szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
RADA MIEJSKA:
Uchwała Nr III/18/06 z dnia 28 grudnia 2006r.

UCHWAŁA Nr III/18/06
RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNEJ
z dnia 28 grudnia 2006r.

W sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2006.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4,ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. Nr 142 z 2001r. poz.1591 z pźn. zm.) i art 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249,  poz.2104 z późn. zm.),  Rada Miejska w Szczytnej  uchwala:

§ 1.

1. Zwiększyć dochody budżetu gminy o kwotę złotych - 53.339,40
wg załącznika nr 1 do uchwały 

2. Zwiększyć wydatki budżetu gminy o kwotę złotych: - 109.149,40
wg załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.
w tym:
- wynagrodzenia  -52.440 zł.
- pochodne od wynagrodzeń - 27.528 zł. 

§ 2.

Deficyt budżetu - 55.810 zł,
Źródłem  pokrycia deficytu jest nadwyżka budżetu ustanowiona Zarządzeniem Nr 467/2006 Burmistrza Miasta i Gminy  Szczytna z dnia 09 listopada 2006r.w wysokości 44.772 zł, i  Zarządzeniem Nr 471/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Szczytna z dnia 23 listopada 2006r. w wysokosci 11.038 zł.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szczytnej

Uzasadnienie:

Zmiany budżetu gminy na rok 2006  dotyczą:

I. Zwiększenia dochodów o kwotę złotych: 53.339,40 - z tytułu:

1) odszkodowania z firm ubezpieczeniowych z tytułu szkód komunikacyjnych - 4.107 zł.
2) kary umownej ( niedotrzymanie umownego terminu wykonania zadania) - 1.363 zł.
3) zwrotu przez wspólnoty mieszkaniowe kwoty 8.587 zł. z tytułu wykonanego remontu,
4) dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - 2.000 zł.
5) sprzedaży samochodu "Star" - 3.100 zł.
6) prowizji PZU w szkole ponadgimnazjalnej - 1.320 zł.
7) odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 18.500 zł.
8) odsetek od środków na rachunkach bankowych - 5.900 zł.
9) otrzymanych środków z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie realizacji projektu "Program stypendialny dla uczniów szkoły ponadgimnazjalnej w Szczytnej pochodzacych z obszarów wiejskich" - 8.462,40 zł.
10) zmiany paragrafu otrzymanej dotacji 10.000 zł.  na usuwanie skutków klęsk żywiołowych z § 2330 na § 2710

2) Zwiększenia wydatków dotyczą:
1) środków na wynagrodzenia i pochodne w szkołach podstawowych i gminazjum w łącznej kwocie - 82.568 zł. w związku z pokryciem zobowiązań z tytułu ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych za m-c listopad i grudzień 2005r.
2) ubezpieczenia szatni w szkole ponadgimnazjalnej oraz zakup sprzętu do pracowni gastronomicznej ( wniosek dyrektora szkoły Nr ZSP.Sz.-288-S/03/2006 z dnia 14.12.2006r.) - 1.320 zł.
3) środków na dowóz wody do gospodarstw domowych - 6.799 zł. i awarie oświetlenia ulicznego - 10.000 zł.
4) stypendia dla uczniów z terenów wiejskich szkoły ponadgimnazjalnej- 8.462,40 zł.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Szczytnej
Renata Idzik

 
informacje wprowadził:Piotr Popławski
informacje wytworzył:
data ostatniej modyfikacji: 12 Lutego 2007 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 282570