoju Wsi na rok 2007 r.

1. Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Informacja Powiatowego Zespołu Doradców w Kłodzku i przedstawicieli Izb Rolniczych z terenu Gminy Szczytna.
2. Informacja Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział w Bystrzycy Kłodzkiej o aktualnym stanie unormowania prawnego w zakresie ubezpieczeń społecznych rolników.
3. Przedstawienie przez Powiatową Stację Sanitarno - Epidemiologiczną w Kłodzku aktualnych unormowań prawnych w zakresie wymagań sanitarnych wobec rolników.
4. Ochrona zdrowia zwierząt na terenach wiejskich – Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii.
5. Spotkanie z przedstawicielami Dolnośląskiej Izby Rolniczej pochodzącymi z terenu Gminy Szczytna.
6. Wdrażanie instrumentów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej – informacja Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - Biura Powiatowego w Kłodzku.
7. Dopłaty bezpośrednie a dobrostan zwierząt – Informacja Powiatowego Zespołu Doradców w Kłodzku.
8. Komisja wyjazdowa:
a) harmonogram remontów dróg gminnych w poszczególnych sołectwach w 2007r.,
b) ocena stanu świetlic wiejskich w Gminie Szczytna.
7. Informacja Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Kłodzku w sprawie stanu prac nad regulacją rzek i cieków wodnych na terenie Miasta i Gminy Szczytna.
8. Analiza stanu bezpieczeństwa na terenie Miasta i Gminy Szczytna na podstawie informacji Kierownika Rewiru Dzielnicowych w Szczytnej.
9. Rozwój agroturystyki na terenie Miasta i Gminy Szczytna.
10. Utrzymanie porządku i czystości na terenie Miasta i Gminy Szczytna.
11. Podsumowanie pracy Komisji ds. Rozwoju Wsi za rok 2007.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Szczytnej
Renata Idzik

 
informacje wprowadził:Piotr Popławski
informacje wytworzył:
data ostatniej modyfikacji: 2 Lutego 2007 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 284681