szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
BIP SZCZYTNA:
Uchwała Nr XXII/179/2004 z dnia 16 listopada 2004r.

UCHWAŁA NR XXII/179/2004
RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNEJ
Z DNIA 16 LISTOPADA 2004 ROKU

w sprawie: ustalenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy  z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 , poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ oraz art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999).Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie –  z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów  w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne; tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zm) Rada Miejska w Szczytnej uchwala :

§ 1

Przyjmuje się do stosowania w Gminie Szczytna następujące wzory formularzy dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędne do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości :
1.Deklaracja na podatek od nieruchomości DN – 1  formularz przeznaczony dla osób prawnych , jednostek organizacyjnych oraz spółek nie mających osobowości prawnej będących właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych , posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych , użytkownikami wieczystymi gruntów , posiadaczami nieruchomości lub ich części  albo obiektów budowlanych lub ich części , stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz dla osób fizycznych będących współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi , bądź z innymi jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej lub spółkami nie posiadającymi osobowości prawnej,  z wyjątkiem osób tworzących wspólnotę mieszkaniową.
2.Informacja w sprawie podatku od nieruchomości IN- 1 formularz przeznaczony dla osób fizycznych będących właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

§ 2

Wzory formularzy DN-1 i IN- 1są załącznikiem nr 1 (Zał. Nr 1 do uchwały Nr XXII/179/2004) i załącznikiem nr 2 (Zał. Nr 2 do uchwały Nr XXII/179/2004) i stanowią integralną część niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Szczytna.

§ 4

Traci moc Uchwała Rady Miejskiej w Szczytnej Nr XII93/2003 z dnia 21 listopada 2003 roku w sprawie ustalenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomości.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego,  z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2005 roku.

 
informacje wprowadził:Piotr Popławski
informacje wytworzył:
data ostatniej modyfikacji: 20 Listopad 2004 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 282570