szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
RADA MIEJSKA:
Protokół Nr XXVII/2017 z sesji Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 29 czerwca 2017 r.

Protokół Nr XXVII/2017
z sesji Rady Miejskiej w Szczytnej
z dnia 29 czerwca 2017 r.

Godzina rozpoczęcia: 14.00
Godzina zakończenia: 16.05
Miejsce obrad: Urząd Miasta i Gminy: w Szczytnej

W sesji udział wzięło:
pkt 1 - obecnych 11 radnych, nieobecni: Marian Halemba, Jolanta Bernat, Ireneusz Hoffman, Beata Rydz
pkt 2 do pkt 6 – obecnych 12 radnych, nieobecni: Jolanta Bernat, Ireneusz Hoffman, Beata Rydz
pkt 7 do pkt 9 ppkt 1 – obecnych 13 radnych, nieobecni: Jolanta Bernat, Ireneusz Hoffman
pkt 9 ppkt 2 – obecnych 12 radnych, nieobecni: Jolanta Bernat, Ireneusz Hoffman, Jarosław Hara
pkt 9 ppkt 3 do pkt 9 ppkt 8 – obecnych 13 radnych, nieobecni: Jolanta Bernat, Ireneusz Hoffman
pkt 10 do pkt 12 – obecnych 12 radnych, nieobecni: Jolanta Bernat, Ireneusz Hoffman, Jarosław Hara

Ad.1
Sesję otworzyła Przewodnicząca Rady Miejskiej w Szczytnej Pani Renata Idzik. Powitała radnych, Zastępcę Burmistrza Szczytnej, pracowników UMiG w Szczytnej, dyrektorów jednostek organizacyjnych, sołtysów wsi, przedstawiciela policji oraz mieszkańca.
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że w sesji uczestniczy 11 radnych, co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał.
Lista obecności radnych, sołtysów, pracowników UMiG oraz zaproszonych gości w załączeniu.
 Załącznik Nr 1 (a-d)
Ad.2
Przewodnicząca Rady wystąpiła z zapytaniem, czy do proponowanego porządku obrad będą składane wnioski i zmiany.
Zastępca Burmistrza Szczytnej wystąpił z wnioskiem o rozszerzenie porządku obrad o trzy projekty uchwał w pkt 9:
ppkt 6) – w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/124/16 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szczytna na rok 2017,
ppkt 7) – w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Szczytna,
ppkt 8 – w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie oddziału Przedszkola Publicznego w Szczytnej z siedzibą w Szczytnej przy ul. Wolności 80 w trybie § 7 ust. 2 załącznika Nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół

Przewodnicząca Rady poinformowała, że powyższe projekty uchwał zostały bardzo szczegółowo omówione na wspólnym posiedzeniu komisji.
W związku z tym, że nie wniesiono innych propozycji zmian, Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie wprowadzenie powyższych zmian do porządku obrad.

Rada Miejska w Szczytnej 12 głosami za, jednogłośnie przyjęła zmianę porządku obrad dotyczącą rozszerzenia porządku obrad w pkt 9 o ppkt 6.
Rada Miejska w Szczytnej 12 głosami za, jednogłośnie przyjęła zmianę porządku obrad dotyczącą rozszerzenia porządku obrad w pkt 9 o ppkt 7.
Rada Miejska w Szczytnej 12 głosami za, jednogłośnie przyjęła zmianę porządku obrad dotyczącą rozszerzenia porządku obrad w pkt 9 o ppkt 8.

Przewodnicząca Rady odczytała obowiązujący porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Informacja Burmistrza o działaniach podjętych w okresie między sesjami.
4. Wnioski i interpelacje radnych.
5. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 25 maja 2017 r.
6. Informacja Komisji Rewizyjnej w sprawie kontroli wydatków poniesionych przez Gminę dla Stowarzyszenia „Wśród Swoich” w Chocieszowie.
7. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Szczytna i sprawozdanie finansowe za 2016 r. oraz informacja o stanie mienia gminy Szczytna:
1) wystąpienie Burmistrza Szczytnej,
2) zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Burmistrza Szczytnej sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu gminy Szczytna za rok 2016,
3) stanowisko Komisji Rewizyjnej,
4) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy Szczytna za 2016 r..
8. Absolutorium dla Burmistrza Szczytnej z tytułu wykonania budżetu gminy Szczytna za rok 2016:
1) wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Szczytnej w sprawie absolutorium dla Burmistrza Szczytnej z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2016,
2) zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Szczytnej za rok 2016,
3) podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Szczytnej z tytułu wykonania budżetu gminy Szczytna za 2016 r.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
1. zmiany uchwały Nr X/62/15 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 29 października 2015 r. w sprawie trybu udzielania, rozliczania i zakresu kontroli dotacji dla niepublicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych, innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego oraz niepublicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych na terenie gminy Szczytna, dla których organem prowadzącym jest osoba prawna lub fizyczna inna niż jednostka samorządu terytorialnego,
2. zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych,
3. zmiany uchwały Nr XXVI/150/17 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie przystąpienia przez Gminę Szczytna do Programu Priorytetowego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu pn.: „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego”,
4. niedochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających jednostce samorządu terytorialnego i jednostkom organizacyjnym,
5. zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Szczytna,
6. zmiany uchwały Nr XXI/124/16 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szczytna na rok 2017,
7. zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Szczytna,
8. wyrażenia zgody na utworzenie oddziału Przedszkola Publicznego w Szczytnej z siedzibą w Szczytnej przy ul. Wolności 80 w trybie § 7 ust. 2 załącznika Nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół.
10. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych.
11. Informacje Przewodniczącej Rady.
12. Zakończenie obrad.

Ad. 3
Informację o działaniach podjętych w okresie między sesjami przedstawił Zastępca Burmistrza Szczytnej Krzysztof Żak, informując m.in. o:
2. imprezach, które odbyły się w czerwcu,
3. zakończeniu roku szkolnego 2016/2017 w szkołach, w tym o wynikach nauczania i uczniach, którzy uzyskali najwyższą średnią ocen,
4. podpisanej umowie na kompleks rekreacyjny w Szczytnej,
5. uszkodzeniu 8 lamp solarnych w miejscowości Wolany.

Ad. 4
Interpelacja radnego Stanisława Czarnika
Bardzo często OSP w Szczytnej wzywana jest na interwencję na parkingu przy sklepie Biedronka w Szczytnej z uwagi na być może źle wykonaną kanalizację deszczową. Czy będziemy płacić za każdy wyjazd staży?

Interpelacja radnego Mariana Halemby
Interpelacja w sprawie parkowania samochodów przy sklepie obuwniczym w rejonie przystanku PKS na ul. Sienkiewicza. Samochody te zajmują pobocze i część chodnika, uniemożliwiając swobodne przyjście pieszym i matkom z wózkami. Proszę o podjęcie odpowiednich kroków, aby postawić tam znak zakazu parkowania.

Interpelacja radnego Leszka Guni
Interpelacja w sprawie zalegającej na drogach wodzie po obfitych opadach deszczu. Woda po ulewach nie jest odprowadzana do przydrożnych rowów. Dzięki systematyczności w poprawianiu spustów można będzie uniknąć tego problemu.

Interpelacja radnej Renaty Idzik
1) co z remontem i planami odnośnie ulicy Nadrzecznej?
2) jeżeli byłaby decyzja o demontażu lamp solarnych z Wolan to zgłaszam lokalizację – ul. Wolności za sklepem Lewiatan oraz okolice ul. Nadrzecznej 11– do oświetlenia.

Przewodnicząca Rady poinformowała, że odpowiedź będzie udzielona w pkt 10.

Ad. 5
Przewodnicząca Rady poinformowała, że protokół z sesji z dnia 25 maja 2017 r. pozostawał do wglądu w biurze rady. Radni po zapoznaniu się z jego treścią nie zgłaszali uwag do protokołu. W związku z tym, że nie wniesiono uwag do treści protokołu, Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie wniosek o przyjęcie protokołu, który Rada w obecności 12 radnych, w głosowaniu jawnym, 12 głosami - za, jednogłośnie przyjęła.

Ad. 6
Informację Komisji Rewizyjnej w sprawie kontroli wydatków poniesionych przez Gminę dla Stowarzyszenia „Wśród Swoich” w Chocieszowie przedstawił przewodniczący komisji Leszek Gunia. Przewodniczący Leszek Gunia stwierdził, że Komisja Rewizyjna w obecności 5 członków, 5 głosami za jednogłośnie pozytywnie oceniła realizację wydatków dla Stowarzyszenia „Wśród Swoich” w Chocieszowie.

Ad. 7
1) Zastępca Burmistrza Szczytnej, za pomocą prezentacji multimedialnej przedstawił sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Szczytna za rok 2016.
Zaprezentowana treść sprawozdania w załączeniu.
Załącznik Nr 2

Zastępca Burmistrza Szczytnej przedstawił również informacje o złożonych i realizowanych wnioskach w okresie X 2016 – VI 2017 przez różne instytucje z Gminy Szczytna.
Zestawienie w załączeniu.
Załącznik Nr 3

2) Przewodnicząca Rady odczytała uchwałę nr III/85/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 11 kwietnia 2016 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Szczytnej sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Gminy Szczytna za 2016 r. - opinia pozytywna
Uchwała nr III/85/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Szczytnej sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Gminy Szczytna za 2016 r. w załączeniu.
Załącznik nr 4

3) Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Leszek Gunia poinformował, że w dniu 14.06.2017 r. Komisja Rewizyjna wydała pozytywną opinię o wykonaniu budżetu za 2016 r.
Opinia Komisji Rewizyjnej w załączeniu.
Załącznik nr 5

4) W związku z tym, że nie wniesiono uwag i pytań Przewodnicząca Rady projekt uchwały odczytała i poddała pod głosowanie.
Rada Miejska w obecności 13 radnych w głosowaniu jawnym, 12 głosami za i 1 głosem wstrzymującym się podjęła uchwałę w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy Szczytna za 2016 r.
Uchwała Nr XXVII/152/17 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy Szczytna za 2016 r. w załączeniu.
Załącznik nr 6

Ad. 8
1) Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Leszek Gunia odczytał wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Szczytnej w sprawie absolutorium dla Burmistrza Szczytnej z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2016.
Wniosek Komisji Rewizyjnej w załączeniu.
Załącznik nr 7

2) Przewodnicząca Rady odczytała uchwałę nr III/157/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Szczytnej za 2016 r. - opinia pozytywna
Uchwała nr III/157/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Szczytnej za 2016 r. w załączeniu.
Załącznik nr 8

3) W związku z tym, że nie wniesiono uwag i pytań Przewodnicząca Rady projekt uchwały odczytała i poddała pod głosowanie.
Rada Miejska w obecności 13 radnych w głosowaniu jawnym, 12 głosami za i 1 głosem wstrzymującym się podjęła uchwałę w sprawie absolutorium dla Burmistrza Szczytnej z tytułu wykonania budżetu gminy Szczytna za 2016 r.
Uchwała Nr XXVII/153/17 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 29 czerwca 2019 r. w sprawie absolutorium dla Burmistrza Szczytnej z tytułu wykonania budżetu gminy Szczytna za 2016 r. w załączeniu.
Załącznik nr 9

Przewodnicząca Rady ogłosiła przerwę od 15.10 do 15.20

Wznawiając obrady po przerwie Przewodnicząca Rady poinformowała, że w sesji uczestniczy 13 radnych.
Ad. 9
1) Przewodnicząca Rady poinformowała, że projekt uchwały omawiany był na wspólnym posiedzeniu komisji i przez wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowany.
Przewodnicząca Rady zapytała, czy do treści projektu uchwały są jakieś uwagi bądź pytania.
W związku z tym, że nie wniesiono żadnych uwag i pytań Przewodnicząca Rady projekt uchwały odczytała i poddała pod głosowanie.
Rada Miejska w obecności 13 radnych w głosowaniu jawnym, 13głosami za podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr X/62/15 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 29 października 2015 r. w sprawie trybu udzielania, rozliczania i zakresu kontroli dotacji dla niepublicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych, innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego oraz niepublicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych na terenie gminy Szczytna, dla których organem prowadzącym jest osoba prawna lub fizyczna inna niż jednostka samorządu terytorialnego.
Uchwała Nr XXVII/154/17 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr X/62/15 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 29 października 2015 r. w sprawie trybu udzielania, rozliczania i zakresu kontroli dotacji dla niepublicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych, innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego oraz niepublicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych na terenie gminy Szczytna, dla których organem prowadzącym jest osoba prawna lub fizyczna inna niż jednostka samorządu terytorialnego w załączeniu.
Załącznik nr 10

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Szczytnej poinformowała, że w sesji uczestniczy 12 radnych.
2) Przewodnicząca Rady poinformowała, że projekt uchwały omawiany był na wspólnym posiedzeniu komisji i przez wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowany.
Przewodnicząca Rady zapytała, czy do treści projektu uchwały są jakieś uwagi bądź pytania.
Zastępca Burmistrza Szczytnej udzielił odpowiedzi do zadanego pytania podczas posiedzenia komisji wspólnej – dojazd drogami wytyczony jest na mapie, jednakże w rzeczywistości go nie ma. Dojazd do tych działek będzie wytyczony poprzez wydzielenie pasa drogi, który połączony będzie z istniejącymi drogami.
W związku z tym, że nie wniesiono żadnych uwag i pytań Przewodnicząca Rady projekt uchwały odczytała i poddała pod głosowanie.
Rada Miejska w obecności 12 radnych w głosowaniu jawnym, 12 głosami za podjęła uchwałę w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
Uchwała Nr XXVII/155/17 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 29 czerwca 2017 r. w zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych w załączeniu.
Załącznik nr 11

3) Przewodnicząca Rady poinformowała, że projekt uchwały omawiany był na wspólnym posiedzeniu komisji i przez wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowany.
Przewodnicząca Rady zapytała, czy do treści projektu uchwały są jakieś uwagi bądź pytania.
Radny Stanisław Czarnik poprosił o przypomnienie do kiedy będzie można składać wnioski i jaka będzie kwota dofinansowania.
Zastępca Burmistrza Szczytnej poinformował, że nie jest znany termin składania wniosków. Planowane będzie spotkanie z zainteresowanymi mieszkańcami i zebranie informacji odnośnie zakresu wymiany źródeł ciepła. Informacje te będzie trzeba przekazać do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu wraz z projektem regulaminu naboru wniosków.
forma pomocy – pożyczka do 50% kosztów kwalifikowalnych – dom jednorodzinny – 20 tys zł., mieszkanie – 14 tys zł., wspólna kotłownia – 8 tys. zł * ilość mieszkań, oprocentowanie – 2,75% w skali roku, umorzenie 50% udzielonej pożyczki
W związku z tym, że nie wniesiono uwag i pytań Przewodnicząca Rady projekt uchwały odczytała i poddała pod głosowanie.
Rada Miejska w obecności 13 radnych w głosowaniu jawnym, 13 głosami za podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/150/17 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie przystąpienia przez Gminę Szczytna do programu Priorytetowego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu pn. „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego”.
Uchwała Nr XXVII/156/17 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/150/17 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie przystąpienia przez Gminę Szczytna do programu Priorytetowego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu pn. „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego” w załączeniu.
Załącznik nr 12

4) Przewodnicząca Rady poinformowała, że projekt uchwały omawiany był na wspólnym posiedzeniu komisji i przez wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowany.
Przewodnicząca Rady zapytała, czy do treści projektu uchwały są jakieś uwagi bądź pytania.
W związku z tym, że nie wniesiono uwag i pytań Przewodnicząca Rady projekt uchwały odczytała i poddała pod głosowanie.
Rada Miejska w obecności 13 radnych w głosowaniu jawnym, 13 głosami za podjęła uchwałę w sprawie niedochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających jednostce samorządu terytorialnego i jednostkom organizacyjnym.
Uchwała Nr XXVII/157/17 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie niedochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających jednostce samorządu terytorialnego i jednostkom organizacyjnym w załączeniu.
Załącznik nr 13

5) Przewodnicząca Rady poinformowała, że projekt uchwały omawiany był na wspólnym posiedzeniu komisji i przez wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowany.
Przewodnicząca Rady zapytała, czy do treści projektu uchwały są jakieś uwagi bądź pytania.
W związku z tym, że nie wniesiono żadnych uwag i pytań Przewodnicząca Rady projekt uchwały odczytała i poddała pod głosowanie.
Rada Miejska w obecności 13 radnych w głosowaniu jawnym, 13 głosami za podjęła uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Szczytna.
Uchwała Nr XXVII/158/17 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Szczytna w załączeniu.
Załącznik Nr 14

5) Przewodnicząca Rady poinformowała, że projekt uchwały omawiany był na wspólnym
posiedzeniu komisji i przez wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowany.
Przewodnicząca Rady zapytała, czy do treści projektu uchwały są jakieś uwagi bądź pytania.
W związku z tym, że nie wniesiono żadnych uwag i pytań Przewodnicząca Rady projekt uchwały odczytała i poddała pod głosowanie.
Rada Miejska w obecności 13 radnych w głosowaniu jawnym, 11 głosami za i 2 głosami wstrzymującymi się podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/124/16 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szczytna na rok 2017.
Uchwała Nr XXVII/159/17 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/124/16 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szczytna na rok 2017 w załączeniu.
Załącznik Nr 15

6) Przewodnicząca Rady poinformowała, że projekt uchwały omawiany był na wspólnym posiedzeniu komisji i przez wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowany.
Przewodnicząca Rady zapytała, czy do treści projektu uchwały są jakieś uwagi bądź pytania.
W związku z tym, że nie wniesiono żadnych uwag i pytań Przewodnicząca Rady projekt uchwały odczytała i poddała pod głosowanie.
Rada Miejska w obecności 13 radnych w głosowaniu jawnym, 11 głosami za i 2 głosami wstrzymującymi się podjęła uchwałę w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Szczytna.
Uchwała Nr XXVII/160/17 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Szczytna w załączeniu.
Załącznik Nr 16

7) Przewodnicząca Rady poinformowała, że projekt uchwały omawiany był na wspólnym posiedzeniu komisji i przez wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowany.
Przewodnicząca Rady zapytała, czy do treści projektu uchwały są jakieś uwagi bądź pytania.
W związku z tym, że nie wniesiono żadnych uwag i pytań Przewodnicząca Rady projekt uchwały odczytała i poddała pod głosowanie.
Rada Miejska w obecności 13 radnych w głosowaniu jawnym, 12 głosami za i 1 głosem wstrzymującym się podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie oddziału Przedszkola Publicznego w Szczytnej z siedzibą w Szczytnej przy ul. Wolności 80 w trybie § 7 ust. 2 załącznika Nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół.
Uchwała Nr XXVII/161/17 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie oddziału Przedszkola Publicznego w Szczytnej z siedzibą w Szczytnej przy ul. Wolności 80 w trybie § 7 ust. 2 załącznika Nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół w załączeniu.
Załącznik Nr 17

Ad. 10
Odpowiedzi na interpelacje radnych udzielił Zastępca Burmistrza Szczytnej.
Odpowiedź na interpelację radnego Stanisława Czarnika
Do właściciela nieruchomości zostało wysłane pismo dotyczące nierozwiązanego przez właściciela problemu technicznego związanego z niedrożną kanalizacją deszczową w obrębie parkingu sklepu Biedronka przy ul. Słonecznej w Szczytnej.
Pouczono w piśmie, że nie usunięcie problemu, którego rozwiązanie należy do właściciela nieruchomości będzie powodowało traktowanie wezwania straży pożarnej jako wezwanie nieuzasadnione i skutkować będzie obciążeniem strony kosztami interwencji.

Odpowiedź na interpelację radnego Mariana Halemby
Do tej pory w sesji uczestniczył przedstawiciel policji i myślałem, że wspólnie coś uzgodnimy. Jest to niewątpliwie sprawa trudna, ponieważ mieszkańcy chcą parkować swoje samochody najbliżej miejsca zamieszkania. Poniżej koło Hutnika jest parking, jednakże jest on również zajęty przez inne samochody. Pewnie są jakieś regulacje prawne dotyczące odległości parkowania samochodu od przystanku autobusowego. Porozmawiam z policjantami odnośnie przepisów w tej sprawie. Trzeba zastanowić się co w tym rejonie zrobić.

Odpowiedź na interpelację radnego Leszka Guni
Postaram się, aby w przyszłym tygodniu rozpoczęły się prace ścinki poboczy na ul. Ludowej. Ścinka będzie tylko w tym miejscu, gdzie jest rów, ponieważ zakaz jest wylewania wód na grunty sąsiednie.

Odpowiedź na interpelację radnej Renaty Idzik
1) planowaliśmy pozyskać środki zewnętrzne z Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej na ten cel, jednakże nie ma już środków przeznaczonych na rewitalizację terenu. Nie ma obecnie jakichkolwiek środków zewnętrznych na naprawę ulicy Nadrzecznej. Jedynym rozwiązaniem byłyby remonty cząstkowe ze środków własnych. Jest już zrobiona kanalizacja deszczowa, w dalszej kolejności przydałoby się oświetlenie a następnie remont nawierzchni i zagospodarowanie tego terenu.
Renata Idzik – mieszkańcy oddali część ogródków działkowych pod budowę parkingu
Zastępca Burmistrza – tak, oddali dlatego musimy kontynuować dalsze prace. W budżecie tegorocznym nie ma zaplanowanych środków na ten cel, dlatego należałoby się zastanowić i ewentualnie zaplanować je w przyszłym roku. Teren należałoby utwardzić mieszanką kamienną a kiedyś wyłożyć warstwę asfaltową.
1) jeżeli chodzi o zgłoszenie ulic do oświetlenia to kwestia przeniesienia uszkadzanych lamp w inne miejsce to jest jedynie moje zdanie. Nie wiem jaka będzie decyzja ostateczna odnośnie przeniesienia lamp. Jeżeli dojdzie do ich przeniesienia, to lokalizacje te będą brane pod uwagę.

Korzystając z okazji, Zastępca Burmistrza udzielił odpowiedzi na pytania zadane na posiedzeniu wspólnym komisji.
2) odpowiedź dotycząca pytania radnego Mariana Halemby – w dniu dzisiejszym odbyło się spotkanie z pracownikiem GDDKiA i przyjście nad ściekiem z korytek betonowych na odcinku od drogi krajowej nr 8 w kierunku ul. Stromej/Szkolnej powinno zostać wykonane do połowy sierpnia. Jeżeli chodzi o dolną część i schody to musimy się zwrócić do powiatu, ponieważ ta część nie jest w zarządzie GDDKiA – jest to część skarbu państwa zarządzana przez powiat.
3) odpowiedź dotycząca rośliny Barszczu Sosnowskiego na ul. Leśnej zgłaszana przez radnego Jarosława Harę – uzgodniłem z dyrektorem, że wycinka odbędzie się jak najszybciej, mam nadzieję, że uda się to w przyszłym tygodniu.
4) odpowiedź dotycząca problemu zgłoszonego przez radną Jolantę Bernat odnośnie wody na ul. Bobrownickiej/Stromej – byliśmy w terenie i po analizie terenu i spadku jaki tam jest doszliśmy do wniosku, że nie ma konieczności budowy tego ścieku a jedynie bardziej ściąć pobocza po prawej stronie w stronę ul. Bobrownickiej oraz na odcinku przyłącza kanalizacji ściekowej, który się zapadł i należałoby go na nowo zrobić ze spadkiem do rowu.

Ad. 11
W związku z rozpoczynającą się przerwą urlopową Przewodnicząca Rady przekazała życzenia dotyczące wypoczynku.

Ad. 12
W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodnicząca Rady podziękowała wszystkim za udział w obradach i ogłosiła zamknięcie obrad XXVII Sesji Rady Miejskiej w Szczytnej.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała
Małgorzata Raczuk

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Renata Idzik

 
informacje wprowadził:Piotr Popławski
informacje wytworzył:
data ostatniej modyfikacji: 8 Lutego 2018 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 261541