szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
RADA MIEJSKA:
Protokół Nr XXX/2017 z sesji Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 26 października 2017 r.

Protokół Nr XXX/2017
z sesji Rady Miejskiej w Szczytnej
z dnia 26 października 2017 r.

Godzina rozpoczęcia: 14.00
Godzina zakończenia: 16.15
Miejsce obrad: Urząd Miasta i Gminy w Szczytnej
W sesji udział wzięło: 1
od pkt 1 do pkt 6 – obecnych 11 radnych, nieobecni: Renata Idzik, Ireneusz Hoffman, Bartosz Roguz, Anita Piszko
pkt 7 – obecnych 12 radnych, nieobecni: Renata Idzik, Ireneusz Hoffman, Bartosz Roguz
od pkt 8 do pkt 11 – obecnych 11 radnych, nieobecni: Renata Idzik, Ireneusz Hoffman, Bartosz Roguz, Leszek Gunia

Ad.1
Sesję otworzył Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Szczytnej Pan Stanisław Czarnik. Powitał radnych, Burmistrza Szczytnej, pracowników UMiG w Szczytnej, dyrektorów jednostek organizacyjnych, sołtysów wsi.
Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, że w sesji uczestniczy 11 radnych, co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał.
Lista obecności radnych, sołtysów, pracowników UMiG oraz zaproszonych gości w załączeniu.
 Załącznik nr 1 (a-d)

Ad.2
Wiceprzewodniczący Rady wystąpił z zapytaniem, czy do proponowanego porządku obrad będą składane wnioski i zmiany.

W związku z tym, że nie wniesiono propozycji zmian, Wiceprzewodniczący Rady odczytał obowiązujący porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Informacja Burmistrza o działaniach podjętych w okresie między sesjami.
4. Wnioski i interpelacje radnych.
5. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 28 września 2017 r.
6. Informacja Burmistrza Szczytnej i Przewodniczącej Rady Miejskiej w Szczytnej o złożonych oświadczeniach majątkowych.
7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok 2016/2017 w szkołach, których prowadzenie należy do gminy Szczytna, w tym o wynikach:
a) egzaminu gimnazjalnego, z uwzględnieniem działań podejmowanych przez szkoły na kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
b) nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez kuratora oświaty.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zmiany uchwały nr XXXVIII/239/14 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 30 października 2014 r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania,
b) przystąpienia do prac nad Strategią rozwoju społeczno-gospodarczego „Sudety 2030”,
c) zmiany uchwały Nr XXI/124/16 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szczytna na rok 2017,
d) zmiany uchwały Nr XXXVI/249/09 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminów określających tryb i wysokość przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, nagród, obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz niektórych innych składników wynagrodzenia,
e) przyjęcia regulaminu dotacji celowej projektu grantowego „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gmin Bardo, Złoty Stok, Lewin Kłodzki, Szczytna” ze środków Unii Europejskiej za pośrednictwem budżetu Gminy Szczytna na zadanie polegające na instalacji odnawialnych źródeł energii ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, w ramach Osi Priorytetowej 3 Gospodarka Niskoemisyjna, Działania 3.1 Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych – konkursy horyzontalne, Schemat 3.1.C Projektu grantowe
9. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych.
10. Informacje Przewodniczącej Rady.
11. Zakończenie obrad.

Ad. 3
Informację o działaniach podjętych w okresie między sesjami przedstawił Burmistrz Szczytnej Marek Szpanier. Poinformował m.in. o:
1) zebranych deklaracjach OZE,
2) remontach dróg,
3) służbie zdrowia (m.in. brak kontraktów z NFZ na rehabilitację),
4) wstrzymaniu robót przy Centrum Sportu,
5) rezygnacji z organizowania Adventalii Szczytnaińskich.

Ad. 4
Interpelacja radnego Mariana Halemby
Co z podjazdem dla osób niepełnosprawnych przy przychodni zdrowia w Szczytnej?

Interpelacja radnej Jolanty Bernat
1) czy gmina otrzymała jakąś informację odnośnie gazu?
2) czy w związku z wstrzymaniem prac przy Centrum Sportu obiekt nie będzie otwarty? Czy planowane jest oficjalne otwarcie?
3) nadmiar śmieci (prawdopodobnie ubrania) przy kontenerze przy przedszkolu na ul. Leśnej.

Interpelacja radnej Beaty Rydz
Czy gmina posiada informację co dalej z DPS w Szczytnej?

Interpelacja radnego Stanisława Czarnika
Czy coś jest zrobione odnośnie tras rowerowych?

Wiceprzewodniczący Rady poinformował, że odpowiedź zostanie udzielona w pkt 9.

Ad. 5
Wiceprzewodniczący Rady poinformował, że protokół z sesji z dnia 28 września 2017 r. pozostawał do wglądu w biurze rady. Radni po zapoznaniu się z jego treścią nie zgłaszali uwag do protokołu. W związku z tym, że nie wniesiono uwag do treści protokołu, Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek o przyjęcie protokołu, który Rada w obecności 11 radnych, w głosowaniu jawnym, 11 głosami - za, jednogłośnie przyjęła.

Ad. 6
Burmistrz Szczytnej poinformował, że do 30.04.2017 r. wszyscy zobowiązani złożyli oświadczenia majątkowe. W nielicznych przypadkach pojawiły się drobne błędy nie stanowiące podstawy do podejmowania dalszych działań.
Informacja Burmistrza Szczytnej w załączeniu.
Załącznik nr 2
Wiceprzewodniczący Rady poinformowała, że 14 radnych w ustawowym terminie złożyło oświadczenia majątkowe.
W złożonych oświadczeniach, w nielicznych przypadkach pojawiły się drobne błędy nie stanowiące podstawy do podejmowania dalszych działań.
Informacja Przewodniczącej Rady w załączeniu.
Załącznik nr 3

Ad. 7
Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, że w sesji uczestniczy 12 radnych

Burmistrz Szczytnej w prezentacji multimedialnej przedstawił Informację o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2016/2017, przedstawiając:
1) uwarunkowania organizacyjne, w tym:
- liczbę uczniów i etatów pedagogicznych w szkołach w roku szkolnym 2016/2017, z porównaniem do obecnego roku szkolnego 2017/2018,
- liczbę uczniów i etatów pedagogicznych w szkołach w roku szkolnym 2015/2016, 2016/2017, z porównaniem do obecnego roku szkolnego 2017/2018,wg stanu na 30.09.,
2) liczbę stosunków pracy nauczycieli z podziałem na stopnie awansu zawodowego w roku szkolnym 2016/2017, w tym:
- liczbę stosunków pracy nauczycieli w Gminie Szczytna,
- liczbę etatów nauczycielskich w placówkach,
z porównaniem do obecnego roku szkolnego 2017/2018
3) informację o finansowaniu zadań oświatowych w 2016 z porównaniem do roku 2015, i obecnego roku 2017,
4) informację o wynagrodzeniach nauczycieli gwarantowanych art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela w 2016 r. a średnich wynagrodzeniach osiągniętych przez nauczycieli w Gminie Szczytna,
6) informację o pomocy materialnej, w tym o:
- stypendiach szkolnych,
- zasiłkach szkolnych,
Informacja w załączeniu.
Załącznik nr 4
Burmistrz Szczytnej poprosił dyrektorów:
Gimnazjum w Szczytnej i dyrektora Zespołu Szkół Społecznych w Chocieszowie o przedstawienie informacji o wynikach egzaminu gimnazjalnego,
Dyrektora Gimnazjum w Szczytnej, Zespołu Szkół Społecznych w Chocieszowie, Zastępcę Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Szczytnej oraz dyrektora Przedszkola Publicznego w Szczytnej o przedstawienie informacji dotyczącej uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w roku szkolnym 2016/2017 a także o przedstawienie wyników nadzoru pedagogicznego przeprowadzonego przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty.

Wiceprzewodniczący Rady ogłosił 5 min przerwy (15.50 – 15.55)

Wznawiając obrady po przerwie Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, że w sesji uczestniczy 11 radnych.

Ad. 8
a) Wiceprzewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały omawiany był na posiedzeniach komisji.
Wiceprzewodniczący Rady zapytał, czy do treści projektu uchwały są jakieś uwagi bądź pytania.
W związku z tym, że nie wniesiono żadnych uwag i pytań Wiceprzewodniczący Rady projekt uchwały odczytał i poddał pod głosowanie.
Rada Miejska w obecności 11 radnych w głosowaniu jawnym, 11 głosami za podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/239/14 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 30 października 2014 r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
Uchwała Nr XXX/173/17 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/239/14 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 30 października 2014 r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania, w załączeniu.
Załącznik nr 5

b) Wiceprzewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały omawiany był na posiedzeniach komisji.
Wiceprzewodniczący Rady zapytał, czy do treści projektu uchwały są jakieś uwagi bądź pytania.
W związku z tym, że nie wniesiono żadnych uwag i pytań Wiceprzewodniczący Rady projekt uchwały odczytał i poddał pod głosowanie.
Rada Miejska w obecności 11 radnych w głosowaniu jawnym, 11 głosami za podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do prac nad Strategią rozwoju społeczno-gospodarczego „Sudety 2030”.
Uchwała Nr XXX/174/17 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 26 października 2017 r. w sprawie przystąpienia do prac nad Strategią rozwoju społeczno-gospodarczego „Sudety 2030” w załączeniu.
Załącznik nr 6

c) Wiceprzewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały omawiany był na posiedzeniach komisji.
Wiceprzewodniczący Rady zapytał, czy do treści projektu uchwały są jakieś uwagi bądź pytania.
W związku z tym, że nie wniesiono żadnych uwag i pytań Wiceprzewodniczący Rady projekt uchwały odczytał i poddał pod głosowanie.
Rada Miejska w obecności 11 radnych w głosowaniu jawnym, 10 głosami za i 1 głosem wstrzymującym się podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/124/16 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szczytna na rok 2017.
Uchwała Nr XXX/175/17 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/124/16 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szczytna na rok 2017 w załączeniu.
Załącznik nr 7

d) Wiceprzewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały omawiany był na posiedzeniach komisji.
Wiceprzewodniczący Rady zapytał, czy do treści projektu uchwały są jakieś uwagi bądź pytania.
W związku z tym, że nie wniesiono żadnych uwag i pytań Wiceprzewodniczący Rady projekt uchwały odczytał i poddał pod głosowanie.
Rada Miejska w obecności 11 radnych w głosowaniu jawnym, 8 głosami za, 2 głosami wstrzymującymi się i 1 głosem przeciw podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/249/09 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminów określających tryb i wysokość przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, nagród, obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz niektórych innych składników wynagrodzenia.
Uchwała Nr XXX/176/17 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 26 października 2017 r. w prawie zmiany uchwały Nr XXXVI/249/09 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminów określających tryb i wysokość przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, nagród, obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, w załączeniu.
Załącznik Nr 8

e) Wiceprzewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały omawiany był na posiedzeniach komisji.
Wiceprzewodniczący Rady zapytał, czy do treści projektu uchwały są jakieś uwagi bądź pytania.
W związku z tym, że nie wniesiono żadnych uwag i pytań Wiceprzewodniczący Rady projekt uchwały odczytał i poddał pod głosowanie.
Rada Miejska w obecności 11 radnych w głosowaniu jawnym, 11 głosami za podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu dotacji celowej projektu grantowego „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gmin Bardo, Złoty Stok, Lewin Kłodzki, Szczytna” ze środków Unii Europejskiej za pośrednictwem budżetu Gminy Szczytna na zadanie polegające na instalacji odnawialnych źródeł energii ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, w ramach Osi Priorytetowej 3 Gospodarka Niskoemisyjna, Działania 3.1 Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych – konkursy horyzontalne, Schemat 3.1.C Projektu grantowe.
Uchwała Nr XXX/177/17 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 26 października 2017 r. w prawie przyjęcia regulaminu dotacji celowej projektu grantowego „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gmin Bardo, Złoty Stok, Lewin Kłodzki, Szczytna” ze środków Unii Europejskiej za pośrednictwem budżetu Gminy Szczytna na zadanie polegające na instalacji odnawialnych źródeł energii ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, w ramach Osi Priorytetowej 3 Gospodarka Niskoemisyjna, Działania 3.1 Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych – konkursy horyzontalne, Schemat 3.1.C Projektu grantowe, w załączeniu.
Załącznik Nr 9

Ad. 9
Odpowiedzi na interpelacje radnych udzielił Burmistrz Szczytnej
Odpowiedź na interpelację radnego Mariana Halemby
Według mnie na 90% podmiot prowadzący działalność leczniczą nie podejmie żadnych działań w tym zakresie. Wydatek ze strony gminy jest bezzasadny, ponieważ podmiot leczniczy jest w 3/4 właścicielem tej nieruchomości. Poza tym nie ma kontraktów z NFZ na tego typu działania.
Odpowiedź na interpelację radnej Jolanty Bernat
1) gmina nie ma żadnej informacji dotyczącej gazu. Materiały zostały przekazane do gazownictwa w lipcu. W m-cu październiku wysłaliśmy do nich ponaglenie w sprawie udzielenia nam odpowiedzi.
Zastępca Burmistrza poinformował, że Pani Katarzyna Hołowińska, która gościła u nas na sesji nie prowadzi już naszej sprawy.
2) otwarcie chcieliśmy zrobić przy sprzyjającej pogodzie, lecz taka się nie zapowiada. Po odbiorze prac być może zostanie uruchomiony Pumptrack. Oficjalne otwarcie „nowości” w Centrum Sportu planujemy połączyć z Olimpiadą Przedszkolaków w czerwcu przyszłego roku.
3) próbowaliśmy ustalić, kto wyrzucił te śmieci. Pracownik Urzędu ustalił, że nie były to tylko ubrania lecz również inne odpady, typu butelki i inne. Odpady te zostały wywiezione.

Odpowiedź na interpelację radnej Beaty Rydz
Gmina nie ma oficjalnej informacji dotyczącej DPS. Na sesji Rady Powiatu Kłodzkiego była o tym mowa, z której wynika, że Misjonarze nie przedłużą z powiatem umowy dzierżawy obiektu, która kończy się 31.12.2017 r. Gmina Szczytna nadal podtrzymuje swoje dotychczasowe stanowisko, że możemy darować działkę na terenie Szczytnej pod budowę DPS.

Odpowiedź na interpelację radnego Stanisława Czarnika
Jeżeli chodzi o drogi rowerowe to mamy je wytyczone, wnioski na dofinansowanie zostały złożone, lecz nie otrzymaliśmy dofinansowania. Nie było nowych naborów dla gmin. Jak będzie możliwość złożenia wspólnego wniosku z Czechami to złożymy.

Ad. 10
Wiceprzewodniczący Rady zaprosił dnia 11.11.2017 r. na obchody Święta Niepodległości.

Ad. 9
W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Wiceprzewodniczący Rady podziękował wszystkim za udział w obradach i ogłosił zamknięcie obrad XXX Sesji Rady Miejskiej w Szczytnej.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała
Małgorzata Raczuk

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Renata Idzik

 
informacje wprowadził:Piotr Popławski
informacje wytworzył:
data ostatniej modyfikacji: 8 Lutego 2018 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 261541