szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
RADA MIEJSKA:
Uchwała nr IX/53/07 z dnia 28 czerwca 2007r.

UCHWAŁA NR IX/53/07
RADY MIEJSKIEJ w SZCZYTNEJ
z dnia 28 czerwca 2007r.

w sprawie: zmiany  budżetu  na rok 2007

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001r. poz. 1591 z późn.zm) i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104 z późn.zm.) oraz Uchwały nr III/17/06  Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szczytna na rok 2007 ze zmianami uchwałami nr IV/30/07 z dnia 31 stycznia 2007r, Nr VII/48/07 z dnia 26 kwietnia 2007r.

Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1

1. Zmniejszyć wydatki budżetu o kwotę - 124.000,- wg Załącznika nr 1 do niniejszej uchwały
           
§ 2

Nadwyżka budżetu w wysokości 124.000 zł zostaje przeznaczona na zmniejszenie deficytu w roku 2007.

§ 3

Zmniejsza się przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę zł 124.000,- Przychody budżetu po zmianach wynoszą 1.490.191 zł (Załącznik nr 2 do niniejszej uchwały)
                                                    
§4                                             

W uchwale Nr III/17/06 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szczytna na rok 2007  wprowadza się nastepujące zmiany:
1) § 10 pkt 2 otrzymuje brzmienie " Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów długoterminowych - w kwocie 1.490.191 zł
2) załączniki nr 3, 3a i 14 otrzymują brzmienie:
- załącznik nr 14 - jak Załącznik nr 2 do niniejszej uchwały,
- załącznik nr 3a - jak Załącznik nr 3 do niniejszej uchwały
- załącznik nr 3 - jak Załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5
                                                              
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szczytnej.

§ 6

Uchwała wchodzi w  życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Zmian w budżecie na rok 2007 dokonuje się w związku z nieuzyskaniem dofinansowania z rezerwy subwencji oświatowej, na  wykonanie remontów bieżących placówek oświatowych. W zwiazku z tym rezygnuje sie z planowanych zadań na wykonanie remontu bieżącego Szkoły Podstawowej w Szczytnej i Gimnazjum i zmniejsza sie planowane wydatki na ten cel o kwotę 500.000 zł.
Jednoczesnie wprowadza się wydatki na:
1) budowę parkingu (przy Gimnazjum) - 75.000 zł
2) remonty bieżące dróg - 60.000 zł
3) wykonanie projektu i koncepcji zagospodarowania ciągów pieszych - 30.000 zł
4) wykonanie projektu zagospodarowania źródła wody mineralnej na Bobrownikach oraz wykonanie prac geologicznych - koszt 15.000 zł
5) wykonanie projektu oświetlenia ulicy Górskiej i wsi Słoszów - 10.000 zł
6) wykonanie dokumentacji, inwentaryzacji i projektu zagospodarowania budynków po warsztach szkolnych i browarze - koszt - 65.000 zł
7) wykonanie inwentaryzacji budynków  Sienkiewicza 16 i Wolności 5 - 25.000 zł
8) wykonanie instalacji elektrycznej w sali komputerowej  Gimnazjum - 6.000 zł
9) dowóz wody do gospodarstw domowych o kwotę zł. 46.000 zł. (zalecenie SANEPiD)
10) zwiekszenie srodków na zakup paliwa dla OSP o kwote 4.000 zł w związku z dowozem wody.
11) składki na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych - 40.000 zł

W zwiazku z powyższymi zmianami zmniejsza się deficyt budżetu na rok 2007 o kwotę zł. 124.000 zł.
Rezerwę ogólną w kwocie 15.800 zł przeznacza sie na wydatki inwestycyjne - doposażenie sceny i sali widowiskowej Miejskiego Osrodka Kultury II etap, jako udział gminy w ramach Programu Operacyjnego " Rozwój infrastruktury kulturalnej iszkolnictwa artystycznego", w związku ze złożonym wnioskiem do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego o dofinansowanie kwoty 50.000 zł.

W zwiazku z uchwałami zebrań wiejskich wprowadza sie zmiany wydatków planowanych w rozdz. 92109 § 4300 wyodrębionych do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy poprzez zmniejszenie o kwotę 6.172 zł i przeznaczeniem na:
1) zakup pomocy naukowych dla Szkoły Podstawowej w Chocieszowie 1.500 zł (Uchwała zebrania wiejskiego w Chocieszowie)
2) zakup  wyposażenia do OSP w Chocieszowie -2.500 zł (Uchwała zebrania wiejskiego w Chocieszowie -1.500 zł i w Wolanach - 1.000 zł)
3) zakup materiałów budowlanych na droge gminną w Dolinie - 2.172 zł
 
Zmiany załączników nr 3a i 14  do uchwały Nr III/17/06 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie budżetu gminy Szczytna na rok 2007 ulegaja zmianie w związku ze zmianami wprowadzonymi niniejszą uchwałą, natomiast załacznik nr 3 ulega zmianie z powodu przeznaczenia  zarządzeniem Nr 111/2007 Burmistrza Szczytnej z dnia 18 maja 2007r. z  rezerwy inwestycyjnej kwoty 20.000 zł. na zadanie inwestycyjne pn. "Wodociągowanie i kanalizacja miejscowości Chocieszów, Niwa, Studzienno i Wolany".

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Renata Idzik

 
informacje wprowadził:Piotr Popławski
informacje wytworzył:
data ostatniej modyfikacji: 10 Sierpnia 2007 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 282570