szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
RADA MIEJSKA:
Uchwała Nr XX/154/04 z dnia 17 września 2004r.

Uchwała Nr XX/154/04
Rady Miejskiej w Szczytnej
z dnia 17 września 2004 r.

w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Międzygminnego Związku Celowego Powołanego dla Stworzenia Wspólnego Systemu Gospodarki Odpadami w Powiecie Kłodzkim

Na podstawie art. 67 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 48 Statutu Międzygminnego Związku Celowego Powołanego dla Stworzenia Wspólnego Systemu Gospodarki Odpadami w Powiecie Kłodzkim (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z 2001 r. Nr 77, poz. 1003 i z 2004 r. Nr 29, poz. 522) w związku z uchwałami Nr III/2/2004 z dnia 26 marca 2004 r. i Nr VII/3/2004 z dnia 28 lipca 2004 r. Zgromadzenia Międzygminnego Związku Celowego Powołanego dla Stworzenia Wspólnego Systemu Gospodarki Odpadami w Powiecie Kłodzkim w sprawie zmiany Statutu Międzygminnego Związku Celowego powołanego dla Stworzenia Wspólnego Systemu Gospodarki Odpadami w Powiecie Kłodzkim Rada Miejska w Szczytnej uchwala, co następuje:

§ 1

W Statucie Międzygminnego związku Celowego Powołanego dla Stworzenia Wspólnego Systemu Gospodarki Odpadami w Powiecie Kłodzkim opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z 2001 r. Nr 77, poz. 1003 ze zmianą z 2004 r. Nr 29, poz. 522 przyjmuje się następujące zmiany:
1.w § 1, ust. 1 wykreśla sie jego dotychczasową treść i przyjmuje się zapis o treści:
„Tworzy się Międzygminny Związek Celowy Powołany dla Stworzenia Wspólnego Systemu Gospodarki Odpadami w Powiecie Kłodzkim, który może także używać skróconej nazwy Międzygminny Związek Celowy w Kłodzku”.
2. w § 2 po pkt. 10 przyjmuje się dodanie pkt. 11 – 14 w następującym brzmieniu:
    „11. Nowa Ruda (wiejska)
      12. Nowa Ruda (miejska)
      13. Stronie Śląskie
      14. Międzylesie”.
3. w § 8 przyjmuje się wykreślenie ust. 3.
4. w § 9, ust. 1 przyjmuje się dodanie zapisu o treści; „Na wniosek Burmistrza/Wójta  
    Rady Gminy może powierzyć reprezentowanie Gminy w Zgromadzeniu Związku
    zastępcy Burmistrza/Wójta”.
5. w § 49 przyjmuje sie wprowadzenie ust. 3 o treści : „Statut Związku”.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Szczytna.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
informacje wprowadził:Piotr Popławski
informacje wytworzył:
data ostatniej modyfikacji: 27 Wrzesień 2004 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 284681