szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
RADA MIEJSKA:
UCHWAŁA Nr VII/67/2003 z dnia 25 czerwca 2003r.

UCHWAŁA  Nr VII/67/2003
RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNEJ
z dnia 25 czerwca 2003r.

w sprawie powołania inkasentów i ustalenia wysokości ich wynagradzania za inkaso podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości na terenie gminy Szczytna.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990r. (tekst jednolity z 2001r. Nr 142, poz 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 6 „b” ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity z 1993r. Nr 94, poz. 431 z późniejszymi zmianami) i art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października  2002r.  o podatku leśnym (Dz.U. Nr 200 poz. 1682) i art. 6 ust 9 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jednolity  z 2002r. Dz.U. Nr 9, poz. 84 z późniejszymi zmianami) oraz art. 9, 28 § 1, § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997r. Nr 137, poz. 926 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Szczytnejpostanawia co następuje:

§ 1.

Powołać inkasentów podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego w osobach:
1.Jan Wach – wieś Chocieszów i Studzienno,
2.Stanisław Ogrodnik – wieś Wolany,
3.Wiesław Kopka – wieś Niwa,
4.Stanisław Borszowski – wieś Łężyce,
5.Marian Onak – wieś Złotno,
6.Teresa Gąbka – wieś Słoszów,
7.Maria Lendzion – wieś Dolina.

§ 2.

Ustalić wynagrodzenie za inkaso w wysokości 10 % brutto od zainkasowanych kwot potwierdzonych dokumentacją i ewidencją związaną z inkasem.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Szczytna.

§ 4.

Traci moc uchwała nr XXIII/169/96 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 11 grudnia 1996r. w sprawie  poboru w drodze inkasa zobowiązań podatkowych, oraz zasad wynagradzania za inkaso na terenie sołectw.
§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 
informacje wprowadził:Piotr Popławski
informacje wytworzył:
data ostatniej modyfikacji: 2 Grudzień 2003 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 284681