szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
RADA MIEJSKA:
Uchwała Nr IV/34/07 z dnia 31 stycznia 2007r.

Uchwała Nr IV/34/07
Rady Miejskiej w Szczytnej
z dnia  31 stycznia  2007 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr V/49/03 z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych  stanowiących własność Gminy Szczytna.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a, art. 44 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ), art. 13 ,  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity z 2004 r. Dz. U. Nr 261, poz. 2603 ),  w związku z art.140 Kodeksu Cywilnego  Rada Miejska w Szczytnej uchwala:

§ 1

W uchwale Rady Miejskiej nr V/49/03 z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych stanowiących własność Gminy Szczytna w § 2 ustęp 8  otrzymuje brzmienie:

„Nabywcom lokali mieszkalnych udziela się bonifikaty od wartości lokalu i gruntu w następujących wysokościach:
1. 99,5 %  -  jeżeli wniosek o nabycie lokalu zostanie złożony do dnia 30 czerwca 2008 roku.
2. 80 %  -  jeżeli wniosek o nabycie lokalu zostanie złożony po dniu 30 czerwca 2008 roku.”

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi  Szczytnej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od  dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Szczytnej
Renata Idzik

 
informacje wprowadził:Piotr Popławski
informacje wytworzył:
data ostatniej modyfikacji: 2 Lutego 2007 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 282570