szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
RADA MIEJSKA:
Protokół Nr XXVIII/2017 z sesji Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 24 sierpnia 2017 r.

Protokół Nr XXVIII/2017
z sesji Rady Miejskiej w Szczytnej
z dnia 24 sierpnia 2017 r.

Godzina rozpoczęcia: 14.00
Godzina zakończenia: 14.50
Miejsce obrad: Urząd Miasta i Gminy w Szczytnej
W sesji udział wzięło: 13 radnych, nieobecni: Renata Idzik, Ireneusz Hoffman

Ad.1
Sesję otworzył Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Szczytnej Pan Stanisław Czarnik. Powitał radnych, Zastępcę Burmistrza Szczytnej, pracowników UMiG w Szczytnej, dyrektorów jednostek organizacyjnych, sołtysów wsi.
Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, że w sesji uczestniczy 13 radnych, co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał.
Lista obecności radnych, sołtysów, pracowników UMiG oraz zaproszonych gości w załączeniu.
 Załącznik nr 1 (a-d)

Ad.2
Wiceprzewodniczący Rady wystąpił z zapytaniem, czy do proponowanego porządku obrad będą składane wnioski i zmiany.
Zastępca Burmistrza Szczytnej wniósł o:
1) wprowadzenie do pkt 6 projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/124/16 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szczytna na rok 2017,
2) wprowadzenie do pkt 6 projektu uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Szczytna,
3) wprowadzenie do pkt 6 projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/151/13 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Szczytna oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

W związku z tym, że nie wniesiono innych propozycji zmian, Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie wprowadzone przez Zastępcę Burmistrza Szczytnej propozycje zmian.

Rada Miejska w Szczytnej w głosowaniu jawnym 13 głosami za jednogłośnie przyjęła wprowadzenie do porządku obrad do pkt 6 projektu uchwały zmiany uchwały Nr XXI/124/16 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szczytna na rok 2017.

Rada Miejska w Szczytnej w głosowaniu jawnym 13 głosami za jednogłośnie przyjęła wprowadzenie do porządku obrad do pkt 6 projektu uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Szczytna.

Rada Miejska w Szczytnej w głosowaniu jawnym 13 głosami za jednogłośnie przyjęła wprowadzenie do porządku obrad do pkt 6 projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/151/13 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Szczytna oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

Wiceprzewodniczący Rady odczytał obowiązujący porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Informacja Burmistrza o działaniach podjętych w okresie między sesjami.
4. Wnioski i interpelacje radnych.
5. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 29 czerwca 2017 r.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) przyjęcia Programu Wspierania Rodziny na lata 2018-2020 w gminie Szczytna,
2) zmiany uchwały nr XXXVI/249/09 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminów określających tryb i wysokość przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, nagród, obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz niektórych innych składników wynagrodzenia,
3) ustalenia planu sieci prowadzonych przez Gminę Szczytna publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych,
4) zmiany uchwały nr XXVII/158/17 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Szczytna,
5) zmiany uchwały Nr XXI/124/16 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szczytna na rok 2017,
6) zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Szczytna,
7) zmiany uchwały nr XXIII/151/13 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Szczytna oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
8) ustanowienia pomnika przyrody.
7. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych.
8. Informacje Przewodniczącej Rady.
9. Zakończenie obrad.

Ad. 3
Informację o działaniach podjętych w okresie między sesjami przedstawił Zastępca Burmistrza Szczytnej Krzysztof Żak. Zastępca Burmistrza poinformował m.in. o:
1) robotach drogowych we wsi Słoszów,
2) otrzymaniu przez gminę dofinansowania na realizację projektu „Szkoła Równych Szans” w szkole podstawowej,
3) pracach adaptacyjnych w budynku przedszkola w Szczytnej, dostosowujących budynek dla osób niepełnosprawnych,
4) odniesionym przez Gminę Szczytna sukcesie w głosowaniu na siłownię zewnętrzną w ramach akcji „Nestle Porusza Polskę”,
5) reprezentowaniu Gminy Szczytna przez Aleksandrę Glamkowską na zawodach nieolimpijskich we Wrocławiu.
Zastępca Burmistrza podziękował wszystkim za pomoc w organizacji XXIII Wielkiej Fety Agroturystycznej.
 Załącznik nr 2

Ad. 4
Interpelacja radnej Jolanty Bernat
Taksówkarze zwracają uwagę, że nie otrzymali odpowiedzi z Urzędu na temat tabliczek z numerami ich telefonów przy postoju taksówek w Szczytnej. Tablice te miały być zakupione przez taksówkarzy i zamontowane przez Gminę.

Wiceprzewodniczący Rady poinformował, że odpowiedź zostanie udzielona w pkt 7.

Ad. 5
Wiceprzewodniczący Rady poinformował, że protokół z sesji z dnia 29 czerwca 2017 r. pozostawał do wglądu w biurze rady. Radni po zapoznaniu się z jego treścią nie zgłaszali uwag do protokołu. W związku z tym, że nie wniesiono uwag do treści protokołu, Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek o przyjęcie protokołu, który Rada w obecności 13 radnych, w głosowaniu jawnym, 13 głosami - za, jednogłośnie przyjęła.

Ad. 6
1) Wiceprzewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały omawiany był na posiedzeniach komisji i przez wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowany.
Wiceprzewodniczący Rady zapytał, czy do treści projektu uchwały są jakieś uwagi bądź pytania.
W związku z tym, że nie wniesiono żadnych uwag i pytań Wiceprzewodniczący Rady projekt uchwały odczytał i poddał pod głosowanie.
Rada Miejska w obecności 13 radnych w głosowaniu jawnym, 13 głosami za podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny na lata 2018-2020 w gminie Szczytna.
Uchwała Nr XXVIII/162/17 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny na lata 2018-2020 w gminie Szczytna w załączeniu.
Załącznik nr 3

2) Wiceprzewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały omawiany był na posiedzeniach komisji i przez wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowany.
Wiceprzewodniczący Rady zapytał, czy do treści projektu uchwały są jakieś uwagi bądź pytania.
W związku z tym, że nie wniesiono żadnych uwag i pytań Wiceprzewodniczący Rady projekt uchwały odczytał i poddał pod głosowanie.
Rada Miejska w obecności 13 radnych w głosowaniu jawnym, 12 głosami za i 1 głosem wstrzymującym się podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/249/09 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminów określających tryb i wysokość przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, nagród, obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz niektórych innych składników wynagrodzenia.
Uchwała Nr XXVIII/163/17 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/249/09 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminów określających tryb i wysokość przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, nagród, obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz niektórych innych składników wynagrodzenia w załączeniu.
Załącznik nr 4
3) Wiceprzewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały omawiany był na posiedzeniach komisji i przez wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowany.
Wiceprzewodniczący Rady zapytał, czy do treści projektu uchwały są jakieś uwagi bądź pytania.
W związku z tym, że nie wniesiono żadnych uwag i pytań Wiceprzewodniczący Rady projekt uchwały odczytał i poddał pod głosowanie.
Rada Miejska w obecności 13 radnych w głosowaniu jawnym, 12 głosami za i 1 głosem wstrzymującym się podjęła uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci prowadzonych przez Gminę Szczytna publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
Uchwała Nr XXVIII/164/17 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia planu sieci prowadzonych przez Gminę Szczytna publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w załączeniu.
Załącznik nr 5
4) Wiceprzewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały omawiany był na posiedzeniach komisji i przez wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowany.
Wiceprzewodniczący Rady zapytał, czy do treści projektu uchwały są jakieś uwagi bądź pytania.
W związku z tym, że nie wniesiono żadnych uwag i pytań Wiceprzewodniczący Rady projekt uchwały odczytał i poddał pod głosowanie.
Rada Miejska w obecności 13 radnych w głosowaniu jawnym, 13 głosami za podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/158/17 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Szczytna.
Uchwała Nr XXVIII/165/17 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/158/17 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Szczytna w załączeniu.
Załącznik nr 6

5) Wiceprzewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały wprowadzony pod dzisiejsze obrady omawiany był na posiedzeniach komisji i przez wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowany.
Wiceprzewodniczący Rady zapytał, czy do treści projektu uchwały są jakieś uwagi bądź pytania.
W związku z tym, że nie wniesiono żadnych uwag i pytań Wiceprzewodniczący Rady projekt uchwały odczytał i poddał pod głosowanie.
Rada Miejska w obecności 13 radnych w głosowaniu jawnym, 12 głosami za i 1 głosem przeciw podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/124/16 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szczytna na rok 2017.
Uchwała Nr XXVIII/166/17 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/124/16 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szczytna na rok 2017 w załączeniu.
Załącznik nr 7
6) Wiceprzewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały wprowadzony pod dzisiejsze obrady omawiany był na posiedzeniach komisji i przez wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowany.
Wiceprzewodniczący Rady zapytał, czy do treści projektu uchwały są jakieś uwagi bądź pytania.
W związku z tym, że nie wniesiono żadnych uwag i pytań Wiceprzewodniczący Rady projekt uchwały odczytał i poddał pod głosowanie.
Rada Miejska w obecności 13 radnych w głosowaniu jawnym, 12 głosami za i 1 głosem przeciw podjęła uchwałę w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Szczytna.
Uchwała Nr XXVIII/167/17 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Szczytna w załączeniu.
Załącznik nr 8
7) Wiceprzewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały wprowadzony pod dzisiejsze obrady zostanie omówiony przez Zastępcę Burmistrza Szczytnej.
Zastępca Burmistrza Szczytnej poinformował ze uchwała dotyczy dwóch przystanków autobusowych Gminy Szczytna: jeden na ul. Kościelnej 6 przy szkole podstawowej i jeden w miejscowości Studzienno 100 metrów poniżej agroturystyki „Pod Rogaczem”. Potrzeba ustanowienia tych przystanków wiąże się z dowozami dzieci do szkół w roku szkolnym 2017/2018
Wiceprzewodniczący Rady zapytał, czy do treści projektu uchwały są jakieś uwagi bądź pytania.
W związku z tym, że nie wniesiono żadnych uwag i pytań Wiceprzewodniczący Rady projekt uchwały odczytał i poddał pod głosowanie.
Rada Miejska w obecności 13 radnych w głosowaniu jawnym, 13 głosami za podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/151/13 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Szczytna oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
Uchwała Nr XXVIII/168/17 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/151/13 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Szczytna oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków w załączeniu.
Załącznik nr 9
8) Wiceprzewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały omawiany był na posiedzeniach komisji i przez wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowany.
Wiceprzewodniczący Rady zapytał, czy do treści projektu uchwały są jakieś uwagi bądź pytania.
W związku z tym, że nie wniesiono żadnych uwag i pytań Wiceprzewodniczący Rady projekt uchwały odczytał i poddał pod głosowanie.
Rada Miejska w obecności 13 radnych w głosowaniu jawnym, 13 głosami za podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia pomnika przyrody.
Uchwała Nr XXVIII/169/17 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody w załączeniu.

Ad. 7
Odpowiedzi na interpelację radnej Jolanty Bernat udzielił Zastępca Burmistrza Szczytnej
Proponuję spotkanie z taksówkarzami w terenie. Proszę podać numer kontaktowy do osoby i umówimy spotkanie w tej sprawie.
Radny Bartosz Roguz/radna Urszula Doskocz – spotkanie w tej sprawie już było. W m-cu X 2016 r. zostało złożone w urzędzie pismo lecz nie otrzymano na nie odpowiedzi.
Sprawdzę czy pismo wpłynęło ale i tak proszę o spotkanie i numer telefonu.

Ad. 8
Wiceprzewodniczący Rady oddał głos Pani Helenie Piankowskiej Sołtysowi wsi Łężyce, która zaprosiła na dożynki Gminy Szczytna, które odbędą się w Łężycach w niedzielę dnia 27.08.2017 r. o godz. 13.00.

Ad. 9
W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Wiceprzewodniczący Rady podziękował wszystkim za udział w obradach i ogłosił zamknięcie obrad XXVIII Sesji Rady Miejskiej w Szczytnej.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała
Małgorzata Raczuk

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Renata Idzik

 
informacje wprowadził:Piotr Popławski
informacje wytworzył:
data ostatniej modyfikacji: 8 Lutego 2018 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 261541