szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
RADA MIEJSKA:
Uchwała Nr XI/59/07 z dnia 27 września 2007r.

UCHWAŁA Nr XI/59/07
RADY MIEJSKIEJ w SZCZYTNEJ
z dnia 27 września 2007r.

sprawie zmiany budżetu na rok 2007

Na podstawie art 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001r. poz. 1591 z późn.zm) , art 168 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104 z późn.zm.) oraz Uchwały nr III/17/06  Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szczytna na rok 2007 Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1

1. Zwiększyć dochody budżetu o kwotę zł.- 20.400,-
   wg załacznika nr 1 do niniejszej uchwały
2. Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę zł. - 20.400,-
   wg załacznika nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szczytnej.

§ 3

Uchwała wchodzi w  życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:
Zmian w budżecie na rok 2007 dokonuje się w związku z:
1) koniecznością wykonania inwentaryzacji budowlanej obiektów zlokalizowanych na działce nr 52/2 ( po byłej masarni) wraz z opracowaniem koncepcji architektonicznej na zmianę sposobu użytkowania  zinwentaryzowanych obiektów na lokale mieszkalne - koszt 16.836 zł.
W zwiazku z tym zwiększa się dochody  tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 16.836 zł.
2) zabezpieczeniem udziału własnego w realizacji zadania w ramach programu " Podróże historyczno-kulturowe w czasie i przestrzeni"w wysokości 3.564 zł.
Decyzją Wojewody Dolnośląskiego otrzymano dofiansowanie do tego zadania w wysokości 8.316 zł.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Renata Idzik

 
informacje wprowadził:Piotr Popławski
informacje wytworzył:
data ostatniej modyfikacji: 30 Października 2007 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 284681