szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
RADA MIEJSKA:
Uchwała Nr VII/50/07 z dnia 26 kwietnia 2007r.

Uchwała  Nr VII/50/07

Rady Miejskiej w Szczytnej
z dnia 26  kwietnia 2007r.

w sprawie zabezpieczenia przyznanych Gminie Szczytna środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej  w formie weksla „ in blanco”

Na podstawie  art. 18 ust. 1, ust. 2 pkt 9 lit e) , pkt 10 oraz art. 51 ust. 1, art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591  z późn. zmianami) Rada Miejska w Szczytnej uchwala co następuje:

§1
1. Rada Miejska w Szczytnej wyraża zgodę na zawarcie przez Burmistrza Szczytnej  umowy o dofinansowanie  przedsięwzięcia  p. n. “ Budowa boiska wielofunkcyjnego w Szczytnej“  do kwoty 200.000 zł ze środków Funduszu Rozwoju  Kultury Fizycznej i dla zabezpieczenia roszczeń  dotyczących  zwrotu tych środków , na zasadach określonych w umowie, na wystawienie  weksla “ in blanco” Gminy Szczytna  i podpisanie deklaracji  do weksla.
2. Realizacja zobowiązania, w przypadkach określonych  w Rozporządzeniu Ministra Sportu  z dnia   10 lipca 2006r.  w sprawie dofinansowania  zadań ze środków  Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej ( Dz. U.  z  2006 Nr 134 poz. 944 z późn. zmianami) następowała będzie  z dochodów gminy takich jak podatki i opłaty .

§2  
Wykonanie uchwały powierza  się   Burmistrzowi  Szczytnej .


§3          
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
Beneficjent, czyli Gmina Szczytna, dla prawidłowego zabezpieczenia wykonania zadania wynikającego z Wniosku, o którym mowa  w projekcie Uchwały, musi przedłożyć weksel „in blanco” oraz deklarację wekslową na kwotę dofinansowania 200.000 zł.  Zabezpieczenie takie wymagane jest przez Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej w momencie podpisania Umowy o dofinansowanie Projektu. 

 
informacje wprowadził:Piotr Popławski
informacje wytworzył:
data ostatniej modyfikacji: 12 Czerwca 2007 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 282570