szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
RADA MIEJSKA:
Uchwała Nr XX/148//04 z dnia 17 września 2004r.

Uchwała  Nr XX/148//04
Rady Miejskiej w Szczytnej
z dnia 17 września 2004 r.

w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( t. j. Dz. U. z  2001r. Nr 142, poz. 1591 z  późn. zm.) oraz art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t.j.  Dz. U. z  2000r. Nr 71, poz. 838 z późn. zm. ), Rada Miejska w Szczytnej uchwala, co następuje:

§ 1
Uchwała określa stawki opłat za zajęcie  pasa drogowego dróg gminnych, na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, dotyczące:
1)prowadzenia robót w pasie drogowym;
2)umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi ;
3)umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych  niezwiązanych  z funkcjonowaniem dróg lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam;
4)zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt 1-3.

§ 2

Za zajęcie 1mkw pasa drogowego dróg gminnych, o których mowa w § 1 pkt 1, ustala się następujące stawki za każdy dzień zajęcia:
1)przy zajęciu jezdni do 20% szerokości      -    0,60 zł
2)przy zajęciu jezdni powyżej 20 % do 50 %  szerokości  -  0,70 zł
3)przy zajęciu jezdni powyżej 50 % do całkowitego zajęcia jezdni  -  0,80 zł
4)przy zajęciu chodnika, placu, zatoki postojowej i autobusowej, ścieżki rowerowej, ciągu pieszego i pobocza  -  0,30 zł.
Opłaty te pobiera się również za nie wymagające  zezwolenia zajęcie pasa  drogowego w razie awarii  urządzeń nie związanych  z obsługą ruchu drogowego.

§ 3

1.Za zajęcie pasa drogowego, o którym  mowa w § 1  pkt 2, ustala się następujące roczne stawki opłat  za 1 m² powierzchni pasa drogowego drogi gminnej zajętego przez rzut poziomy umieszczonego urządzenia nie związanych z funkcjonowaniem drogi:
1)poza terenem zabudowanym               -   8,00 zł;
2)w terenie zabudowanym                      -   16,00 zł;

2.Za zajęcie pasa drogowego, w celu umieszczenia w pasie drogowym urządzeń sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz ich  przyłączy ustala się następujące roczne stawki opłat za 1m² powierzchni pasa drogowego drogi gminnej zajętej przez  rzut poziomy umieszczanego urządzenia:
1) w jezdni – 0,50zł
2)poza jezdnią – 0,10.

§ 4

1.Za każdy dzień zajęcia pasa drogowego, o którym mowa  w  §1 pkt 3, ustala się następujące  stawki opłat  za zajęcie 1 m²  powierzchni:

1)  pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu handlowego lub usługowego:
 a) poza terenem zabudowy     - 0,10 zł;
 b) w terenie zabudowy            - 0,15 zł.
2)  pasa drogowego zajętego przez  rzut poziomy innych  obiektów    -  0,40 zł

2.Za każdy dzień umieszczenia w pasie drogowym reklamy ustala się stawkę opłaty za 1 m² powierzchni reklamy w wysokości 1,00 zł.

§ 5

Za każdy dzień zajęcia pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt 4, ustala się stawkę opłaty za 1 m²  powierzchni  wysokości 0,40 zł.

§ 6

1.Za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia gmina pobiera karę pieniężną w wysokości dziesięciokrotnej opłaty, naliczanej na podstawie § 2.
2.Za umieszczenie  w pasie drogowym bez  zezwolenia urządzenia  nie związanego z funkcjonowaniem drogi, gmina pobiera karę pieniężną  w wysokości dziesięciokrotnej opłaty, naliczanej  na podstawie § 3.
3.Za umieszczenie w pasie drogowym bez zezwolenia obiektu handlowego lub usługowego, bądź reklamy, gmina pobiera karę pieniężną  w wysokości  dziesięciokrotnej opłaty naliczanej  na podstawie § 4.
Przez  zajęcie  pasa drogowego bez zezwolenia rozumie się : samowolne zajęcie pasa, przekroczenie terminu zajęcia lub zajęcie  większej  powierzchni  niż określona w zezwoleniu.

§ 7
Wykonanie  uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Szczytna.

§ 8
Uchwała wchodzi w życie  po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

UZASADNIENIE

Zgoda na zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane  z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg wydawana jest w szczególnie uzasadnionych przypadkach przez Zarządcę drogi zgodnie z art. 39 pkt 3 oraz art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych ( Dz. U. z  2000r.   Nr 71 poz. 838 z późn.zm.).
W związku z wprowadzonymi zmianami w  ww. ustawie, samorząd terytorialny w drodze uchwały zobowiązany jest do ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego, których jest zarządcą.  Stawki opłat ustalane są na podstawie art. 40 ww. ustawy.

 
informacje wprowadził:Piotr Popławski
informacje wytworzył:
data ostatniej modyfikacji: 27 Wrzesień 2004 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 284681