szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
RADA MIEJSKA:
Uchwała Nr XVIII/130/04 z dnia 29 kwietnia 2004r.

Uchwała Nr XVIII/130/04
Rady Miejskiej w Szczytnej
z dnia 29 kwietnia 2004 r.

w sprawie powołania Sekretarza Miasta i Gminy Szczytna

Na podstawie  art. 18 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./, Rada Miejska w Szczytnej uchwala, co następuje:

§ 1

Powołuje się, na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Szczytna, z dniem 1 maja 2004 r. na stanowisko Sekretarza Miasta i Gminy Szczytna  Panią Anetę Sitarz.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Szczytna.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Z dniem 26 marca 2004 r. uchwałą Rady Miejskiej w Szczytnej został odwołany Sekretarz Miasta i Gminy Szczytna.
Obowiązek powołania sekretarza gminy wynika z ustaw regulujących ustrój samorządu gminnego. Zgodnie z przepisem art.18 ust. 2 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym (tekst jedn. z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm) Rada powołuje i odwołuje –na wniosek wójta  - sekretarza gminy.

Taki stan rzeczy potwierdzony jest również na gruncie przepisów ustawy o pracownikach samorządowych oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2003 r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach smorządowych sekretarz gminy posiada status pracownika samorządowego. Ustawa ta w art. 3 ust. 1 określa wymogi, jakie musi spełniać osoba, aby zostać sekretarzem gminy. Po pierwsze: musi być obywatelem polskim, po drugie: mieć odpowiedni staż pracy i kwalifikacje, po trzecie: ukończyć 18 rok życia i mieć pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystać z pełni praw publicznych i po czwarte: posiadać stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku. Cytowane rozporządzenie określa natomiast wymagania kwalifikacyjne dla sekretarza w gminie do 15 tys. mieszkańców. Są nimi: wykształcenie wyższe oraz 5-letni staż pracy.

Uregulowania dotyczące sekretarza zawiera również zapis § 15 ust.5 pkt 3 i § 74 Statutu Gminy Szczytna (Dz. Urz. Województwa Dolnośląskiego z 2003 r. Nr 68, poz. 1547, Nr 106, poz. 1986 i z 2004 r. Nr 10, poz. 226).

Na konieczność powołania Sekretarza Miasta i Gminy Szczytna wskazuje także Regulamin Organizacyjny Urzędu, który określa pozycję sekretarza w strukturze organizacyjnej Urzędu oraz stanowi katalog zadań i obowiązków, jakie przypisane są temu stanowisku. Stosownie do zapisów Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Sekretarz zapewnia sprawne funkcjonowanie Urzędu oraz nadzoruje tok pracy biurowej, przebieg obsługi interesantów, terminowość przygotowania materiałów, sprawozdań i informacji niezbędnych do wykonywania zadań Burmistrza. Do zadań i kompetencji Sekretarza należy w szczególności :
1/ wykonywanie zadań powierzonych przez Burmistrza,
2/ opracowanie projektu regulaminu organizacyjnego Urzędu, oraz uaktualnianie go w miarę potrzeb,
3/ rozstrzyganie sporów kompetencyjnych między pracownikami Urzędu,
4/ inicjowanie i przygotowywanie działań dla usprawniania funkcjonowania Urzędu, w tym przygotowywanie propozycji zmian zakresów czynności pracowników,
5/ nadzór nad rozpatrywaniem skarg i wniosków obywateli,
6/ egzekwowanie przestrzegania przez pracowników Urzędu Statutu Gminy, instrukcji kancelaryjnej, przepisów kodeksu postępowania administracyjnego, Regulaminu i Regulaminu Pracy Urzędu,
7/ obsługa wyborów do organów przedstawicielskich i referendów,
8/ sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad działalnością samodzielnych stanowisk pracy :
- ewidencja działalności gospodarczej, rolnictwo i porządek publiczny
- ewidencja ludności i dowody osobiste
- radca prawny
- archiwum zakładowe
- sekretariat i kadry.

Mając powyższe na uwadze Burmistrz Miasta i Gminy Szczytna wnioskuje o obsadzenie z dniem 1 maja 2004 r. wakatu Sekretarza Miasta i Gminy Szczytna.
 

 
informacje wprowadził:Piotr Popławski
informacje wytworzył:
data ostatniej modyfikacji: 13 Maj 2004 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 284681