szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
RADA MIEJSKA:
Uchwała Nr VII/49/07 z dnia 26 kwietnia 2007r.

Uchwała Nr VII/49/07
Rady Miejskiej w Szczytnej
z dnia 26 kwietnia 2007r.

w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy Szczytna na lata 2007 – 2013

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zmianami)

Rada Miejska w Szczytnej uchwala, co następuje:

§1

Przyjmuje się Wieloletni Program Inwestycyjny Gminy Szczytna na lata 2007-2013, który stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§2

1. Wieloletni Program Inwestycyjny stanowi podstawę do tworzenia projektów budżetów Gminy Szczytna w zakresie wydatków majątkowych na kolejne lata budżetowe.
2. Zmiany w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym mogą być wprowadzone na skutek:
- zmian w budżecie Gminy,
- zmian sposobów finansowania inwestycji,
- konieczności wprowadzenia zmian w harmonogramie realizacji inwestycji,
- konieczności wprowadzenia zmian ustawodawczych,
- zmian kosztów zadań,
- nie uzyskania dofinansowania lub braku środków własnych.

§3

Traci moc uchwała nr XXIV/196/05 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 25 lutego 2005 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy Szczytna na lata 2006 – 2008 z późniejszymi zmianami.

§4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szczytnej.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Renata Idzik

 
informacje wprowadził:Piotr Popławski
informacje wytworzył:
data ostatniej modyfikacji: 13 Czerwca 2007 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 282570