szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
RADA MIEJSKA:
Uchwała Nr XII/63/07 z dnia 11 października 2007r.

Uchwała Nr XII/63/07       
Rady Miejskiej w Szczytnej
z dnia 11 października 2007 r.

w sprawie wydania opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kłodzkiego w sprawie Programu restrukturyzacji pn. „Planowane zmiany w strukturze ochrony zdrowia w powiecie kłodzkim”

Na podstawie art. 43 ust.2 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (tekst jednolity z 2007 r. Dz. U. Nr 14, poz. 89) w związku z art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.), Rada Miejska w Szczytnej uchwala, co następuje:

§ 1

1.Rada uznaje za zasadne wydzielenie ze struktur SP ZOZ Kłodzkiego Pogotowia Ratunkowego.
2.Rada wnioskuje o uruchomienie Podstacji Pogotowia Ratunkowego w Dusznikach Zdroju oraz popiera pomysł utworzenia podobnej podstacji w Międzylesiu.
3.Forma prawna funkcjonowania ww. jednostki powinna zostać wybrana przez podmiot do tego wskazany, a więc Radę Powiatu Kłodzkiego.

§ 2

1.Żaden z wariantów nie uwzględnia funkcjonowania SCM w Polanicy Zdroju poza strukturami powiatowej służby zdrowia, przez co zdaniem Rady opracowanie nie pokazuje wszystkich możliwych rozwiązań w tym zakresie.
2.Rada wyraża stanowisko, że SCM powinien pozostać jednostką samodzielną świadczącą specjalistyczne usługi medyczne.

§ 3

1.Rada przypomina o swojej uchwale z dnia 8 grudnia 2006 r. Nr II/12/06  w sprawie wskazania lokalizacji pod ewentualną budowę obiektu z przeznaczeniem pod Dom Pomocy Społecznej ( w formie darowizny ) oraz o konsekwencjach wynikających z zapisów trójstronnego porozumienia wstępnego zawartego w dniu 7 listopada 2006 r. w sprawie użytkowania i sposobu wykorzystania nieruchomości  „Zamek” w Szczytnej, na mocy którego obecny DPS w Szczytnej powinien pozostać na jej terenie poprzez budowę nowego obiektu na gruntach zaoferowanych przez gminę.
2.Rada negatywnie opiniuje przeniesienie do Dusznik Zdroju z terenu Szczytnej Domu Pomocy Społecznej.  Rada nie nie wyraża zgody na likwidację kolejnych miejsc pracy na terenie gminy Szczytna.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szczytnej.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Renata Idzik

 
informacje wprowadził:Piotr Popławski
informacje wytworzył:
data ostatniej modyfikacji: 17 Października 2007 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 282570