szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
RADA MIEJSKA:
Uchwała Nr XXI/165/04 z dnia 29 października 2004r.

Uchwała Nr XXI/165/04
Rady Miejskiej w Szczytnej
z dnia 29 października 2004r.

w sprawie przyjęcia “Planu Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Szczytna na lata 2004 – 2013” 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), Rada Miejska w Szczytnej uchwala, co następuje: 

§ 1 

Rada Miejska w Szczytnej przyjmuje do realizacji “Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Szczytna na lata 2004 – 2013”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Szczytna. 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 29 października 2004 r.

U Z A S A D N I E N I E
do Uchwały Nr XXI/165/04
Rady Miejskiej w Szczytnej
z dnia 29 października 2004r.

w sprawie przyjęcia “Planu Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Szczytna na lata 2004 – 2013”

W dniu  24 czerwca 2004 r. Rada Miejska w Szczytnej podjęła uchwałę Nr XIX/140/04 w sprawie przystąpienia do opracowania, przyjęcia zasad, trybu i harmonogramu opracowania “Planu Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Szczytna na lata 2004-2013”. Zgodnie z przyjętym przez Radę Miejską w Załączniku nr 2 do uchwały harmonogramem działań dokument ten został opracowany.
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Szczytna na lata 2004 – 2013 jest kompleksowym dokumentem wymaganym w przypadku ubiegania się o środki strukturalne z Unii Europejskiej. Obowiązek posiadania tego dokumentu nakłada Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Lokalnego 2004 – 2006. Dokument przedstawia aktualną sytuację społeczno-ekonomiczną Gminy oraz identyfikuje najistotniejsze cele, którym w najbliższej przyszłości należy zapewnić koncentrację środków i zintensyfikowanie działań. Plan będzie służył jako punkt odniesienia do działań rozwojowych, podejmowanych ze środków własnych Gminy, jak również pozwoli określić wysokość potrzebnej do uzyskania pomocy finansowej z funduszy unijnych oraz krajowych.

Podjęcie niniejszej uchwały jest więc uzasadnione.

 
informacje wprowadził:Piotr Popławski
informacje wytworzył:
data ostatniej modyfikacji: 17 Listopad 2004 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 284681