szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
RADA MIEJSKA:
Uchwała Nr XX/159/04 z dnia 17 września 2004r.

Uchwała Nr XX/159/04
Rady Miejskiej w Szczytnej
z dnia 17 września 2004 r.

w sprawie umieszczania reklam na terenach, budynkach, innych obiektach i urządzeniach komunalnych oraz pobierania z tego tytułu opłat
Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. l pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43  z późn.zm.) uchwala się, co następuje :

§1

1.   Uchwała określa zasady dotyczące umieszczania reklam na terenach i obiektach komunalnych Gminy Szczytna oraz pobierania z tego tytułu opłat.
2.   Dozwolona jest reklama, która odpowiada wymogom określonym w odrębnych przepisach.
3.   Umieszczenie reklam w pasach drogowych zaliczonych do kategorii dróg gminnych, następuje z zachowaniem warunków określonych w ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity  z 2000 r. Dz. U. Nr 71, poz. 838 z późn.zm.) oraz wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych.

§2

1.   Umieszczenie na terenie, budynku i innym obiekcie komunalnym reklamy wymaga pisemnej zgody jego zarządcy.
2.   Reklamy (hasła) mogą być wykonane :
1) jako reklamy ścienne (w postaci malowideł, napisów itp. wykonanych na ścianie obiektu),
2) przez instalowanie w obiektach urządzeń reklamowych takich jak szyldy, gabloty, tablice, konstrukcje świetlne itp.,
3) w formie transparentów umieszczonych na obiektach lub pomiędzy obiektami,
4) jako wolnostojące tablice informacyjne, plansze reklamowe, stelaże itp., czasowo lub trwale związane z gruntem,
5) jako afisze, plakaty.

§3

l.   Ustala się następujące zasady obowiązujące przy wyrażaniu zgody na wywieszanie reklam, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 3 :
1)   o kolejności wywieszania transparentów decyduje kolejność składania wniosków,
2)   pierwszeństwo wywieszania mają transparenty informujące o imprezach kulturalno -oświatowych.
2.   Afisze i plakaty mogą być umieszczone na słupach ogłoszeniowych.
3.   Warunki umieszczania afiszów, plakatów oraz innych form przekazu informacji określa załącznik Nr l zatytułowany "Warunki umieszczania informacji na słupach ogłoszeniowych usytuowanych na terenie Gminy Szczytna".

§4

1.   Kształt, kolor i sposób wykonania reklam, o których mowa w § 2 ust. 2, powinny być zharmonizowane z otoczeniem, nie oszpecać budynku lub innego obiektu i nie zagrażać bezpieczeństwu ludzi i mienia.
2.   Zarządca terenu lub obiektu przed wyrażeniem zgody na umieszczenie reklamy, powinien brać  pod uwagę zasadę określoną w ust. l, zasięgając w tej kwestii opinii insp. ds.  zagospodarowania przestrzennego i budownictwa Urzędu Miasta i Gminy w Szczytnej. Dotyczy to również reklam, co do których wymagane jest pozwolenie na budowę i zgłoszenie właściwemu organowi w trybie przepisów Prawa budowlanego.
3.   Stosownie do treści art. 27 ust. l ustawy z dnia 15 lutego 1962 r. o ochronie dóbr kultury (Dz.U. z 1999 r. Nr 98, poz. 1150  z późn.zm.), zamieszczenie jakichkolwiek reklam :
1) na zabytkach wpisanych do rejestru zabytków,
2) na dobrach kultury nie wpisanych do rejestru zabytków, jeżeli istnieje podstawa do takiego wpisu,
3) w strefie ochrony konserwatorskiej, określonej w aktualnie obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
wymaga zgody wojewódzkiego konserwatora zabytków.

§5

1.   Zarządca terenu lub obiektu komunalnego przed wyrażeniem zgody na umieszczenie reklamy zobowiązany jest do zawarcia pisemnej umowy z właścicielem reklamy, określającej wzajemne zobowiązania, według załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.
2.   Zarządca terenu lub obiektu komunalnego ma obowiązek pobierać jednorazową opłatę za założenie (umieszczenie) reklamy oraz opłaty miesięczne za korzystanie z reklamy na zasadach zawartych w umowie, w wysokości netto nie mniejszej niż określona w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.
3.   Z opłat za reklamy zwolnione są:
1)  organizacje pozarządowe, jeśli reklamy te dotyczą ich działalności statutowej
2)  Urząd Miasta i Gminy w Szczytnej, jednostki organizacyjne Gminy Szczytna oraz jednostki pomocnicze Gminy Szczytna.
§6
Zarządcy terenów i obiektów komunalnych wpłacają pobrane opłaty, o których mowa w niniejszej uchwale, na konto Gminy Szczytna.
§7
Zarządcy obiektów i terenów komunalnych mają obowiązek dopilnowania, aby po usunięciu reklamy jej właściciel doprowadził obiekt lub teren do stanu pierwotnego. Odpowiednie postanowienia w tej sprawie powinny być zawarte w umowie, o której mowa w § 6 ust. l uchwały.
§8
W wypadku umieszczania reklam na terenach i obiektach komunalnych bez wymaganej zgody zarządcy terenów i obiektów mają obowiązek wyciągania odpowiednich konsekwencji w stosunku do właścicieli reklam, z żądaniem sądowego nakazu usunięcia tych reklam włącznie. W odniesieniu do samowolnego umieszczania reklam, na wykonanie których wymagane jest pozwolenie na budowę i zgłoszenie właściwemu organowi, stosuje się tryb określony przepisami Prawa budowlanego.

§9

W stosunku do istniejących reklam wprowadza się obowiązek renegocjowania umów.

§10

Stawki opłat określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały są waloryzowane z dniem l stycznia każdego roku o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów roku poprzedzającego ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w "Monitorze Polskim" i zaokrąglane do 0,1 PLN.

§11

Traci moc uchwała Nr XXXIII/273/98 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 16 czerwca 1998 r. w sprawie uchwalenia opłat za umieszczenie reklam na obiektach i gruntach komunalnych.

§12

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Szczytna.
      §13
1.   Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.
2.   Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XX/159/04
RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNEJ
Z DNIA 17 września 2004 r.

w sprawie umieszczania reklam na terenach, budynkach, innych obiektach i urządzeniach komunalnych oraz pobierania z tego tytułu opłat
Zgodnie z postanowieniami art. 40 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.), organy gminy mogą wydawać akty prawa miejscowego w zakresie zasad zarządu mieniem gminy oraz zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.
Stosownie zaś do postanowień art. 4 ust. l pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 1997 r. Nr 9 póz. 43 z późn.zm.), organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego stanowią o wysokości cen i opłat albo o sposobie ustalania cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej jednostek samorządu terytorialnego. Uprawnienia te organy stanowiące mogą po wierzyć organom wykonawczym tych jednostek.
Niniejsza uchwała określa zasady umieszczania reklam na terenach, budynkach i innych obiektach komunalnych Gminy Szczytna oraz zasady pobierania z tego tytułu opłat.
Podjęcie przedmiotowej uchwały uzasadnione jest z jednej strony potrzebą ujednolicenia w skali całej Gminy Szczytna zasad umieszczania reklam na terenach i obiektach komunalnych Gminy oraz pobierania z tego tytułu opłat, z drugiej zaś strony potrzebą zwiększenia wpływów do gminnego budżetu.
Z uwagi na powyższe, podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr  XX/159/04
Rady Miejskiej w Szczytnej
z dnia 17 września 2004 r.

WARUNKI UMIESZCZANIA INFORMACJI
NA SŁUPACH OGŁOSZENIOWYCH USYTUOWANYCH
NA TERENIE GMINY SZCZYTNA
1.  Na słupach ogłoszeniowych mogą być umieszczane informacje w formie : afiszów, plakatów, ogłoszeń, apeli, ulotek, napisów lub rysunków.
2.   Umieszczanie informacji w formie, o której mowa w ust.l jest nieodpłatne.
3.   Słupy ogłoszeniowe są ogólnodostępne dla zainteresowanych, a umieszczanie na nich informacji nie wymaga zgody zarządzającego tymi obiektami.

Załącznik Nr  2
do Uchwały Nr XX/159/04
Rady Miejskiej w Szczytnej
z dnia 17 września 2004 r.

UMOWA
zawarta w dniu.................................................................... w.....................................................
pomiędzy:

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

reprezentowanym przez
1) …………………………………………………………………………………………
2) ………………………………………………………………………………………....
zwanym w dalszej części umowy "Zarządcą obiektów/terenów komunalnych"
a
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

zwanym w dalszej części umowy "Właścicielem  reklamy"
o treści następującej :

§1

W wykonaniu § 6 uchwały Nr XX/159/04 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 17 września 2004 r.  w sprawie umieszczania reklam na terenach, budynkach, innych obiektach i urządzeniach komunalnych oraz pobierania z tego tytułu opłat, strony zawierają szczegółową umowę, określającą wzajemne zobowiązania.

§2

Zarządca zezwala Właścicielowi reklamy na umieszczenie reklamy o wymiarach ......................................
na obiekcie/terenie położonym w .................................... przy ul.................................................... na czas
określony od dnia..................................................... do dnia......................................................

§3

1.   Właściciel reklamy zobowiązuje się do wnoszenia miesięcznych opłat za korzystanie z reklamy w wysokości.................... (słownie:..............................................................) oraz jednorazowej opłaty za umieszczenie reklamy w wysokości............................... (słownie : ...........................................) na
warunkach określonych w uchwale Nr XX/159/04  Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 17 września 2004 r. w sprawie umieszczania reklam na terenach, budynkach, innych obiektach i urządzeniach komunalnych oraz pobierania z tego tytułu opłat.
2.  Należność winna być przekazana w terminie 7 dni przed umieszczeniem reklamy, a następne należności miesięczne/kwartalne do końca miesiąca poprzedzającego kolejny miesiąc/kwartał (z góry).
3.   Wpłat należy dokonywać na konto .............................................................................................................. 
      lub w kasie Urzędu Miasta i Gminy wSzczytnej.
4.   Stawki opłat są waloryzowane z dniem l stycznia każdego roku o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów roku poprzedzającego ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w "Monitorze Polskim". Zarządca jest obowiązany powiadomić pisemnie Właściciela reklamy o wysokości  zwaloryzowanych  stawek najpóźniej do 31 grudnia każdego roku.

§4

Za kształt, kolor, sposób wykonania reklamy odpowiedzialny jest Właściciel reklamy. Reklama powinna być zharmonizowana z otoczeniem, nie szpecić wyglądu budynku i nie może zagrażać bezpieczeństwu ludzi i mienia. Projekt graficzny reklamy podlega akceptacji inspektora ds. zagospodarowania przestrzennego i budownictwa Urzędu Miasta i Gminy w Szczytnej.

§5

Każdorazowa zmiana elementów graficznych reklamy oraz jej lokalizacji wymaga zgody inspektora ds. zagospodarowania przestrzennego i budownictwa Urzędu Miasta i Gminy w Szczytnej oraz Zarządcy.

§6

Właściciel reklamy zobowiązany jest do :

1) utrzymania reklamy w estetycznym stanie,
2) w przypadku stwierdzenia złego stanu technicznego reklamy do natychmiastowej konserwacji, naprawy lub usunięcia jej z obiektu/terenu komunalnego,
3) czasowego usuwania reklamy, na swój koszt za częściowym zwrotem opłaty, w
przypadku konieczności przeprowadzania prac związanych z remontem lub utrzymaniem obiektu/terenu komunalnego, po otrzymaniu pisemnego wezwania,
4)  usunięcia reklamy z obiektu/terenu komunalnego i przywrócenia obiektu/terenu do poprzedniego stanu użyteczności po wygaśnięciu lub rozwiązaniu niniejszej umowy, na koszt własny.

§7

Zarządca w przypadku stwierdzenia złego stanu technicznego reklamy wezwie pisemnie Właściciela do jej naprawienia lub odnowienia, a w przypadku niedostosowania się do wezwania, Zarządca usunie reklamę z obiektu/terenu komunalnego na koszt Właściciela, bez prawa do odszkodowania.

§8

Zarządca zastrzega sobie możliwość :
1) niedopuszczenia do ustawienia reklamy o ile stwierdzi, że jest ona wykonana w sposób nieestetyczny lub jej konstrukcja może zagrażać bezpieczeństwu ludzi i mienia,
2) natychmiastowego usunięcia reklamy w przypadku stwierdzenia, że zagraża ona bezpieczeństwu.

§9

Wszelkie zmiany dotyczące treści niniejszej umowy wymagaj ą formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§10

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Właściciela reklamy, trzy dla Zarządcy obiektów/terenów komunalnych.
PODPISY STRON

ZARZĄDCA OBIEKTÓW/TERENÓW KOMUNALNYCH WŁAŚCICIEL REKLAMY


………………………………………          ………………………………………

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XX/159/04
Rady Miejskiej w Szczytnej
z dnia 17 września 2004 r.

Lp.

Formy reklam

Wysokość miesięcznych opłat w złotych

1

Transparentowe

20 zł za każdy rozpoczęty m2

2

Ruchome, wystawiane na czas określony

25 zł za każdy rozpoczęty m2

3

Trwale związane z gruntem

35 zł za każdy rozpoczęty m2

4

Wymagające zmiany elewacji budynku na instalację : gablot, tablic reklamowych, informacyjnych, ściennych, malowanych na elewacji, świetlnych markiz, wysięgników

40 zł za każdy rozpoczęty m2

1.   Opłatę jednorazową za założenie (umieszczenie reklamy) ustala się w wysokości 100,00 zł.
2.   Stawki opłat wymienione w niniejszym załączniku nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT).
3.   W przypadku ekspozycji trwającej niepełny miesiąc kalendarzowy, opłatę ustala się za każdy dzień w wysokości 1/30 stawki, wymienionej w tabeli.
4.   Umieszczanie afiszów i plakatów na słupach ogłoszeniowych jest bezpłatne.

 
informacje wprowadził:Piotr Popławski
informacje wytworzył:
data ostatniej modyfikacji: 27 Wrzesień 2004 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 284681