szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
RADA MIEJSKA:
Uchwała Nr II/13/06 z dnia 8 grudnia 2006r.

UCHWAŁA NR II/13/06
RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNEJ
z dnia 8 grudnia 2006r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/224/05 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 29 kwietnia 2005 r. dotyczącej zatwierdzenia projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pt.: „Stypendia współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego dla uczniów szkoły ponadgimnazjalnej w Szczytnej” w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego - priorytet 2.

Na postawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz 1591z późn. zm.) Rada Miejska w Szczytnej uchwala co następuje:

§ 1

1. W „Regulaminie przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów Szkoły Ponadgimnazjalnej w Szczytnej umożliwiającej uzyskanie świadectwa dojrzałości w roku szkolnym 2005/2006”, który jest załącznikiem do PROJEKTU współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pt.: „Stypendia współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego dla uczniów szkoły ponadgimnazjalnej w Szczytnej” w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego - priorytet 2. (Regulamin stanowi załącznik do niniejszej uchwały) § 3 punkt 1 otrzymuje brzmienie: „Stypendia są przekazywane na cele szczegółowo określone w ust. 2 niniejszego paragrafu w formie pieniężnej, na częściowe lub całkowite pokrywanie kosztów związanych z pobieraniem nauki.”

W § 3 w punkcie 2 dodaje się tiret o brzmieniu: „zakup komputera oraz materiałów biurowych”

W § 6 wykreśla się punkt 4, który brzmiał: Stypendysta zobowiązany jest do comiesięcznego rozliczania poniesionych wydatków na podstawie dostarczonych rachunków  lub faktur imiennych (wyłącznie oryginały), które dostarcza do szkoły, w której uczęszcza.

W § 8 punkt 1 przyjmuje brzmienie: „Szkoła jest odpowiedzialna za rekrutację stypendystów, przekazywanie stypendiów w formie pieniężnej, rozliczanie otrzymanych środków, monitoring projektu oraz przechowywanie dokumentacji związanej z programem”.

W § 10 do punktu 1 dodaje się: „opuścił ponad 5 godzin lekcyjnych miesięcznie bez usprawiedliwienia”

2. W Załączniku nr 2 do Regulaminu – „POROZUMIENIE” w § 5 punkt 4 otrzymuje brzmienie: „Szkoła zobowiązana jest do niezwłocznego przekazania do Gminy informacji o wydatkowaniu 80 % otrzymanych środków z danej transzy wraz z zaświadczeniami o systematycznym uczęszczaniu Beneficjenta Ostatecznego na zajęcia edukacyjne (wzór - Załącznik nr 5 i 6 do Regulaminu) oraz kopiami wyciągów bankowych potwierdzające dokonanie płatności.

3. W Załączniku nr 4 do Regulaminu – „Umowa przekazania stypendium w roku szkolnym....” § 2 otrzymuje brzmienie: „Uczeń/uczennica otrzymujący/a stypendium zobowiązuje się do wydatkowania stypendium zgodnie z Regulaminem”.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Szczytna.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Uzasadnienie:
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w dniu 25 stycznia 2006 r. wystosowało pismo, w którym informuje o akceptacji propozycji uproszczeń systemu przyznawania stypendiów w Ramach Działania 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” ZPORR. Uproszczenie to polega na rezygnacji z obowiązku poświadczania przez uczniów wydatków poniesionych na cele edukacyjne fakturami/innymi dokumentami księgowymi o równoważnej wartości dowodowej na rzecz świadczeń o uczestnictwie ucznia w zajęciach szkolnych i przekazywaniu kolejnych transz stypendium bezpośrednio do ucznia, na podstawie zaświadczeń wydawanych przez dyrektora szkoły.
Uproszczenia powyższe pociągają za sobą konieczność wprowadzenia zmian w Regulaminie przyznawania stypendiów.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Renata Idzik

 
informacje wprowadził:Piotr Popławski
informacje wytworzył:
data ostatniej modyfikacji: 20 Czerwca 2007 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 278393