szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
RADA MIEJSKA:
Protokół Nr XXIX/2017 z sesji Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 28 września 2017 r.

Protokół Nr XXIX/2017
z sesji Rady Miejskiej w Szczytnej
z dnia 28 września 2017 r.

Godzina rozpoczęcia: 14.00
Godzina zakończenia: 15.50
Miejsce obrad: Urząd Miasta i Gminy: w Szczytnej
W sesji udział wzięło:
pkt 1 do pkt 5 – obecnych 11 radnych, nieobecni: Beata Rydz, Leszek Gunia, Stanisław Czarnik, Ireneusz Hoffman
pkt 6 do pkt 11 – obecnych 12 radnych, nieobecni: Leszek Gunia, Stanisław Czarnik, Ireneusz Hoffman

Ad.1
Sesję otworzyła Przewodnicząca Rady Miejskiej w Szczytnej Pani Renata Idzik. Powitała radnych, Burmistrza Szczytnej, pracowników UMiG w Szczytnej, dyrektorów jednostek organizacyjnych, sołtysów wsi.
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że w sesji uczestniczy 11 radnych, co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał.
Lista obecności radnych, sołtysów, pracowników UMiG oraz zaproszonych gości w załączeniu.
 Załącznik Nr 1 (a-d)

Ad.2
Przewodnicząca Rady wystąpiła z zapytaniem, czy do proponowanego porządku obrad będą składane wnioski i zmiany.
Burmistrz Szczytnej wystąpił z wnioskiem o rozszerzenie porządku obrad o dwa projekty uchwał w pkt 8:
ppkt 2) w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/124/16 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szczytna na rok 2017,
ppkt 3) w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Szczytna.

Przewodnicząca Rady poinformowała, że powyższe projekty uchwał zostały bardzo szczegółowo omówione na wspólnym posiedzeniu komisji.
W związku z tym, że nie wniesiono innych propozycji zmian, Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie wprowadzenie powyższych zmian do porządku obrad.

Rada Miejska w Szczytnej 11 głosami za, jednogłośnie przyjęła zmianę porządku obrad dotyczącą rozszerzenia porządku obrad w pkt 8 o ppkt 2.
Rada Miejska w Szczytnej 11 głosami za, jednogłośnie przyjęła zmianę porządku obrad dotyczącą rozszerzenia porządku obrad w pkt 8 o ppkt 3.

Przewodnicząca Rady odczytała obowiązujący porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Informacja Burmistrza o działaniach podjętych w okresie między sesjami.
4. Wnioski i interpelacje radnych.
5. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 24 sierpnia 2017 r.
6. Analiza stanu sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy – inwentaryzacja oraz plany remontowe i inwestycyjne na terenie miasta i gminy Szczytna.
7. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Szczytna za I półrocze 2017 r.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) określenia zasad wnoszenia wkładów oraz obejmowania i nabywania udziałów oraz akcji w spółkach prawa handlowego,
2) zmiany uchwały Nr XXI/124/16 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szczytna na rok 2017,
3) zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Szczytna,
9. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych.
10. Informacje Przewodniczącej Rady.
11. Zakończenie obrad.

Ad. 3
Informację o działaniach podjętych w okresie między sesjami przedstawił Burmistrz Szczytnej informując m.in. o:
liczebności uczniów w szkołach w związku z rozpoczęciem roku szkolnego 2017/2018,
organizacji dowozów uczniów do szkół oraz związanymi z tym kosztami,
ilości wniosków o przyznanie świadczenia 500+
głównych inwestycjach realizowanych na terenie gminy: rozbudowa szkoły podstawowej, kompleks rekreacyjno-sportowy, OZE.
Burmistrz Szczytnej poinformował również o planach związanych z dalszym funkcjonowaniem spółki komunalnej i ZGKiM. Poinformował także, że wczoraj zarząd spółki podjął decyzję o odwołaniu z funkcji prezesa p. Marcina Zuberskiego i powołania z dniem 1.10.2017 r. nowego prezesa spółki w osobie p. Barbary Hryniewieckiej.
Informacja w załączeniu.
Załącznik Nr 2

Ad. 4
Interpelacja radnego Mariana Halemby:
1) interpelacja w sprawie wycinki suchych konarów na ul. Wiejskiej przy posesji nr 15
2) interpelacja w sprawie odzieży zostawianej przy pojemniku na odzież przy byłym browarze

Interpelacja radnej Jolanty Bernat
jak wygląda sytuacja z gazociągiem w Szczytnej?

Przewodnicząca Rady poinformowała, że odpowiedź będzie udzielona w pkt 9.

Ad. 5
Przewodnicząca Rady poinformowała, że protokół z sesji z dnia 24 sierpnia 2017 r. pozostawał do wglądu w biurze rady. Radni po zapoznaniu się z jego treścią nie zgłaszali uwag do protokołu. W związku z tym, że nie wniesiono uwag do treści protokołu, Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie wniosek o przyjęcie protokołu, który Rada w obecności 11 radnych, w głosowaniu jawnym, 11 głosami - za, jednogłośnie przyjęła.

Ad. 6
Informację na temat stanu sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy przedstawił dyrektor ZGKiM w Szczytnej p. Ryszard Drozd.
Informacja w załączeniu.
Załącznik nr 3

 Burmistrz Szczytnej poinformował, że pół roku temu ze środków PROW był złożony wniosek na ujęcie wody w Łężycach. Obecnie mamy informację, że jesteśmy na liście rezerwowej.
 Prowadzone były rozmowy z Instytutem Geologicznym w Warszawie na temat wskazania przez nich, gdzie wiercić studnie w Batorowie. Z uwagi na reorganizację Instytutu w chwili obecnej nikt nie chce podpisać umowy na wykonanie tych prac.
 Od 1.01.2018 r. zmienia się prawo wodne a w związku z tym pozwolenia na odwierty. Dotychczas pozwolenia wydawało starostwo a po zmianach RZGW.

Przewodnicząca rady oddała głos radnym

Renata Idzik stwierdziła, że dyrektor w swoim wystąpieniu poinformował, że nie wszystkie budynki są podłączone do kolektora. Dlaczego?
Burmistrz – za niepodłączenie do kolektora ściekowego nie grożą żadne sankcje, więc nie ma jak przymusić mieszkańców do tego przyłączenia.

Przewodnicząca Rady ogłosiła przerwę od 15.10 do 15.20

Wznawiając obrady po przerwie Przewodnicząca Rady poinformowała, że w sesji uczestniczy 12 radnych.

Ad. 7
Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Szczytna za I półrocze 2017 r. informując o:
planowanej wysokości dochodów i wydatków uchwalonych w uchwale budżetowej Gminy Szczytna na rok 2017,
realizacji dochodów,
skutkach udzielenia ulg i zwolnień,
zaległościach,
realizacji wydatków.
Informacja z wykonania budżetu w załączeniu.
Załącznik nr 4

Burmistrz Szczytnej poinformował również, że w rachunku bieżącym otwarty jest kredyt, z którego gmina do tej pory nie musiała korzystać. Wszystkie zobowiązania gminy realizowane są na bieżąco.

Przewodnicząca Rady zapytała, czy do przedstawionego sprawozdania są jakieś uwagi bądź pytania
Radni nie zgłaszali pytań i uwag.

Przewodnicząca Rady poinformowała, że do biura rady wpłynęła uchwała Nr III/196/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 8 września 2017 r. w sprawie opinii o przedłożonej przez Burmistrza Szczytnej informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku – opinia pozytywna.
Uchwała Nr III/196/2017 w załączeniu.
Załącznik Nr 5

Ad. 8
1) Przewodnicząca Rady poinformowała, że projekt uchwały omawiany był na wspólnym posiedzeniu komisji i przez wszystkie komisje posiadające quorum pozytywnie zaopiniowany.
Burmistrz Szczytnej poinformował, że wszystkie realizowane czynności w zakresie tej uchwały muszą być poparte akceptacją Rady w formie uchwały.
Przewodnicząca Rady zapytała, czy do treści projektu uchwały są jakieś uwagi bądź pytania.
W związku z tym, że nie wniesiono żadnych uwag i pytań Przewodnicząca Rady projekt uchwały odczytała i poddała pod głosowanie.
Rada Miejska w obecności 12 radnych w głosowaniu jawnym, 11 głosami za i 1 głosem wstrzymującym się podjęła uchwałę w sprawie określenia zasad wnoszenia wkładów oraz obejmowania i nabywania udziałów oraz akcji w spółkach prawa handlowego.
Uchwała Nr XXIX/170/17 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 28 września 2017 r. w sprawie określenia zasad wnoszenia wkładów oraz obejmowania i nabywania udziałów oraz akcji w spółkach prawa handlowego w załączeniu.
Załącznik nr 6

2) Przewodnicząca Rady poinformowała, że projekt uchwały omawiany był na wspólnym posiedzeniu komisji i przez wszystkie komisje posiadające quorum pozytywnie zaopiniowany.
Burmistrz Szczytnej zgłosił autopoprawkę do projektu uchwały polegającą na wprowadzeniu kwoty dotacji dla Zespołu Szkół Społecznych w Chocieszowie dla oddziału „0” w kwocie 11.407,00 zł poprzez zmniejszenie dotacji dla niepublicznego przedszkola na okres od IX-XII 2017 r. w związku z uczęszczaniem do tego oddziału 8 dzieci.
Przewodnicząca Rady zapytała, czy do treści projektu uchwały są jakieś uwagi bądź pytania.
W związku z tym, że nie wniesiono żadnych uwag i pytań Przewodnicząca Rady projekt uchwały odczytała i poddała pod głosowanie.
Rada Miejska w obecności 12 radnych w głosowaniu jawnym, 11 głosami za i 1 głosem wstrzymującym się podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/124/16 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szczytna na rok 2017.
Uchwała Nr XXIX/171/17 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/124/16 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szczytna na rok 2017 w załączeniu.
Załącznik nr 7

3) Przewodnicząca Rady poinformowała, że projekt uchwały omawiany był na wspólnym posiedzeniu komisji i przez wszystkie komisje posiadające quorum pozytywnie zaopiniowany.
Przewodnicząca Rady zapytała, czy do treści projektu uchwały są jakieś uwagi bądź pytania.
W związku z tym, że nie wniesiono uwag i pytań Przewodnicząca Rady projekt uchwały odczytała i poddała pod głosowanie.
Rada Miejska w obecności 12 radnych w głosowaniu jawnym, 11 głosami za i 1 głosem wstrzymującym się podjęła uchwałę w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Szczytna.
Uchwała Nr XXIX/172/17 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Szczytna w załączeniu.
Załącznik nr 8

Ad. 9
Odpowiedzi na interpelacje radnych udzielił Zastępca Burmistrza Szczytnej i Burmistrz Szczytnej.
Odpowiedź na interpelację radnego Mariana Halemby
1) pracownik urzędu był u właściciela działki; potrzebujemy od niego pisemnej zgody, mamy deklarację właściciela na wyrażenie zgody, czekamy na pisemne potwierdzenie
2) firma nie przyjeżdża po zgromadzoną odzież ponieważ nie jest zainteresowana jej odbiorem. Kilka razy dzwoniliśmy pod numer podany na kontenerze ale nikt się nie zgłasza.

Odpowiedź na interpelację radnej Jolanty Bernat
 Zebrane ankiety zostały przesłane do gazownictwa. Nie mamy od nich żadnej odpowiedzi więc pewnie trwa proces ich analizy. Jeżeli chodzi o wskaźniki jakie trzeba spełnić aby gazociąg był opłacalny dla firmy to nasza gmina ich nie spełnia.

Ad. 10
Przewodnicząca Rady poinformowała, że do biura rady wpłynęły dwa pisma z Prokuratury Rejonowej w Kłodzku dotyczące:
1. przesłania do Prokuratury odpisu obowiązującej w gminie uchwały dotyczącej zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków wraz z informacją czy przygotowywane są w tym zakresie jakieś zmiany,
2. przesłania do Prokuratury odpisu obowiązującej w gminie uchwały dotyczącej utrzymania czystości i porządku, w zakresie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z informacją czy przygotowywane są w tym zakresie jakieś zmiany.
Przewodnicząca Rady poinformowała, że odpowiedzi na w/w pisma zostały udzielone.

Przewodnicząca Rady oddała głos p. Helenie Piankowskiej sołtysowi wsi Łężyce, która podziękowała wszystkim za udział i pomoc w organizacji pierwszych dożynek gminnych we wsi Łężyce.
Ad. 11
W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodnicząca Rady podziękowała wszystkim za udział w obradach i ogłosiła zamknięcie obrad XXIX Sesji Rady Miejskiej w Szczytnej.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała
Małgorzata Raczuk

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Renata Idzik

 
informacje wprowadził:Piotr Popławski
informacje wytworzył:
data ostatniej modyfikacji: 8 Lutego 2018 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 261541