szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
RADA MIEJSKA:
UCHWŁA Nr V/40/07 z dnia 28 lutego2007r.


UCHWAŁA Nr V/40/07
Rady Miejskiej w Szczytnej
z dnia 28 lutego 2007 r.

w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków realizowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Szczytnej.

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 15 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku: Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), oraz z art. 24 ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001 (tekst jednolity z 2006 roku: Dz. U. Nr 123, poz. 858)

Rada Miejska w Szczytnej uchwala:

§ 1

Zatwierdza się taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków realizowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Szczytnej, określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2

Taryfy określone w § 1 mają zastosowanie do dostaw wody i odbioru ścieków dokonanych w okresie od dnia 01.04.2007 roku do 31.03.2008 roku.

§ 3


Traci moc uchwała nr XXXII/272/06 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 17 lutego 2006r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków realizowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Szczytnej.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szczytnej.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

 

 

 


                                                                                        Załącznik do uchwały nr V/40/07
                                                                               Rady Miejskiej w Szczytnej
                                                                              z dnia 28 lutego 2007 roku.


1. Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę realizowanego przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Szczytnej.


Lp. Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie Cena netto Jednostka miary
1. *Grupa 1 Cena za 1m3 dostarczonej wody 
2,37
 zł/m3
2. **Grupa 2 Cena za 1m3 dostarczonej wody 2,37 zł/m3


2. Taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków realizowanego przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Szczytnej.


Lp. Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie Cena netto Jednostka miary
1. *Grupa 1 Cena za 1m3 odprowadzonych ścieków 2,82 zł/m3
2. **Grupa 2 Cena za 1m3  odprowadzonych ścieków 2,82 zł/m3

 

*Grupa 1 - indywidualne gospodarstwa domowe, gospodarstwa domowe w budynkach wielorodzinnych, szkoły, przedszkola, stowarzyszenia oraz inni odbiorcy nie prowadzący działalności gospodarczej, produkcyjnej, usługowej, handlowej.

**Grupa 2 - odbiorcy prowadzący działalność gospodarczą, produkcyjną, usługową, handlową.

 

 


 

 
informacje wprowadził:Piotr Popławski
informacje wytworzył:
data ostatniej modyfikacji: 29 Marca 2007 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 282570