szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
RADA MIEJSKA:
Uchwała Nr XIX/137/04 z dnia 24 czerwca 2004r.

Uchwała Nr XIX/137/04
RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNEJ
z dnia 24 czerwca 2004r.

W sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2004.

        Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, art. 51 i 57 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. Nr 142 z 2001r. poz.1591 z p. zmianami) oraz art. 13, 109,112, 118 i 124,  ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2003r. Nr 15 poz. 148) Rada Miejska w Szczytnej  u c h w a l a:

§ 1.

  1. Zwiększyć dochody budżetu gminy o kwotę złotych:- 471.145,-
      wg. załącznik nr 1 do niniejszej uchwały

  2. Zwiększyć wydatki budżetu gminy o kwotę złotych: - 594.611,-      
     wg. załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.
     w tym:
     1. Dotacja dla instytucji kultury – Miejskiego Ośrodka Kultury 21.318zł.
                    z tego: wynagrodzenia i pochodne – 1.818 zł.
     2. Dotacja dla instytucji kultury – Miejskiej Biblioteki Publicznej 904 zł.
                    z tego: wynagrodzenia i pochodne – 904 zł.
     3.  Dotacja dla Przedszkola Publicznego 7.065 zł.
                    z tego: wynagrodzenia i pochodne – 6.625
     4. Dotacja dla stowarzyszeń na realizację zadań w zakresie
   upowszechniania kultury fizycznej i sportu 1.500 zł.
     5. Wynagrodzenia osobowe 54.684 zł.
     6. Pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) 10.278 zł.
     7. Wydatki majątkowe 196.640 zł.
                   w tym: -  inwestycyjne           -   176.640 zł.
                               - na wniesienie wkładów do spółek prawa
                                 handlowego – 20.000 zł.
     8. Pozostałe wydatki bieżące 302.222 zł.
                     
  3. Zmniejszyć wydatki budżetu gminy o kwotę złotych- 28.300 zł.
     wg. załącznika nr 1 do niniejszej uchwały                            

§ 2.   

      Uchwala się deficyt budżetu w kwocie 95.166 zł., którego źródłem pokrycia są wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.


§ 3.
 
       Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 4.

        Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

     U z a s a d n i e n i e:
      
Zmian w budżecie gminy dokonuje się w związku z otrzymaną decyzją Ministra Finansów Nr ST3-4820-22/2004 z dnia 25 maja 2004 r. w sprawie przyznania części rekompensującej utracone dochody z tytułu ulg i zwolnień ustawowych w podatkach rolnym i leśnym o kwotę 58.804 zł. otrzymania pozostałej kwoty do umowy Nr 510-0099/DPK/03-76 z dnia 15.12.2003 między Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  na działalność związaną z podnoszeniem i zmianą kwalifikacji zawodowych mieszkańców wsi na obszarach wiejskich i miejsko-wiejskich.
Na dofinansowanie programu polsko-niemickiej współpracy młodzieży w Niemczech otrzymano decyzję o przyznaniu kwoty na ten cel w wysokości 2.796 zł.

Ponadto zwiększa się dochody o kwotę 355.545  z tytułu wpłaty zaległego podatku od nieruchomości Spółki SUDETY CW, oraz  odsetek z tytułu nieterminowych wpłat podatku – 51.000 zł.
    
Ogółem dochody zwiększa się  o kwotę zł 471.145,- oraz planuje się zwiększenie deficytu budżetu na rok 2004 o kwotę zł. 95.166 zł., którego źródłem pokrycia są wolne środki na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.
    
      Wydatki zwiększa się na:
  
1) remonty budynków i mieszkań komunalnych – 120.000 zł.

2) zasiłki celowe i okresowe o kwotę 83.000 zł. na wniosek Dyrektora OPS.

3)pokrycie kosztów energii elektrycznej za rok 2003 w Gminnym Centrum Informacji-14.000 oraz składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych -  6.000 zł.

4)podwyżki wynagrodzeń od m-ca stycznia br dla nauczycieli w szkołach podstawowych, gimnazjum przedszkolu i świetlicy przy ulicy Pocztowej  wraz z pochodnymi od płac, dodatki wiejskie i odpisy na ZFŚS o kwotę – 65.752 zł. zgodnie z  rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 14 kwietnia 2004r. zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli (Dz.U. Nr 74 poz. 667) oraz waloryzację wynagrodzeń
od m-c lipca br. dla pracowników obsługi  w szkołach, w jednostkach budżetowych gminy oraz instytucjach kultury na ogólną kwotę – 10.517 zł. Przyjęto średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w sferze budżetowej 103 %.

5)  Przedłużenie działalności świetlicy dziecięcej przy ulicy Pocztowej o jeden miesiąc w okresie wakacji. Koszt zatrudnienia opiekunów i wyżywienia dzieci wynosi  – 7.370 zł. 

6)W związku z uchwałą nr XVI/ 118/2004. Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 19 lutego 2004r.
w sprawie przystąpienia do spółki prawa handlowego i objęcia udziałów w Spółce  – 20.000 zł.

7)Zabezpieczenie udziału własnego przy pozyskaniu kredytu z WFOŚ i GW we Wrocławiu na pokrycie wydatków przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej – SAPARD, na inwestycje pn. – Budowa wodociągu w ulicy Wolności oraz przebudowa wodociągu w ulicy Szkolnej na ogólną kwotę 40.000 zł.

8)Opracowanie dokumentacji związanej z przygotowaniem do inwestycji wodociągowo-kanalizacyjnej na trenach wiejskich gminy Szczytna – 136.640 zł.

9)Oczyszczanie miast i wsi 40.000 zł.

10)Pokrycie kosztów transportu wyjazdu dzieci na kolonie letnie do Dźwirzyna  k/ Kołobrzegu, wysokości 3.700 zł.
oraz koszty przejazdu dzieci na kolonie do miejscowości  Sianożęty – 3.027 zł. organizowaną przez Szkołę Podstawową w Chocieszowie.

11)Pokrycie kosztów niezbędnych prac wykonanych przy remoncie sali sportowej przy ul. Pocztowej, - 10.509 zł. 
      Dokonano przeznaczenia wyodrębnionych środków do dyspozycji jednostek organizacyjnych gminy,
      a które planowane były w Dziale Kultura:
1)Sołectwo Wolany, planowaną w budżecie kwotę 18.500 przeznaczyło na ;
dokończenie prac remontowych w remizie OSP Chocieszów – 500 zł.
dotację na upowszechnianie kultury fizycznej sportu na terenach wiejskich  – 1.000 zł.
na dokończenie remontu zabytkowego obiektu  w Wolanach – 1.000 zł.
na wypoczynek letni dla dzieci młodzieży – 200 zł.
remont przystanku – 1.000 zł.
dotację dla instytucji kultury – MOK 14.800 z przeznaczeniem na nagrody w konkursie na najładniejszy ogródek, posesję, balkon –300 zł, na wymianę okien w Domu Ludowym
3.500 zł.zakup strojów dla zespołu – 10.000 zł. oraz organizację imprez 1.000 zł.
2)Sołectwo Łężyce – planowana kwotę – 5.600 przeznaczyło na :
wykonanie placu zabaw – 3.300zł.,
dotacje dla instytucji kultury – MOK – 2.300 zł. z przeznaczeniem na ogrzewanie
świetlicy 1.300 zł. oraz promocję wsi Łężyce.

3)Sołectwo Chocieszów, kwotę 4.200 zł. przeznaczyło na :
zakup węży strażackich do OSP w Chocieszowie – 1.000 zł.
dotację na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenach wiejskich  –500 zł,
dotacje dla instytucji kultury –MOK 2.400 zł. z przeznaczeniem na ogrzewanie świetlicy, na wypoczynek letni dla dzieci – 300 zł.

 
informacje wprowadził:Piotr Popławski
informacje wytworzył:
data ostatniej modyfikacji: 7 Lipiec 2004 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 284681