szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
RADA MIEJSKA:
Uchwała Nr XXI/168/04 z dnia 29 października 2004r.

 

Uchwała Nr XXI/168/04

Rady Miejskiej w Szczytnej

z dnia 29 października 2004r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami dotyczących nadania statutów sołectwom Gminy Szczytna


Na podstawie art.5a ust.2 i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

Zarządza się przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami sołectw: Złotno, Słoszów, Łężyce, Niwa, Dolina, Wolany, Chocieszów w sprawie wyrażenia opinii o zaproponowanej organizacji i zakresie działania tych sołectw zawartych w projektach ich statutów.

§ 2


Konsultacje z mieszkańcami zostaną przeprowadzone w terminie do dnia 15 stycznia 2005 r.

§ 3

W konsultacjach mają prawo brać udział mieszkańcy danego sołectwa posiadający czynne prawo wyborcze do rad gmin i zameldowani na pobyt stały na obszarze tego sołectwa.


§ 4

  1. Konsultacje będą obejmowały:

1) przedstawienie Sołtysom projektów statutów poszczególnych sołectw przez Burmistrza Miasta i Gminy Szczytna w terminie do dnia 3 stycznia 2005 r.,
2) udostępnianie przez Sołtysów do wglądu projektu statutu sołectwa, w którym sprawują funkcję,
  1. zebranie przez Sołtysów opinii mieszkańców poszczególnych sołectw w terminie do dnia 15 stycznia 2005 r.,
  2. przekazanie przez Sołtysów zebranych wniosków dotyczących zmian lub uzupełnień projektu statutu na ręce Burmistrza w terminie do dnia 17 stycznia 2005r.,
5) przyjmowanie od mieszkańców poszczególnych sołectw uwag i wniosków dotyczących zmian
w przedstawionym projekcie w formie ustnej, telefonicznej i pisemnej składanych bezpośrednio
do Sekretarza Miasta i Gminy Szczytna w terminie do dnia 15 stycznia 2005 r.

2. Ogłoszenie o przeprowadzaniu konsultacji powinno być rozplakatowane w terminie do dnia 3 stycznia 2005 r. poprzez jego umieszczenie:

1) w urzędowym publikatorze teleinformatycznym Urzędu Miasta i Gminy w Szczytnej – Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej www.bip.szczytna.pl.,

2) w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Szczytnej przy ul. Wolności 42 w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń.
3) na powszechnie dostępnych słupach ogłoszeniowych i tablicach ogłoszeń zlokalizowanych na terenie objętym konsultacjami.


3. Niezgłoszenie uwag, wniosków lub propozycji zmian w terminie określonym w pkt. 1 uważa się
za przyjęcie projektu statutu bez uwag.

4. Wynik konsultacji z mieszkańcami zostanie uwzględniony przy podejmowaniu uchwały w
sprawie nadania sołectwom statutów w zakresie zgodności proponowanych zmian z
obowiązującymi przepisami prawa.

§ 5


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Szczytna.

§ 6


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXI/168/04

Rady Miejskiej w Szczytnej

z dnia 29 października 2004r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami dotyczących nadania statutów sołectwom Gminy Szczytna


Wymóg przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w zakresie zaproponowanych rozwiązań organizacji i zadań działania jednostek pomocniczych (sołectw) określonych w ich statutach - przed uchwaleniem statutów - wynika z obowiązków określonych w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Zgodnie przepisem art. 5a ust. 1 cyt. uchwały zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy określa uchwała rady gminy. Na zasadzie art. 35 ust. 1 tej ustawy organizację i zakres działania jednostki pomocniczej określa rada gminy odrębnym statutem, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami.

W związku z powyższym podjęcie powyższej uchwały uważa się za zasadne.

 
informacje wprowadził:Piotr Popławski
informacje wytworzył:
data ostatniej modyfikacji: 5 Listopad 2004 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 284681