szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
RADA MIEJSKA:
Uchwała Nr XX/158/04 z dnia 17 września 2004r.

Uchwała Nr XX/158/04
Rady  Miejskiej  w  Szczytnej
z dnia 17 września 2004 r.

w  sprawie zasad sprawienia pogrzebu oraz zwrotu wydatków poniesionych na pokrycie kosztów pogrzebu ze środków pomocy społecznej


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art.17 ust. 15, art.44, art.96 ust.4 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r.( Dz. U. Nr 64, poz.593 z późn.zm.),

Rada Miejska  uchwala:

§ 1

Zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym jest sprawienie pogrzebu w tym osobom bezdomnym.

§ 2

Sprawienie pogrzebu odbywa się w sposób ustalony przez Gminę, zgodnie z wyznaniem zmarłego.

§ 3

Pogrzeb winien być sprawiony przez firmę pogrzebową po najniższych kosztach.
Na usługę pogrzebową składa się:
a/ zakup trumny,
b/ przewóz ciała,
c/ ubranie zwłok,
d/ wykopanie, zasypanie i uformowanie mogiły,
e/ pełna obsługa żałobników.

§ 4

1.Gmina sprawia pogrzeb osobie bezdomnej i samotnej oraz osobie w rodzinie, jeśli
dochody rodziny nie przekraczają kwot kryterium ustawowego określonych w art.8 ustawy o pomocy społecznej przy jednoczesnym wystąpieniu braku uprawnień do zasiłku pogrzebowego z ZUS i  KRUS.


§ 5

Częściowo może być pokryty koszt pogrzebu w przypadku, gdy dochód rodziny przekracza  kryterium dochodowe określone w art.8 ustawy o pomocy społecznej  a występują wymienione w art.7 cytowanej ustawy, okoliczności uzasadniające pokrycie kosztów pogrzebu na następujących zasadach:

stosunek % dochodu rodziny do kryterium uprawniającego zgodnie z art.8 ustawy o pomocy społecznej

% udział wydatków ponoszonych przez gminę na pokrycie kosztów pogrzebu

do 100 % kryterium

od 100,01 % do 120 % kryterium

od 120,01 % do 150 % kryterium

od 150,01 % do 180 % kryterium

od 180,01 % do 200 % kryterium

powyżej 200 % kryterium

100,00%

90 %

70 %

50 %

20 %

0 %

§ 6

1.Zwrotu wydatków określonych w § 5 dokonują:
a/ spadkobiercy z masy spadkowej,
b/ małżonek,
c/ zstępni przed wstępnymi,
    jednorazowo gotówką do końca następnego miesiąca w kasie OPS lub na jego konto  
    bankowe.
2.W uzasadnionych przypadkach dyrektor OPS może ustalić spłatę kosztów
pogrzebu w ratach.

§ 7

Zasiłek pogrzebowy z ZUS lub KRUS  przysługuje gminie, jeżeli pokryła koszty pogrzebu zmarłego posiadającego uprawnienia do zasiłku pogrzebowego (art. 78 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu ubezpieczeń społecznych, tekst jednolity DzU Nr 39, poz.353 z 2004).

§ 8

W przypadku pokrycia kosztów pogrzebu przez gminę, poniesione wydatki podlegają zwrotowi z masy spadkowej, jeżeli po osobie zmarłej nie przysługuje zasiłek pogrzebowy.

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Szczytna.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
informacje wprowadził:Piotr Popławski
informacje wytworzył:
data ostatniej modyfikacji: 27 Wrzesień 2004 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 284681