szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
RADA MIEJSKA:
Uchwała Nr IV/30/07 z dnia 31 stycznia 2007r.

UCHWAŁA Nr IV/30/07
RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNEJ
z dnia 31 stycznia 2007r.

w sprawie zmian w  budżecie gminy na rok 2007

Na podstawie art 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001r. poz. 1591 z późn.zm) i art 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104 z późn.zm.) oraz Uchwały nr III/17/06  Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szczytna na rok 2007 Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1

1. Zwiększyć dochody budżetu gminy o kwotę zł. - 25.286,-
    wg załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększyć wydatki budżetu gminy o kwotę zł. - 25.286,-
    wg załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

I. W Uchwale Nr III/17/2006 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szczytna na rok 2007 wprowadza sie następujace zmiany:

1. w  § 2:  wprowadza się  punkt 4 o brzmieniu:
"Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (art 184 ust. 1 pkt 6 ustawy o finansach publicznych)
wg. załącznika nr 3b".
Załącznik o którym mowa wyżej stanowi załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.
 
2. paragraf 4, 10, 13 pkt.2 otrzymują brzmienie:

§ 4.
W budżecie tworzy sie rezerwy:
1) ogólną w wysokości - 100.000 zł.
2) celową w wysokości - 227.714 zł.
z przeznaczeniem na:
a) wydatki bieżące - odprawy emerytalno-rentowe w kwocie  142.714 zł.
b) wydatki inwestycyjne w kwocie 85.000 zł.

§  10.
1. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 800.000 zł
2. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów długoterminowych -  w kwocie 499.500 zł.

§ 13.
2)  informacji o wykonaniu w I półroczu 2007 planu finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury oraz Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy - w szczegółowości odpowiadającej planom przyjętym przez dyrektorów, z wyodrębnieniem stanu należności i zobowiązań  ( w tym wymagalnych).

3. załączniki  nr 3, 7 i 13 otrzymują brzmienie:
załącznik nr 3  -  jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały,
załącznik nr 7  -  jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały,
załącznik nr 13 - jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szczytnej.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzsadnienie:

Zmian w budżecie na rok 2007 dokonuje się w związku:
1) z podpisanym aneksem nr 03/Z/2.02/II2.2/35/05z dnia 29 grudnia 2006 do umowy o dofinansowanie projektu "Program stypendialny dla Uczniów Szkoły Ponadgimnazjalnej w Szczytnej pochodzących z terenów wiejskich", którym to przedłużono zakończenie rzeczowe ralizacji do dnia 1 marca 2007r. - 12.592 zł.
2) umową nr Z/2.02/II/2.2/30/06/U/30/06 o dofinansowanie Projektu pn. "Program Stypendialny dla Uczniów Szkoły Ponadgimnazjalnej w Szczytnej pochodzących z  terenów wiejskich" w ramach Priorytetu 2 - Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach Działanie 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne z dnia 17 listopada 2006r. na lata 2006 i 2007. ( w roku 2007 - 12.693,60 zł.).
3) zmiana zapisu paragrafu  4,  polega na określeniu w pkt 2 lit. a) wydatki bieżące na odprawy emerytalno - rentowe,
4) zmiana zapisu w paragrafie 10 polega na dopisaniu określenia limitu zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 499.500 zł.
5) zmiana w paragrafie 13 polega na zmianie w punkcie 2 zapisu: zapisano ( w tym zobowiązań wymagalnych) a winno być ( w tym wymagalnych).
6) zmiana załącznika nr 3 polega zmianie zapisu w rubryce 7. Zapis rubryka 7 jest jak zapis w rubryce 8 wskazanego załącznika oraz wykreślenieu kwot z rubryki 11, w związku z nieplanowaniem w budżecie kwot zwiazanych z dofinansowaniem ze środków strukturalnych.
7) zmiana załącznika nr 7 do uchwały budżetowej polega na zmianie zapisanej kwoty 516.363 na kwotę 511.620  wpisanej w rubryce 6 : "w tym dotacja z budżetu" w dziale 801 Rozdz. 80104.
8) Zmiana załącznika nr 13 polega na zmianie kwoty długu na dzień 31.12.2006 (rubryka 3 załącznika).  Wpisano kwotę długu 3.799.940,  uwzględniając kredyt w wysokosci 327.500 zł., którego umowa podpisana została z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w dniu 24.11.2006r. Do końca roku 2006 kwota kredytu nie została przekazana przez Bank, w związku z czym  została uwzględniona w przychodach roku 2007. Po korekcie kwota długu na dzień 31.12.2006 wynosi 3.472.440 zł.
5) Wprowadzono załącznik  nr 3b do niniejszej uchwały,w którym uwzględniono wydatki na programy i projekty realizowane ze środków  funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności , w którym:
- wydatki inwestycyjne uwzględnione w Uchwale nr III/17/06 Rady Miejskiej
- wydatki bieżące wprowadzone niniejszą uchwałą.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Szczytnej
Renata Idzik

 
informacje wprowadził:Piotr Popławski
informacje wytworzył:
data ostatniej modyfikacji: 12 Lutego 2007 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 278393