szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
RADA MIEJSKA:
Uchwała Nr XXII/174/2004 z dnia 16 listopada 2004r.

UCHWAŁA NR XXII/174/2004
RADY MIEJSKIEJ  W  SZCZYTNEJ
Z DNIA 16 LISTOPADA 2004 ROKU

w sprawie: określenia ceny skupu 1 q żyta jako podstawy obliczenia podatku rolnego na 2005 r.

Na podstawie art. 40 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst  jednolity : Dz. U.  z  2001 r.  Nr  142 , poz. 1591. z  późniejszymi  zmianami) oraz  art. 6 ust. 3  ustawy  z dnia 15  listopada  1984 roku o podatku  rolnym (tekst jednolity : Dz. U. z 1993 r. Nr  94 , poz. 431 z  późniejszymi )oraz Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 października 2004 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2004 r. (Monitor Polski Nr 43, poz. 765) Rada Miejska w Szczytnej  uchwala:

§ 1

Ustala się cenę skupu 1 q żyta jako podstawę obliczenia podatku rolnego na kwotę 37,67 zł (słownie : trzydzieści siedem złotych  sześćdziesiąt siedem groszy).
 
§ 2

Kwota wymieniona w § 1 obowiązuje do naliczenia podatku rolnego w 2005 r.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Szczytna.
 
§ 4

Uchwała podlega  rozplakatowaniu na terenie miasta i gminy Szczytna .

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Uzasadnienie:
Według Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego średnia cena skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2004 r. będąca podstawą ustalenia podatku rolnego w 2005 r. wynosi kwotę 37,67 zł za 1 q , co stanowi 8,97 % wyżej w stosunku do uchwalonej przez Radę Miejską stwaki w roku 2004 tj. 34,57 zł i nie była obniżana do stawki ustawowej – 34,57 zł.

Podstawa prawna : Monitor Polski z 2004 r. Nr 43, poz. 765

 
informacje wprowadził:Piotr Popławski
informacje wytworzył:
data ostatniej modyfikacji: 17 Listopad 2004 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 284681