szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
RADA MIEJSKA:
Uchwała Nr VI/43/07 z dnia 29 marca 2007r.

Uchwała Nr VI/43/07
Rady Miejskiej w Szczytnej
z dnia 29 marca 2007 r.

w sprawie: regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Szczytna.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 42, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późniejszymi zmianami) po zasięgnięciu opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kłodzku, Rada Miejska w Szczytnej uchwala:

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY SZCZYTNA

o treści:

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Regulamin utrzymania czystości i porządku zwany dalej Regulaminem określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Szczytna, a w szczególności:
1) wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości;
2) rodzaje i minimalną pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczania tych urządzeń i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, przy uwzględnieniu:
a) średniej ilości odpadów komunalnych wytworzonych w gospodarstwach domowych bądź w innych źródłach,
b) liczby osób korzystających z tych urządzeń;
3) częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego;
4) maksymalnego poziomu odpadów komunalnych ulegających biodegradacji dopuszczonych do składowania na składowiskach odpadów komunalnych;
5) wymagania wobec osób utrzymujących zwierzęta domowe w zakresie bezpieczeństwa i czystości w miejscach publicznych;
6) wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej;
7) obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania.

§ 2

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
1) nieczystościach ciekłych, odpadach komunalnych, właścicielach nieruchomości i zbiornikach bezodpływowych - rozumie się przez to znaczenie nadane tym pojęciom w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz.2008 z późniejszymi zmianami).
2) zwierzętach domowych - rozumie się przez to definicję określoną w art. 4 pkt.17 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o ochronie zwierząt (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 106 poz. 1002 z późniejszymi zmianami),
3) właścicielach zwierząt domowych – rozumie się przez to także posiadaczy tych zwierząt,
4) zwierzętach gospodarskich – rozumie się przez to definicję określoną w art. 2 ust. 1 pkt. 15 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 207, poz. 1762, z późniejszymi zmianami),
5) podmiotach uprawnionych -  należy przez to rozumieć podmiot  będący gminną jednostką organizacyjną lub przedsiębiorcę – posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
6) Krajowym Planie Gospodarki Odpadami – należy przez to rozumieć uchwałę Rady Ministrów nr 219 z dnia 29 października 2002r, podjętą zgodnie z treścią art. 14 ust 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późniejszymi zmianami) i ogłoszoną w Monitorze Polskim z dnia 28 lutego 2003 r. Nr 11, poz. 159)

ROZDZIAŁ II
WYMAGANIA W ZAKRESIE UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI

§ 3

Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości poprzez:
1) wyposażenie nieruchomości w szczelne pojemniki lub kontenery przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych o pojemności uwzględniającej częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów z nieruchomości, dostosowane do urządzeń podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów komunalnych,
2) dbanie o stan techniczny i sanitarny urządzeń służących do gromadzenia odpadów, w tym dokonywanie ich dezynfekcji w okresie letnim z częstotliwością 1 raz w miesiącu.
3) opróżnianie urządzeń zgodnie z częstotliwością określoną w §10 niniejszego Regulaminu,
4) utrzymywanie miejsc lokalizacji urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym
5) zamykanie pojemników oraz ich nieprzepełnianie,
6) prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów oraz przekazywanie zebranych odpadów podmiotowi uprawnionemu zgodnie z harmonogramem lub umieszczanie ich w punktach selektywnej zbiórki odpadów,
7) gromadzenie odpadów wielkogabarytowych w wydzielonym miejscu na terenie nieruchomości oraz wystawianie ich, tak aby nie utrudniało to komunikacji publicznej w dniu ich odbioru,
8) przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej w przypadku gdy nieruchomość nie jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniającą wymagania określone w odrębnych przepisach,
9) gromadzenie nieczystości ciekłych powstających na nieruchomościach nie przyłączonych do publicznej sieci kanalizacyjnej w szczelnych bezodpływowych zbiornikach oraz ich wywożenie do oczyszczalni ścieków za pośrednictwem podmiotu uprawnionego lub odprowadzenie nieczystości ciekłych do przydomowej oczyszczalni ścieków spełniającej wymagania określone w odrębnych przepisach,
10) oczyszczanie chodników przylegających bezpośrednio do granicy nieruchomości z błota, opadłych liści, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń niezwłocznie po zanieczyszczeniu, zaśnieżeniu lub oblodzeniu,
11) usuwanie nawisów lodu (sopli) z okapów, rynien i innych części budynków lub budowli.

§ 4

1) Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się na terenie nieruchomości pod warunkiem, że ścieki odprowadzane będą do kanalizacji sanitarnej lub zbiorników bezodpływowych po przejściu przez odstojnik.
2) Doraźne naprawy i regulacje pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi mogą odbywać się w obrębie nieruchomości pod warunkiem, że nie spowodują zanieczyszczenia środowiska i nie spowodują uciążliwości dla sąsiednich nieruchomości.

§ 5

Na terenie gminy, mając na uwadze zasady utrzymania czystości i porządku, właścicielom nieruchomości zabrania się:

1) zbierania odpadów (z wyjątkiem odpadów wielkogabarytowych) poza urządzeniami wymienionymi w Rozdziale III,
2) zbierania odpadów niezgodnie z niniejszym Regulaminem,
3) samodzielnego opróżniania zbiorników bezodpływowych i urządzeń do gromadzenia odpadów komunalnych,
4) użytkowania urządzeń do zbierania odpadów i nieczystości ciekłych w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem,
5) zakopywania odpadów,
6) spalania odpadów komunalnych (za wyjątkiem drewna nieimpregnowanego, niemalowanego i nielakierowanego oraz suchych liści, papieru i tektury) na powierzchni ziemi oraz w instalacjach grzewczych obiektów,
7) mieszania wytwarzanych w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej odpadów łącznie z odpadami komunalnymi.
8) mieszania wytwarzanych w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej ścieków łącznie z nieczystościami ciekłymi,
9) mycia pojazdów mechanicznych na nieruchomościach przeznaczonych do użytku publicznego w szczególności takich jak chodniki, ulice i place miejskie,
10) prowadzenia napraw blacharsko – lakierniczych poza obiektami do tego celu przeznaczonymi.

§ 6

1) Właściciele nieruchomości są zobowiązani do zawarcia umowy na odbiór odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z podmiotem do tego uprawnionym.
2) Właściciele nieruchomości, zobowiązani są do przechowywania przez okres 2 lat i okazywania na żądanie osób upoważnionych przez Burmistrza Szczytnej dowodów uiszczania opłat za usunięcie ustalonej ilości odpadów komunalnych lub nieczystości ciekłych.

ROZDZIAŁ III
GOSPODARKA ŚCIEKOWA I GOSPODARKA ODPADAMI NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI

§ 7

1) Lokalizacja miejsc na urządzenia do zbierania odpadów na terenie nieruchomości określa rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690), a ponadto musi spełniać następujące warunki:
a) urządzenia do zbierania odpadów należy ustawiać w miejscu wyodrębnionym, dostępnym dla pracowników podmiotu uprawnionego, bez konieczności otwierania wejścia na teren nieruchomości, do którego możliwy jest dojazd pojazdem do transportu odpadów,
b) w przypadku braku możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca na urządzenia do zbierania odpadów, urządzenia należy wystawić w dniu odbioru na chodnik lub drogę przed wejściem na teren nieruchomości tak, aby nie utrudniało to komunikacji publicznej lub w inny sposób uzgodniony z podmiotem uprawnionym.
2) Zbiornik bezodpływowy należy zlokalizować w taki sposób, aby umożliwić  do niego dojazd  pojazdu asenizacyjnego podmiotu uprawnionego realizującego usługę wywozu nieczystości ciekłych.
3) Lokalizację miejsc gromadzenia nawozów naturalnych, silosów na kiszonkę określa rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 7 października 1997 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 132, poz. 877).

§ 8

1) Urządzeniami przewidzianymi do zbierania odpadów komunalnych na terenie gminy są:
a) worki,
b) kosze uliczne o pojemności od 10 l do 50 l,
c) pojemniki o pojemności od 110 l do 1100 l ,
d) kontenery o pojemności od 5 do 8 m3
e) pojemniki przeznaczone do selektywnej zbiórki opakowań ze szkła, tworzyw sztucznych, metali, papieru i tektury lub odpadów biodegradowalnych o pojemności od 240 l do 3000 l,
f) kompostowniki – przeznaczone do zbierania odpadów biodegradowalnych.

2) Dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów stosuje się pojemniki lub worki w następujących kolorach:
a) opakowania z papieru i tektury – w urządzeniach koloru niebieskiego, opisanych napisem „papier”,
b) opakowania ze szkła – w urządzeniach koloru zielonego, opisanych napisem „szkło”,
c) opakowania z tworzyw sztucznych lub z metali – w urządzeniach koloru żółtego, opisanych napisem „plastik, puszki”,
d) odpady biodegradowalne – w urządzeniach koloru brązowego, opisanych napisem „odpady biodegradowalne”,
e) odpady niebezpieczne – baterie, w urządzeniach koloru czerwonego,
f) odpady budowlane i wielkogabarytowe – w kontenerach z logo odbiorcy.

3) Nieczystości ciekłe należy zbierać w zbiornikach bezodpływowych, spełniających następujące warunki:
a) zbiorniki powinny mieć objętość dostosowaną, do ilości osób stale lub czasowo przebywających na terenie nieruchomości, w taki sposób by opróżnianie ich następowało nie rzadziej niż 1 raz w ciągu 3 miesięcy, bez dopuszczenia do przepełnienia,
b) budowa zbiornika bezodpływowego powinna spełniać odpowiednie przepisy prawa budowlanego.

4) Odpady biodegradowalne mogą być zbierane w kompostownikach spełniających następujące warunki:
a) posiadających system przewietrzania warstw materiału kompostowanego,
b) posiadających system regulacji wilgotności materiału kompostowanego,
c) dostępności do materiału kompostowanego w celu jego mieszania.

§ 9

1) Zgodnie z zapisami Krajowego Planu Gospodarki Odpadami i treścią niniejszego  Regulaminu podmioty uprawnione zobowiązane są do graniczenia ilości odpadów biodegradowanych kierowanych na składowiska odpadów.

2) Ustala się maksymalne poziomy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji dopuszczonych do składowania na składowiskach odpadów w ilościach:
a) do 31 grudnia 2010 roku – nie więcej niż 75 % całkowitej masy odpadów ulegających biodegradacji wytworzonych w 1995 roku,
b) do 31 grudnia 2013 roku – nie więcej niż 50 % całkowitej masy odpadów ulegających biodegradacji wytworzonych w 1995 roku,
c) do 31 grudnia 2020 roku – nie więcej niż 35 % całkowitej masy odpadów ulegających biodegradacji wytworzonych w 1995 roku.

§ 10

1) Ustala się minimalną częstotliwość wywozu odpadów niesegregowanych od mieszkańców - co najmniej 1 raz w ciągu tygodnia na terenie miasta i 1 raz w ciągu dwóch tygodni na terenie wsi.
2) W przypadku stwierdzenia przepełnienia kontenera lub pojemnika wywóz odbywa się na zgłoszenie telefoniczne.
3) Częstotliwość wywozu odpadów segregowanych ustalają właściciele nieruchomości z jednostką wywozową w zawartej umowie na odbiór odpadów komunalnych.
4) Częstotliwość wywozu odpadów segregowanych z punktów selektywnej zbiórki odpadów musi następować w terminach, które nie dopuszczają do przepełniania urządzeń.
5) Minimalna częstotliwość wywozu odpadów:
a) biodegradowanych  - co najmniej 1 raz w ciągu tygodnia.
b) wielkogabarytowych -  2 raz w ciągu roku zgodnie z harmonogramem, lub na zgłoszenie według potrzeb,
6) Wywóz odpadów komunalnych może być wykonywany wyłącznie specjalistycznym sprzętem uprawnionego podmiotu.
7) Za odpady nagromadzone poza urządzeniami przeznaczonymi do zbierania odpadów komunalnych z winy właściciela nieruchomości, będą pobierane dodatkowe opłaty
8) Zasady pozbywania się odpadów z terenów przeznaczonych do użytku publicznego (drogi, place, chodniki, tereny zieleni miejskiej, cmentarz), na które gmina podpisała odrębne umowy określone są w tych umowach.
9) Organizatorzy imprez masowych zobowiązani są usuwać odpady i opróżniać przenośne toalety oraz usuwać je niezwłocznie po zakończeniu imprezy, nie później niż w ciągu 12 godzin. Na odbiór odpadów i nieczystości ciekłych organizatorzy zobowiązani są zawrzeć umowę z podmiotem uprawnionym.
10) Częstotliwość opróżniania osadów ze zbiorników oczyszczalni przydomowych wynika z ich instrukcji eksploatacji.

§ 11

1) Minimalna pojemność urządzeń (za wyjątkiem worków) przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych niesegregowanych na terenie nieruchomości, na których nie prowadzona jest działalność gospodarcza musi umożliwić zgromadzenie w ciągu tygodnia odpadów o objętości 27 litrów na jednego mieszkańca.
2) Każda nieruchomość winna być wyposażona, w co najmniej jeden pojemnik o pojemności 110 l.
3) Na każdej nieruchomości zamieszkałej, na której nie prowadzona jest działalność gospodarcza, powinna znajdować się taka ilość pojemników, aby ich łączna pojemność była, co najmniej iloczynem liczby osób w rzeczywiście zamieszkujących daną nieruchomość i normatywnej ilości odpadów ustalonej jak w pkt.1.
4) Nieruchomość, na której prowadzona jest działalność gospodarcza powinna być wyposażona w urządzenia pozwalające na gromadzenie odpadów nie powodujące ich przepełnienia.

§ 12

Ustala się średnie ilości jako jednolity normatyw odpadów komunalnych wytwarzanych przez właścicieli nieruchomości w gospodarstwach domowych i innych źródłach w ciągu roku.

1) dla nieruchomości położonych na terenie miasta za wyjątkiem zabudowy zagrodowej, oraz nieruchomości położonych na terenie wsi, na których prowadzona jest działalność gospodarcza lub, która zabudowana jest budynkiem wielorodzinnym (trzyrodzinnym i więcej):

- dla lokali mieszkalnych 1,0 m3/osobę,
- dla lokali biurowych 1,2 m3/pracownika,
- dla szkół, przedszkola i żłobka 0,2 m3/osobę,
- dla ośrodków wypoczynkowych, pensjonatów, hoteli 0,8 m3/lóżko wykorzystane w roku poprzednim
- dla sklepów spożywczych, wielobranżowych, przemysłowych 0,1 m3/m2 pow. handlowej nie więcej niż – 15 m3,
- dla lokali gastronomicznych (restauracje, bary, kawiarnie) 0,2 m3/m2 pow. użytkowej nie więcej niż - 20 m3,
- dla lokali usługowych 0,1 m3/m2 pow. użytkowej nie więcej niż - 8 m3,
- dla kiosków 0,2 m3/m2 pow. użytkowej,
- dla ulicznych punktów handlowych 0,3 m3/miesięcznie za punkt,
- dla usług branży motoryzacyjnej 10 m3 od zakładu,
- dla zakładów rzemieślniczych i produkcyjnych 0,5 m3/pracownika,      
- inne - jak wyżej do zbliżonej branży,

2) Dla nieruchomości zabudowanej zabudową zagrodową na terenie całej gminy oraz dla nieruchomości zabudowanej zabudową jednorodzinną (do dwóch lokali mieszkalnych), położoną na terenie wsi:

- dla lokali mieszkalnych 0,5 m3/osobę.

§ 13

Rodzaje i minimalna pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych w miejscach i na drogach publicznych:
1) Prowadzący działalność handlową zobowiązani są ustawić, przed wejściem, w miejscach ogólnodostępnych kosze uliczne lub pojemniki do gromadzenia odpadów do użytku własnych klientów, o pojemności zapewniającej zgromadzenie wytworzonych odpadów,
2) Właściciele miejsc o charakterze użyteczności publicznej (chodniki, skwery, zieleńce, tereny komunikacji) muszą wyposażyć je w kosze uliczne. Ilość i pojemność koszy powinna być dostosowana do ilości wytwarzanych odpadów na tym terenie.
3) Organizatorzy imprez masowych i zgromadzeń o charakterze publicznym lub innych imprez organizowanych w miejscach publicznych zobowiązani są do wyposażenia miejsca, na którym się ono odbywa, w odpowiednią ilość urządzeń do gromadzenia odpadów oraz odpowiednią ilość przenośnych toalet, nie mniej niż:
a) 1 pojemnik o poj. 110 l lub 1 worek o poj. 120 l na każde 50 osób uczestniczących w imprezie,
b) 1 przenośna kabina ustępowa na każde 100 osób uczestniczących w imprezie lub swobodny dostęp do toalet.

ROZDZIAŁ IV
ZASADY GOSPODAROWANIA NIEKTÓRYMI RODZAJAMI ODPADÓW

§ 14

Zasady postępowania z odpadami niebezpiecznymi

Zasady postępowania dotyczą odpadów niebezpiecznych, dla których nie określono ich w przepisach odrębnych.
1) Właściciele nieruchomości, na których wytwarzane są odpady niebezpieczne zobowiązani są do selektywnego ich gromadzenia.
2) Pozbywanie się odpadów niebezpiecznych musi być zgodne z informacją zamieszczoną na stronie internetowej gminy Szczytna lub przekazaną w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

ROZDZIAŁ V
ZASADY POSTĘPOWANIA ZE  ZWIERZĘTAMI

§ 15

Zasady postępowania ze zwierzętami domowymi

1) Osoby będące właścicielami lub opiekunami zwierząt domowych są zobowiązane do sprawowania właściwej opieki nad tymi zwierzętami, w tym w szczególności nie pozostawiania ich bez nadzoru i zapewnienia ochrony przed zagrożeniem lub uciążliwością dla innych ludzi.
2) W przypadku posiadania na terenie nieruchomości psa mogącego stanowić zagrożenie, należy w miejscu widocznym, przed wejściem na teren nieruchomości umieścić odpowiednią tabliczkę ostrzegawczą.
3) Właściciele lub opiekunowie zwierząt domowych zobowiązani są do uprzątnięcia zanieczyszczeń spowodowanych przez te zwierzęta w miejscach przeznaczonych do użytku publicznego takich jak klatki schodowe, ulice, chodniki, parki, skwery, zieleńce itp.
4) Właściciele zwierząt domowych zobowiązani są do nie dopuszczenia do powstawania wobec innych osób zamieszkujących na nieruchomości lub nieruchomościach sąsiednich uciążliwości spowodowanych przez zwierzęta (hałas, odory).
5) Właściciel psa zobowiązany jest do:
a) dopilnowania aby pies wyprowadzany był na uwięzi w obroży, a w przypadku ras uznawanych za agresywne także w kagańcu; Zwolnienie psa rasy nie uznanej za agresywną z uwięzi jest możliwe tylko na terenach zieleni, mało uczęszczanych przez ludzi o ile nie ma takiego zakazu i tylko wtedy, gdy opiekun psa ma możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli nad jego zachowaniem,
b) zabezpieczenia nieruchomości w sposób, który uniemożliwi jej opuszczenie przez psa,
c) na tereny użyteczności publicznej psy mogą być wyprowadzane tylko na smyczy i w kagańcu,
6) Zakazuje się :
a) pozostawiania zwierząt bez opieki - chyba, że zwierzę znajduje się w pomieszczeniu zamkniętym lub na terenie ogrodzonym w sposób uniemożliwiający opuszczenie go przez zwierzę,
b) wprowadzania zwierząt na place zabaw dla dzieci, obiekty sportowe, place targowe, do sklepów, zakładów usługowych, lokali gastronomicznych, aptek i innych obiektów użyteczności publicznej (nie dotyczy to osób korzystających z opieki psa).

§ 16

Zasady postępowania ze zwierzętami gospodarskimi na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej

1) Prowadzący chów zwierząt gospodarskich zobowiązany jest do przestrzegania zapisów niniejszego regulaminu, a także:
a) przestrzegania przepisów sanitarno–epidemiologicznych,
b) przeprowadzania deratyzacji pomieszczeń, w których prowadzona jest hodowla zwierząt jeden raz w roku  - w okresie jesieni,
c)usuwania i gromadzenia obornika i gnojowicy zgodnie z obowiązującymi przepisami, oraz w sposób nie powodujący uciążliwości dla sąsiednich nieruchomości.
2) Posiadacz pszczół zobowiązany jest przetrzymywać je w ulach, ustawionych w takiej  odległości od granicy nieruchomości, aby wylatujące i przylatujące pszczoły nie stanowiły uciążliwości dla właścicieli nieruchomości sąsiednich.
3) Właściciele zwierząt gospodarskich mają obowiązek usuwania odchodów zwierzęcych, pozostałości karmy lub ściółki pozostawionych na ulicach, placach i w innych miejscach publicznych.
4) Zakazuje się:
a) utrzymania zwierząt gospodarskich takich jak: bydło, konie, trzoda chlewna, kozy, owce na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, które określają miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego,
b)chowu zwierząt gospodarskich w pomieszczeniach nie przeznaczonych do tego celu, w szczególności takich jak strychy, piwnice, komórki, garaże,
c) utrzymywania zwierząt gospodarskich (wszystkich) na obszarach zajętych przez budownictwo wielorodzinne, instytucje użyteczności publicznej, centra handlowe, strefy przemysłowe.
5) Na pozostałych terenach innych niż określonych w pkt.4 lit. c wyłączonych z produkcji rolniczej, dopuszcza się utrzymywanie drobnych zwierząt gospodarskich, w szczególności drobiu, po spełnieniu następujących warunków:
a) posiadanie budynków inwentarskich lub specjalistycznych systemów otwartych spełniających odrębne przepisy o utrzymaniu zwierząt gospodarskich,
b) wybiegi dla zwierząt gospodarskich, w tym drobiu muszą być odpowiednio ogrodzone, w sposób uniemożliwiający przedostanie się zwierząt na zewnątrz a hodowla nie może być uciążliwa dla nieruchomości sąsiednich.

ROZDZIAŁ VI
WYZNACZENIE OBSZARÓW PODLEGAJĄCYCH  DERATYZACJI I TERMINÓW JEJ PRZEPROWADZENIA

§ 17

1) Właściciele nieruchomości zobowiązani są za pośrednictwem firm specjalistycznych do przeprowadzania deratyzacji, co najmniej raz w roku na terenie zabudowy wielorodzinnej, zagrodowej, placówek opiekuńczo – wychowawczych, kulturalnych, opieki zdrowotnej, obiektów handlowych, gastronomicznych i składowiska odpadów komunalnych w Słoszowie.
2) Obowiązek określony w pkt.1 w odniesieniu do właścicieli budynków jednorodzinnych, może być realizowany w miarę potrzeb.
3) W przypadku wystąpienia populacji gryzoni, stwarzającej zagrożenie sanitarne Burmistrz Szczytnej, w uzgodnieniu Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, określi obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz określi, poprzez zarządzenie, termin jej przeprowadzenia.
4) Koszty przeprowadzenia deratyzacji obciążają właścicieli nieruchomości.

ROZDZIAŁ VII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 18

1) Nadzór nad realizacją obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu, sprawuje Burmistrz Szczytnej.
2) Realizacja postanowień niniejszego Regulaminu podlega kontroli osób upoważnionych przez Burmistrza Szczytnej.

§ 19

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szczytnej.

§ 20

W przypadku naruszenia przepisów niniejszego Regulaminu stosowane będą środki egzekucyjne określone w ustawie z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz. U. Nr 12, poz. 114 z późniejszymi zmianami).

§ 21

Tracą moc uchwała Rady Miejskiej w Szczytnej Nr XXV/188/97 z dnia 25 marca 1997 roku w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Szczytna i uchwała Nr V/47/99 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 30 marca 1999 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXV/188/97 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 25 marca 1997 roku w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Szczytna.

§ 22

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Renata Idzik

 
informacje wprowadził:Piotr Popławski
informacje wytworzył:
data ostatniej modyfikacji: 12 Kwietnia 2007 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 282570