szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
RADA MIEJSKA:
Uchwała Nr III/27/06 z dnia 28 grudnia 2006r.

UCHWAŁA Nr III/27/06
Rady Miejskiej w Szczytnej
z dnia 28 grudnia 2006r.

w sprawie wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z 2001r. ze zm.) i art.  191 ust 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 249, poz. 2104 ze zm.) Rada Miejska w Szczytnej uchwala:

§ 1

1. wykaz wydatków, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006,
2. plan finansowy wydatków, o których mowa w § 1 ust.1,
3. ostateczny termin dokonania wydatków, które nie wygasają w 2006 roku z upływem roku budżetowego, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szczytnej.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 191 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 249 poz. 148 ze zm.) podjęcie uchwały o wydatkach, których planowane niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego, należą do wyłącznej kompetencji Rady Gminy.
Uchwałę podejmuje się w związku niemożliwością wydatkowania do końca
bieżącego roku otrzymanych w dniu 18 grudnia 2006r. środków na stypendia dla uczniów szkoły ponadgimnazjalnej pochodzących z terenów wiejskich.

Załącznik do Uchwały Nr III/27/06
Rady Miejskiej w Szczytnej
z dnia 28 grudnia 2006r.

WYKAZ ORAZ PLAN FINANSOWY WYDATKÓW,  KTÓRYCH 
NIEZREALIZOWANE PLANOWANE KWOTY NIE WYGASAJĄ
Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2006.

 

Lp.

Dział

Rozdział

§

Treść

Kwota

Ostateczny termin wykorzystania środków

1

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

3.189

31.03.2007r.85415


Pomoc materialna dla uczniów

3.189


3248

Stypendia dla uczniów

3.189


Przewodnicząca Rady Miejskiej w Szczytnej
Renata Idzik

 
informacje wprowadził:Piotr Popławski
informacje wytworzył:
data ostatniej modyfikacji: 12 Lutego 2007 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 282570