szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
RADA MIEJSKA:
Uchwała nr X/56/07 z dnia 29 sierpnia 2007r.

Uchwała Nr X/56/07
Rady Miejskiej w Szczytnej
z dnia 29 sierpnia 2007 r.

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości gruntowej sprzedawanej lub oddawanej w użytkowanie wieczyste właścicielom lokali w wyniku realizacji roszczeń, o których mowa w art. 209a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a, art. 44 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ), art. 68 ust.1 pkt 8 oraz art. 209a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2004 r. Dz. U. Nr 261, poz. 2603 ), Rada Miejska w Szczytnej uchwala:

§ 1

1. Wyraża się zgodę na udzielenie bonifikaty w wysokości 95 % od ceny nieruchomości gruntowej lub jej części stanowiącej własność Gminy Szczytna sprzedawanej lub oddawanej w użytkowanie wieczyste właścicielom lokali.
2. Bonifikata dotyczy zbycia nieruchomości przyległej do budynku dla którego wydzielono działkę gruntu niespełniającą wymogów działki budowlanej, w celu realizacji roszczeń wynikających  z art. 209a ustawy o gospodarce nieruchomościami.

§ 2

Wszystkie koszty związane z przygotowaniem do zbycia nieruchomości wymienionych w § 1 pokrywają nabywcy.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi  Szczytnej.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od  dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Renata Idzik

 
informacje wprowadził:Piotr Popławski
informacje wytworzył:
data ostatniej modyfikacji: 4 Września 2007 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 282570