szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
RADA MIEJSKA:
Uchwała Nr XIX/138/2004 z dnia 24 czerwca 2004r.

Uchwała Nr XIX/138/2004
RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNEJ
z dnia 24 czerwca 2004r.

w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na inwestycje.


Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit. c Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity .ustawy Dz.U. Nr 142 poz.1591 z 2001r. z p.zm.), oraz art.48 i 49 Ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (tekst jednolity
Dz.U. z 2003r. Nr 15 poz. 148)  Rada Miejska w Szczytnej  u c h w a l a :

§ 1.

Zaciągnąć  pożyczkę długoterminową na inwestycje :
1)Budowa wodociągu w ulicy Wolności odcinek od W-5 do W-25 (kontynuacja przedsięwzięcia) do wysokości 252.222 zł.
2)Przebudowa wodociągu w ulicy Szkolnej do wysokości – 45.198 zł. Łączna wysokość pożyczki nie może przekroczyć kwoty – 297.420 zł. (słownie złotych: dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dwadzieścia).

§ 2.

Realizację uchwały a w szczególności negocjacje warunków spłaty kredytu i oprocentowania,
oraz podpisanie umowy kredytowej powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy
z zastrzeżeniem § 3.

§ 3.

Warunki spłaty pożyczki nie mogą być mniej korzystne niż:

1)okres karencji  - do końca roku 2004
2)okres spłaty kredytu – do 5 lat.

§ 4.

Zobowiązanie zostanie pokryte z budżetu gminy z dochodów z podatków i opłat.

§ 5.                                                                

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

U z a s a d n i e n i e :

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Nr XIV/101/2003 z dnia 29 grudnia 2003r. w sprawie budżetu gminy na rok 2004 planowane wydatki na inwestycje związane z budową wodociągu w ulicy Wolności oraz przebudową wodociągu w ulicy Szkolnej, zaplanowano sfinansować z:
1)Budowa wodociągu w ulicy Wolności::
      - pożyczka krótkoterminowa - refundowana ze środków z funduszu SAPARD- 711.190zł. 
      - pożyczka długoterminowa w wysokości 252.222 zł.
      - środki własne gminy – 30.588 zł.
      Ogólny koszt inwestycji – 993.999 zł.
2) Przebudowa wodociągu w ulicy Szkolnej:
pożyczka krótkoterminowe – refundowana ze środków z funduszu SAPARD – 135.592 zł
pożyczka długoterminowa w wysokości – 45.198 zł.
środki własne gminy – 9.208 zł.
Ogólny koszt inwestycji – 189.997 zł.

 
informacje wprowadził:Piotr Popławski
informacje wytworzył:
data ostatniej modyfikacji: 7 Lipiec 2004 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 284681