szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
RADA MIEJSKA:
Uchwała Nr XXII/176/2004 z dnia 16 listopada 2004r.

UCHWAŁA NR XXII/176/2004
RADY MIEJSKIEJ  W  SZCZYTNEJ
Z DNIA  16 LISTOPADA 2004 ROKU

w sprawie:  określenia średniej ceny sprzedaży drewna jako podstawy obliczenia podatku leśnego na 2005 r.

Na podstawie art. 40 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o   samorządzie   gminnym (tekst  jednolity : Dz. U. Z  2001 r. Nr  142 , poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 4 ust. 5 , art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym ( Dz. U. z 2002 r.  Nr 200, poz. 1682 z późniejszymi zmianami), oraz Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2004 r.
w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2004 r. (Monitor Polski Nr 44, poz.781)
Rada Miejska  w  Szczytnej  u c h w a l a :

§ 1

Ustala się średnią cenę sprzedaży drewna jako podstawy obliczenia podatku leśnego na kwotę 120,40 zł za 1 m3.
 
§ 2

Kwota wymieniona w § 1 obowiązuje do naliczenia podatku leśnego w 2005 r.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Szczytna.
 
§ 4

Uchwała podlega  rozplakatowaniu na terenie miasta i gminy Szczytna.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego .

Uzasadnienie:
Według Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego średnia cena drewna, obliczona wg średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2004 r. będąca podstawą ustalenia podatku leśnego w 2005 r. wynosi kwotę 120,40 zł za 1 m3 , co stanowi o 11,79 % wyżej  w stosunku do uchwalonej przez Radę Miejską stawki w roku 2004 tj. 107,70 zł/m3 i nie była obniżana do stawki ustawowej 107,70 zł.
Podstawa prawna: Monitor Polski z 2004 r. Nr 44,  poz. 781.

 
informacje wprowadził:Piotr Popławski
informacje wytworzył:
data ostatniej modyfikacji: 17 Listopad 2004 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 284681