szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
RADA MIEJSKA:
Uchwała Nr XXII/178/04 z dnia 16 listopada 2004r.

Uchwała Nr XXII/178/04
Rady Miejskiej w Szczytnej
z dnia 16 listopada 2004 roku

w sprawie ustalenia górnych stawek za usługi w zakresie odbierania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 6 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach /Dz. U. Nr 132, poz. 622 z późniejszymi zmianami/ Rada Miejska w Szczytnej uchwala, co następuje:

§ 1.
Ustala się górne stawki opłat za usługi świadczone w zakresie odbierania i unieszkodliwiania odpadów na terenie gminy Szczytna w 2005 roku:
a) za odbiór i unieszkodliwianie odpadów komunalnych stałych 36,70 zł/m3+VAT
b) za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych (wywóz beczkowozem) 37,18 zł/m3+VAT

§ 2.
Za podstawę obliczeń ilości nagromadzonych odpadów komunalnych przyjmuje się roczne jednostkowe wskaźniki określone w załączniku nr 2 do uchwały nr XXV/188/97 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 25 marca 1997 roku w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Szczytna.

§ 3.
W przypadku, gdy właściciele nieruchomości nie udokumentują korzystania z usług gminnej jednostki organizacyjnej lub podmiotów posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności polegającej na odbiorze odpadów komunalnych, obowiązek przejmie gmina, pobierając podwyższoną opłatę w wysokości 73,40 zł/m3 + VAT.

§ 4.
Traci moc uchwała nr XII/92/2003 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 21 listopada 2003 roku w sprawie ustalenia górnych stawek za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych.

§ 5.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Szczytna.

§ 6.
Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

U z a s a d n i e n i e

Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 132, poz. 622 z późniejszymi zmianami) rada gminy ustala, w drodze uchwały, górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
Proponowana stawka odbioru i unieszkodliwianie odpadów komunalnych stałych w wysokości 36,70 zł za m3 netto jest wyższa od roku ubiegłego o 1 grosz.
Stawki opłat za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych pozostają na tym samym poziomie, co w roku ubiegłym.

 
informacje wprowadził:Piotr Popławski
informacje wytworzył:
data ostatniej modyfikacji: 17 Listopad 2004 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 284681