szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
BIP SZCZYTNA:
Uchwała Nr XXII/180/2004 z dnia 16 listopada 2004r.

UCHWAŁA NR XXII/180/2004
RADY  MIEJSKIEJ W SZCZYTNEJ
Z DNIA 16 LISTOPADA 2004 ROKU

w sprawie: ustalenia wzorów formularzy do podatku leśnego

Na podstawie art. 40 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy  z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 , poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz.1682 z późniejszymi zmianami)  Rada Miejska w Szczytnej uchwala:

§ 1

Przyjmuje się do stosowania w Gminie Szczytna następujące wzory formularzy dotyczące podmiotu  i przedmiotu opodatkowania niezbędne do wymiaru i poboru podatku leśnego:
1.Deklaracja na podatek leśny DL – 1  formularz przeznaczony dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie mających osobowości prawnej będących właścicielami lasów, posiadaczami samoistnymi lasów, użytkownikami wieczystymi lasów, posiadaczami lasów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz dla osób fizycznych będących współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi, bądź z innymi jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej lub spółkami nie posiadającymi osobowości prawnej.
2.Informacja w sprawie podatku leśnego IL – 1  formularz przeznaczony dla osób fizycznych będących właścicielami lasów, posiadaczami samoistnymi lasów użytkownikami wieczystymi lasów, posiadaczami lasów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

§ 2

Wzory formularzy DL-1 i IL-1 są załącznikiem nr 1 (Zał. Nr 1 do uchwały Nr XXII/180/2004) i załącznikiem nr 2 (Zał. Nr 2 do uchwały Nr XXII/180/2004) i stanowią integralną część niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Szczytna.

§ 4

Traci moc Uchwała Rady Miejskiej w Szczytnej Nr II/12/2002 z dnia 4 grudnia 2002 roku w sprawie ustalenia wzorów formularzy do podatku leśnego.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2005 roku.

 
informacje wprowadził:Piotr Popławski
informacje wytworzył:
data ostatniej modyfikacji: 18 Listopad 2004 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 284681