szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
RADA MIEJSKA:
Uchwała Nr XVIII/131/04 z dnia 29 kwietnia 2004r.

Uchwała Nr XVIII/131/04
Rady Miejskiej w Szczytnej
z dnia 29 kwietnia 2004 r.

w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości spółdzielniom mieszkaniowym
  
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) oraz art. 68   ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U.
Nr 46, poz. 543 z 2000 r. z późn. zm. )  R a d a   M i  e j s k a  w   S z c z y t n e j   uchwala:

§ 1

Wyraża się zgodę na udzielenie przy sprzedaży spółdzielniom mieszkaniowym nieruchomości gruntowych będących w ich użytkowaniu wieczystym, zabudowanych na cele mieszkaniowe   
90 % bonifikaty od ceny ustalonej zgodnie z art. 67 ust.3 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
  
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi  Miasta i Gminy Szczytna.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od  dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Zgodnie z art. 68 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami może być udzielona bonifikata od ceny ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego, przy sprzedaży gruntów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe.
W związku ze zmianą ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych lokale spółdzielcze mogą być zbywane na tak zwaną pełną własność, co wiąże się z jednoczesnym nabyciem części gruntu.
Sprzedaż gruntu  umożliwi członkom Spółdzielni nabycie własności lokali wraz z własnością gruntu, a nie z prawem użytkowania wieczystego.

 
informacje wprowadził:Piotr Popławski
informacje wytworzył:
data ostatniej modyfikacji: 13 Maj 2004 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 284681