szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
RADA MIEJSKA:
Protokół Nr XXVI/2017 z sesji Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 25 maja 2017 r.

Protokół Nr XXVI/2017
z sesji Rady Miejskiej w Szczytnej
z dnia 25 maja 2017 r.

Godzina rozpoczęcia: 14.00
Godzina zakończenia: 16.10
Miejsce obrad: Urząd Miasta i Gminy w Szczytnej
W sesji udział wzięło:
od pkt 1 do pkt 4 - obecnych 13 radnych, nieobecni: Renata Idzik, Ireneusz Hoffman
od pkt 5 do pkt 6 – obecnych 12 radnych, nieobecni: Renata Idzik, Ireneusz Hoffman, Marian Halemba
od pkt 7 do pkt 14 – obecnych 11 radnych, nieobecni: Renata Idzik, Ireneusz Hoffman, Marian Halemba, Leszek Gunia

Ad.1
Sesję otworzył Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Szczytnej Pan Stanisław Czarnik. Powitał radnych, Zastępcę Burmistrza Szczytnej, pracowników UMiG w Szczytnej, dyrektorów jednostek organizacyjnych, sołtysów wsi oraz zaproszonych gości w osobach: Przedstawicieli Polskiej Spółki Gazownictwa - Panią Katarzynę Hołowińską – doradcę ds. rozwoju oraz Pana Piotra Lemiszko – doradcę ds. rozwoju i kierownika projektu a także Pana Dariusza Krajnika Zastępcę Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Kłodzku.
Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, że w sesji uczestniczy 13 radnych, co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał.
Lista obecności radnych, sołtysów, pracowników UMiG oraz zaproszonych gości w załączeniu.
 Załącznik nr 1 (a-d)

Ad.2
Wiceprzewodniczący Rady wystąpił z zapytaniem, czy do proponowanego porządku obrad będą składane wnioski i zmiany.
Zastępca Burmistrza Szczytnej wniósł o:
1) wprowadzenie do pkt 11 do ppkt 2 projektu uchwały w sprawie przystąpienia przez Gminę Szczytna do Programu Priorytetowego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu pn: „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego”,
2) wprowadzenie do pkt 11 do ppkt 3 projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/124/16 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szczytna na rok 2017.

W związku z tym, że nie wniesiono innych propozycji zmian, Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie wprowadzone przez Zastępcę Burmistrza Szczytnej propozycje zmian.

Rada Miejska w Szczytnej w głosowaniu jawnym 13 głosami za jednogłośnie przyjęła wprowadzenie do porządku obrad do pkt 11 do ppkt 2 projektu uchwały w sprawie przystąpienia przez Gminę Szczytna do Programu Priorytetowego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu pn: „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego”.

Rada Miejska w Szczytnej w głosowaniu jawnym 13 głosami za jednogłośnie przyjęła wprowadzenie do porządku obrad do pkt 11 ppkt 3 projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/124/16 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szczytna na rok 2017.

Wiceprzewodniczący Rady odczytał obowiązujący porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Informacja Burmistrza o działaniach podjętych w okresie między sesjami.
4. Informacja Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Oddział we Wrocławiu w sprawie stanu sieci gazowej na terenie miasta i gminy Szczytna.
5. Informacja w sprawie dróg powiatowych na terenie miasta i gminy Szczytna – plany Zarządu Dróg Powiatowych oraz Zarządu Powiatu Kłodzkiego.
6. Plany Zarządu Powiatu Kłodzkiego w sprawie Domu Pomocy Społecznej w Szczytnej.
7. Wnioski i interpelacje radnych.
8. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 27 kwietnia 2017 r.
9. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 12 maja 2017 r.
10. Informacja Komisji Rewizyjnej z kontroli Gimnazjum w Szczytnej w zakresie realizacji wydatków za 2016 r.
11. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków realizowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Szczytnej,
2) przystąpienia przez Gminę Szczytna do Programu Priorytetowego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu pn.: „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego”,
3) zmiany uchwały Nr XXI/124/16 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szczytna na rok 2017.
12. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych.
13. Informacje Przewodniczącej Rady.
14. Zakończenie obrad.

Ad. 3
Informację o działaniach podjętych w okresie między sesjami przedstawił Zastępca Burmistrza Szczytnej Krzysztof Żak. Zastępca Burmistrza poinformował m.in. o:
1) 19.05.2017 r. wręczenie tytułu Honorowego Obywatela Szczytnej Pani Marii Tatus,
2) terminach poszczególnych etapów prac remontowych dróg gminnych,
3) remoncie słupów parku linowego,
4) 19.05.2017 r. podpisanie umowy na rozbudowę budynku szkolnego przy ul. Kościelnej 6 w Szczytnej z firmą Marka Putz System,
5) możliwości głosowania na Gminę Szczytna na budowę siłowni zewnętrznej, dzięki udziałowi w ramach akcji „Nestle porusza Polskę”.

Ad. 4
Wiceprzewodniczący Rady oddał głos przybyłym gościom p. Katarzynie Hołowińskiej i p. Piotrowi Lemiszko, którzy omówili podział gminy zaprezentowany na mapie.
Mapa w załączeniu.
Załącznik nr 2

Pan Piotr Lemiszko poinformował, że analizowany obszar podzielony został na dwa zakresy:
 1. Złotno, Dolina, Łężyce, Słoszów - zasilanie z istniejącej sieci gazowej śr/c w Dusznikach-Zdroju, do budowy 14,2 km sieci gazowej
 2. Chocieszów, Niwa, Studzienno, Wolany - zasilanie z istniejącej sieci gazowej śr/c w Wolanach, do budowy 34,3 km sieci gazowej
Łączna liczba gospodarstw domowych na analizowanym obszarze – ok. 720 szt. Do analizy zostało przyjęte przyłączenie 750 gospodarstw: 220 szt.  – Zakres1, 530 szt.-Zakres2. Przy bardzo optymistycznych założeniach, w zasadzie nierealnych do osiągnięcia w zakresie pozyskania takiej ilości odbiorców, w obydwu przypadkach analizy wykazują głęboką nieopłacalność.
 
Mapa:
Sieć gazowa istniejąca:
szare okręgi – stacje gazowe I-go st.,
odcinki kolor czarny – sieć w/c OGP Gaz-System,
odcinki kolor pomarańczowy – sieć śrp/c PSG
odcinki kolor żółty – sieć n/c PSG
odcinki kolor zielony – sieć śr/c PSG
Sieć zamodelowana – gazyfikacja:
Odcinki kolor czerwony – sieć śr/c
Dla zakresu pierwszego opłacalność występuje przy 410 odbiorcach docelowych, natomiast w przypadku zakresu drugiego przy 960 docelowych odbiorcach.

 Gazyfikacja metodą sieciową nie jest możliwa z uwagi na zbyt rozproszone gospodarstwa domowe oraz mały potencjał. Musiałby on wzrosnąć dwukrotnie.

 Jeżeli chodzi o samą Szczytną to nie mamy jeszcze żadnych informacji odnośnie ilości złożonych wniosków. Gdy otrzymamy wnioski mieszkańców wówczas przystąpimy do ich analizy i każdy mieszkaniec otrzyma wówczas odpowiedź.
Do 2020 r. Polska Spółka Gazownictwa ma plan rozwoju sieci gazowej na terenie całego kraju. Obecne warunki mogą się w każdej chwili zmienić.

Wiceprzewodniczący Rady poinformował, że było znaczne zainteresowanie mieszkańców przyłączeniem się do sieci gazowej, które deklarowali podczas organizowanych spotkań.

Wiceprzewodniczący Rady oddał głos radnym.

Radny Roman Sobczak – na terenie Niwa sieć średniego ciśnienia. W jaki sposób przeliczacie Państwo opłacalność rozbudowy łącza?
Piotr Lemiszko – bierzemy przede wszystkim wielkość nakładów inwestycyjnych jakie ponosimy. Znaczenie ma tu również długość gazociągu oraz ilość i wielkość odbiorców gazu. Zakładamy bardzo długi okres zwrotu nakładów inwestycyjnych, bo aż 20 lub więcej lat. Im więcej będzie wniosków mieszkańców, tym szansa na poprowadzenie gazociągu wzrasta.
Czasami bywa tak, że zainteresowanie jest duże, jednakże jak przychodzi do składania wniosków, to zainteresowanie mieszkańców maleje z uwagi na przeprowadzenie przez nich analizy kosztu przyłącza. My jako spółka gazownicza prowadzimy przyłącze tylko do granicy działki (do ogrodzenia). Reszta jest to koszt mieszkańców.

Radna Jolanta Bernat – jesteśmy rozczarowani decyzją. Reprezentuję mieszkańców ul. Bobrownickiej i Szklanej Góry. Jaka jest szansa na przeforsowanie tego pomysłu na gaz w tym rejonie Szczytnej? Czy w związku z dużymi nakładami finansowymi ze strony mieszkańców jest szansa na zwrot poniesionych wydatków?
Piotr Lemiszko – nie jesteśmy jedynym dystrybutorem gazu. Konkurencja może oferować jakieś ulgi dla mieszkańców, jednakże my musimy trzymać się zatwierdzonych taryf, od których nie ma odstępstw. Ponadto mieszkańcy, którzy zdecydują się na przyłącze do sieci, zobligowani są do poboru gazu. W umowie zawarty jest zapis o terminie odbioru gazu. Jeżeli mieszkaniec nie wywiąże się z umowy i nie przygotuje instalacji, to my nakładamy na niego kary. Niedopuszczalne jest korzystanie z dwóch źródeł poboru pali gazowych, tj. z butli i przyłącza gazowego. Taki proceder karany jest z urzędu.
Radna Jolanta Bernat – kiedy otrzymamy informację zwrotną dotyczącą złożonych wniosków? Jeżeli będzie niewielka różnica pomiędzy za i przeciw, to prosimy o informację zwrotną, wówczas będziemy interweniować u mieszkańców.
Katarzyna Hołowińska – musimy najpierw przeanalizować złożone przez mieszkańców wnioski. Dużym znaczeniem przy podjęciu decyzji o rozbudowie gazociągu będzie miała również spójność terenu.

Radny Jarosław Hara – słyszymy, że Państwo chcielibyście i my chcielibyśmy, jednakże wszystko determinuje analiza ekonomiczna opłacalności inwestycji. Co musiałoby się stać, lub jakich argumentów użyć, aby decyzja zapadła pozytywna. Może należy wziąć pod uwagę fakt, że gmina leży w otulinie Parku Narodowego Gór Stołowych, gdzie powinno wszystkim zależeć na ograniczeniu emisji zanieczyszczeń do atmosfery.
Może warto byłoby zainwestować w ciemno. Jeżeli byłby gazociąg to wzrósłby wskaźnik przyłączeń do niego i byłoby to wówczas opłacalne.
Katarzyna Hołowińska – decyzja taka nie zależy od naszego oddziału. Podlegamy pod Urząd Wojewódzki oraz pod Urząd Regulacji Energetyki.

Radny Andrzej Prochera – jeżeli będziemy opierać się jedynie na aspekcie ekonomicznym, to nasze tereny wiejskie nie mają nawet cienia szans na przyłącze gazowe.
Katarzyna Hołowińska – jest to specyficzna sytuacja. Rozproszenie mieszkańców gminy jest duże.

Zastępca Burmistrza Szczytnej – zebraliśmy od mieszkańców ankiety dotyczące chęci odbioru gazu z ul. Bobrownickiej – 53 szt., ul. Szkolnej – 16 szt., ul. Leśnej – 20 szt., ul. Zamkowej 13 szt. Łącznie chęć korzystania z gazu zadeklarowało 102 gospodarstwa domowe. Warunkiem, który należałoby spełnić, aby inwestycja została wykonana, to zebranie od mieszkańców 120 deklaracji, w tym 70 deklaracji o poborze gazu w ciągu roku od wybudowania. Według nas ul. Krótka, ul. Łąkowa i ul. Szklana Góra też powinny znaleźć się w tym obszarze. Wówczas ilość deklaracji wzrośnie ponad 120.
Zebrane wnioski zostaną wysłane do Państwa do analizy. Głośno mówi się o zanieczyszczeniach w miastach, dlatego prosimy o uwzględnienie wszystkich zebranych wniosków.
Proszę powiedzieć ile wynosi opłata przyłączeniowa?
Katarzyna Hołowińska – koszt opłaty przyłączeniowej do 15 metrów wynosi 1920,20 zł netto. Jeżeli odległość jest większa, wówczas koszt jest również wyższy i wyliczany według odpowiedniego wzoru.

Ad.5
Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, że w sesji uczestniczy 12 radnych.

Wiceprzewodniczący Rady oddał głos p. Dariuszowi Krajnikowi Zastępcy Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Kłodzku, który oprócz planów przedstawił również zestawienie prac wykonanych, do których zalicza się:
remonty cząstkowe ul. Sienkiewicza,
wycinka drzew,
koszenie poboczy, na które przypadka 12 tys. zł rocznie dla gminy Szczytna,
prześwietlanie drzew, które stanowią zagrożenie.
Pan Dariusz Krajnik poinformował, że powiat kłodzki ma w zarządzie 47 km dróg powiatowych.
Głównymi inwestycjami prowadzonymi na terenie gminy Szczytna będzie:
1. przebudowa nawierzchni dróg na odcinku:
- Łężyce – Duszniki Zdrój – ponad 8 km
- Łężyce – Złotno – Szczytna
Łączna wartość inwestycji to ponad 12 mln złotych, okres realizacji do końca grudnia 2018 r., w m-ce czerwcu ogłoszenie przetargu, rozpoczęcie prac – lipiec-sierpień.
2. remont nawierzchni ul. Batorów na odcinku 600 m od zakończonego uprzednio remontu w kierunku Szczytnej.

Wiceprzewodniczący Rady oddał głos radnym.

Radna Urszula Doskocz – czy ktoś kontroluje wycinkę drzew i w jaki sposób wytyczane są drzewa do wycinki? W Wolanach przy świetlicy są 3 drzewa, które stwarzają zagrożenie i w okresie letnim zacieniają budynek. Zgłaszaliśmy drzewa do wycinki poprzez UMiG oraz bezpośrednio do Powiatu. Wysłaliście Państwo dwie Panie w okresie jesiennym, które zrobiły zdjęcia, jednakże nic w tej sprawie się nie zadziało, być może dlatego, że podczas wizytacji Pań na drzewie liści nie było więc nie kwalifikowało się do wycinki.
Dariusz Krajnik – wycinki drzew dokonywane są po interwencji mieszkańców. W Zarządzie Dróg Powiatowych zatrudniony jest pracownik, który ma przydzielony samochód służbowy i to on kwalifikuje drzewa do wycinki, ale tylko i wyłącznie te, które zagrażają bezpieczeństwu.

Radny Andrzej Prochera – prośba o ujęcie w planie remontu drogi powiatowej w Wolanach, która jest najniebezpieczniejszą drogą w powiecie. Mieszkańcy boją się posyłać tą drogą dzieci pieszo do szkoły. W niektórych miejscach dziury w nawierzchni sięgają pół metra, pobocza są niewykoszone i utrudniają widoczność, droga ta jest wąska.
Drugim odcinkiem drogi w Wolanach do remontu jest odcinek przed wjazdem na byłe gospodarstwo rolne – strumień oberwał pobocze.
Kiedy przewidujecie Państwo remont drogi w Wolanach?
Dariusz Krajnik – jesteśmy już po przetargach. Dojdziemy do Wolan. Grafik remontów dróg powiatowych ma kierownik obwodu. Nie potrafię powiedzieć kiedy będzie remont, może w lipcu.

Radny Jarosław Hara – cieszą nas plany modernizacyjne dróg na terenie gminy Szczytna. Czy myślicie Państwo o modernizacji starej ósemki? W okresie letnim, a zwłaszcza weekendowym ruch pieszych, rowerzystów na tej drodze jest wzmożony. Nie poruszają się tamtędy samochody ciężarowe.
Dariusz Krajnik – droga ta nie jest ujęta w planach inwestycyjnych

Radna Jolanta Bernat – zgłaszałam za pośrednictwem gminy Szczytna sytuację awaryjną, która zauważona była przeze mnie rano. Na skrzyżowaniu ul. Bobrownickiej i Sienkiewicza zapadła się kratka ściekowa. Powodem częstego zapadania się tej kratki jest być może przejazd tamtędy samochodów ciężarowych z drzewem.
O godz. 14.00 dziura nawet nie była przez Państwa zabezpieczona i oznakowana.

Radny Tadeusz Dudek – prośba o załatanie dziur na drodze w Łężycach przed rozpoczęciem inwestycji. Sprawa jest na bieżąco zgłaszana Dyrektorowi Siejce, jednakże nasze interwencje w tej sprawie są lekceważone.
Dariusz Krajnik – jest to kwestia finansowa. Na przełomie lipca-sierpnia będą rozpoczęte prace inwestycyjne na tej drodze

Radny Roman Sobczak – kiedy będą koszone pobocza?
Dariusz Krajnik – lipiec/sierpień
Radny Roman Sobczak – jest to zdecydowanie za późno. O pracach remontowych i naprawczych jak i o koszeniu traw trzeba myśleć wcześniej, tak koło marca - kwietnia a nie w lipcu, kiedy trawa sięga metra a dziury z dnia na dzień się powiększają.

Radna Anita Piszko – w imieniu mieszkańców ul. Batorów składam podziękowanie za remont tej ulicy. Inwestycja ta przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa na drodze oraz znacznie poprawie komfort jazdy. Mam nadzieję na dalszą kontynuację prac na tej drodze.
Proszę również o zwrócenie uwagi na pochylone ku drodze drzewo znajdujące się po lewej stronie drogi w kierunku Batorowa na wysokości posesji 7a.

Zastępca Burmistrza Szczytnej – ja wyglądać będzie etapowanie prac w zakresie przebudowy dróg na odcinku Łężyce – Duszniki Zdrój i Łężyce – Złotno – Szczytna?
Dariusz Krajnik – sami nie typujemy prac, następuje to w porozumieniu z wykonawcą.
Zastępca Burmistrza Szczytnej – czy w ramach tych inwestycji planowane jest usunięcie wrastających w nawierzchnię drzew?
Dariusz Krajnik – jezdnia będzie przebudowywana na podstawie istniejącej. Nie będzie wycinki drzew.
Zastępca Burmistrza Szczytnej – podsumowując dzisiejszy temat związany z drogami powiatowymi chciałbym zaapelować, aby prace remontowe planować wcześniej, ponieważ następuje powolna degradacja dróg powiatowych na terenie naszej gminy. Wcześniej wykonane prace naprawcze mogą te drogi uratować.

Ad. 6
Wiceprzewodniczący Rady poinformował, że nikt z Zarządu Powiatu Kłodzkiego nie przybył na dzisiejszą sesję. Rada otrzymała w tej sprawie pismo, które Wiceprzewodniczący Rady odczytał.


Wiceprzewodniczący Rady ogłosił 10 minut przerwy (15.20-15.30)

Wznawiając obrady po przerwie Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, że w sesji nadal uczestniczy 11 radnych.

Ad. 7
Interpelacja radnej Jolanty Bernat
1) interpelacja w sprawie przepełnionego kontenera na odzież przy przedszkolu,
2) ponownie w ostatnim czasie doszło do aktu przemocy na terenie naszego miasta a mianowicie doszło do pobicia osoby na obiekcie sportowym przy szkole na oczach dzieci. W sklepach zbierane są podpisy od mieszkańców w sprawie zwiększenia patroli policji na terenie Szczytnej.
W związku z tym proszę o informację:
- co zostało w kwestii aktów wandalizmu zrobione?
- czy mieszkańcy mogą czuć się bezpiecznie?

Interpelacja radnego Jarosławy Hara
Czy jest szansa na reaktywację posterunku policji w Szczytnej?

Interpelacja radnej Anity Piszko
Ja również chciałabym dołączyć się do interpelacji kolegów. Jakie są pomysły na rozwiązanie tego problemu? Mieszkańcy wycofują zeznania bo się boją.

Wiceprzewodniczący Rady poinformował, że odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych będą w pkt 12.

Ad. 8
Wiceprzewodniczący Rady poinformował, że protokół z sesji z dnia 27 kwietnia 2017 r. pozostawał do wglądu w biurze rady. Radni po zapoznaniu się z jego treścią nie zgłaszali uwag do protokołu. W związku z tym, że nie wniesiono uwag do treści protokołu, Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek o przyjęcie protokołu, który Rada w obecności 11 radnych, w głosowaniu jawnym, 11 głosami - za, jednogłośnie przyjęła.

Ad. 9
Wiceprzewodniczący Rady poinformował, że protokół z sesji z dnia 12 maja 2017 r. pozostawał do wglądu w biurze rady. Radni po zapoznaniu się z jego treścią nie zgłaszali uwag do protokołu. W związku z tym, że nie wniesiono uwag do treści protokołu, Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek o przyjęcie protokołu, który Rada w obecności 11 radnych, w głosowaniu jawnym, 11 głosami - za, jednogłośnie przyjęła.

Ad. 10
Informację Komisji Rewizyjnej z kontroli Gimnazjum w Szczytnej w zakresie realizacji wydatków za 2016 r. przedstawiła radna Beata Rydz. Radna Beata Rydz stwierdziła, że komisja na wszystkie zadawane pytania otrzymała odpowiedź zarówno od Pani Dyrektor oraz od Głównej księgowej.
Komisja Rewizyjna do kontroli z dnia 10.04.2017 r. nie wniosła żadnych uwag i w obecności 5 członków pozytywnie, jednogłośnie oceniła realizację wydatków za 2016 w Gimnazjum w Szczytnej.

Ad. 11
1) Wiceprzewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały omawiany była na posiedzeniach komisji. Komisja Spraw Społecznych wydała negatywną opinię dotycząca projektu uchwały, Komisja Wiejska oraz Komisja ds. Budżetu i Rozwoju Gospodarczego nie wydały opinii dotyczącej zaprezentowanego projektu uchwały.
Wiceprzewodniczący Rady zapytał, czy do treści projektu uchwały są jakieś uwagi bądź pytania.
W związku z tym, że nie wniesiono żadnych uwag i pytań Wiceprzewodniczący Rady projekt uchwały odczytał i poddał pod głosowanie.
Rada Miejska w obecności 11 radnych w głosowaniu jawnym, 11 głosami przeciw odrzuciła projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzenie ścieków realizowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Szczytnej.

2) Wiceprzewodniczący Rady oddał głos Zastępcy Burmistrza Szczytnej.
Zastępca Burmistrza Szczytnej poinformował, że dnia 31 marca 2017 r. został przyjęty „Program Priorytetowy Ograniczenia Niskiej Emisji Na Obszarze Województwa Dolnośląskiego”.
Główne założenia to:
budżet – 50 mln zł
okres realizacji – 28.04.2017 r. - 28.04.2019 r.
beneficjent – wszystkie gminy Dolnego Śląska
podstawa – likwidacja kotłów stałopalnych, uruchomienie „przyjaznego” źródła produkcji ciepła: kotły gazowe, kotły na olej lekki opałowy, piece zasilane prądem elektrycznym, kotły na paliwa stałe lub biomasę, OZE-pompy ciepła, kolektory słoneczne, ogniwa fotowoltaiczne, przydomowe elektrownie wiatrowe
forma pomocy – pożyczka do 50% kosztów kwalifikowalnych – dom jednorodzinny – 20 tys zł., mieszkanie – 14 tys zł., wspólna kotłownia – 8 tys. zł * ilość mieszkań, oprocentowanie – 2,75% w skali roku, umorzenie 50% udzielonej pożyczki, możliwy okres spłaty – nie dłuższy niż 10 lat.
Gminy będą przeprowadzać nabór zgłoszeń od zainteresowanych podmiotów w formie pisemnej, opracowany zostanie regulamin określający zasady naboru zgłoszeń, sposobu rozliczania, itp.
W przypadku wymiany źródła ciepła warunkiem niezbędnym do objęcia zadania dofinansowaniem jest likwidacja wszystkich dotychczasowych źródeł ciepła w nieruchomości objętej zgłoszeniem, zasilanych paliwami stałymi lub biomasą.

Wiceprzewodniczący Rady oddał głos radnym zapraszając do zadawania pytań.

Radny Roman Sobczak – czy będzie możliwe otrzymania dofinansowania bez konieczności zaciągnięcia pożyczki?
Zastępca Burmistrza Szczytnej – jesteśmy w początkowej fazie programu, problemy takie będą brane pod uwagę dopiero przy opracowywaniu regulaminu
Radny Stanisław Czarnik – pytanie dotyczy wspólnot mieszkaniowych – czy można już zlecać opracowywanie niezbędnej dokumentacji?
Zastępca Burmistrza Szczytnej – w takich przypadkach musimy dopasować się z regulaminem.
Radna Jolanta Bernat – gdzie w tej sprawie możemy wysyłać mieszkańców w celu zasięgnięcia szerszych informacji?
Zastępca Burmistrza Szczytnej – mieszkańcy otrzymają informację w Urzędzie Miasta i Gminy w Szczytnej a także na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.

Wiceprzewodniczący Rady zapytał, czy do treści projektu uchwały są jeszcze jakieś uwagi bądź pytania.
W związku z tym, że nie wniesiono żadnych uwag i pytań Wiceprzewodniczący Rady projekt uchwały odczytał i poddał pod głosowanie.
Rada Miejska w obecności 11 radnych w głosowaniu jawnym, 11 głosami za podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia przez Gminę Szczytna do Programu Priorytetowego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu pn.: „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego”.
Uchwała Nr XXVI/150/17 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie przystąpienia przez Gminę Szczytna do Programu Priorytetowego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu pn.: „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego” w załączeniu.
Załącznik nr 3

3) Wiceprzewodniczący Rady oddał głos Zastępcy Burmistrza Szczytnej.
Zastępca Burmistrza Szczytnej poinformował, że dokonuje się następujących zmian w budżecie Gminy Szczytna :
1) zwiększa się dochody budżetu Gminy Szczytna o kwotę 53.347,35 zł. (60016 § 0940) w związku z otrzymaniem zasądzonych środków (wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 08.12.2016 r.) w wysokości 53.347,35 zł dotyczących korekt finansowych naliczonych przez Urząd Marszałkowski w związku z realizacją projektu pn. "Kompleksowa modernizacja ul. Wolności w Szczytnej wraz z budową deptaka oraz budową łącznika z drogą krajową nr 8". Przyznane i otrzymane środki przeznacza się na :
- udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Kłodzkiego w wysokości 50.000 zł (60014 § 6300) z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3302D ul. Batorów w Szczytnej na długości 600m";
- udzielenie dotacji celowej w wysokości 3.000,00 zł (75412 § 6230) na podstawie wniosku Ochotniczej Straży Pożarnej w Chocieszowie na dofinansowanie zakupu hydraulicznych narzędzi ratownictwa drogowego. Ochotnicza Straż Pożarna w Chocieszowie w związku z realizacją wymienionego zakupu planuje przeznaczyć środki własne i środki od darczyńców w wysokości 10.000,00 zł oraz wystąpiła o dofinansowanie ze środków zewnętrznych. Planowana przez Ochotniczą Straż Pożarną wartość realizacji zadania wynosi 36.000,00 zł.
-pozostałą kwotę 347,35 zł przeznacza się na wydatki bieżące związane z dokonaniem naprawy parku linowego w Szczytnej (92601 § 4270).
2) zwiększa się dochody budżetu o kwotę 8.649,49 zł (92601 § 0970 - 8.045,36 zł i § 0920 - 604,13). W związku z niewykonaniem przez wykonawcę naprawy gwarancyjnej parku linowego kwotę zabezpieczenia należytego wykonania umowy wraz z naliczonymi odsetkami bankowymi tj. kwotę 8.649,49 zł przekazuje się na rachunek dochodów budżetowych (92601 § 0970 - 8.045,36 zł oraz § 0920 - 604,13 zł). Wprowadzone dochody przeznacza się na wydatki bieżące związane z dokonaniem naprawy parku linowego w Szczytnej (92601 § 4270).
3) dokonuje się zmiany załącznika Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2017 rok. Zmiana załącznika związana jest ze zmianą stanu środków obrotowych na początek roku 2017, a tym samym skorygowaniu wydatków roku 2017 w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Szczytnej. Zmiana stanu początkowego środków obrotowych wynika z wykonania kosztów i przychodów roku 2016. W roku 2016 koszty zarządzania siecią wodociągową wzrosły o 9,5 % w porównaniu do planowanych, natomiast przychody 2016 r wzrosły względem planowanych przychodów jedynie o 1,3%. Zanotowano również spadek ilości odbioru wody przy jednoczesnym utrzymaniu się wysokich kosztów utrzymania infrastruktury technicznej. Na poziom stanu środków wpłynęła również spłata zobowiązań wymagalnych na koniec roku 2016.

Wiceprzewodniczący Rady zapytał, czy do treści projektu uchwały są jakieś uwagi bądź pytania.
W związku z tym, że nie wniesiono żadnych uwag i pytań Wiceprzewodniczący Rady projekt uchwały odczytał i poddał pod głosowanie.
Rada Miejska w obecności 11 radnych w głosowaniu jawnym, 11 głosami za podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/124/16 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szczytna na rok 2017.
Uchwała Nr XXVI/151/17 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/124/16 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szczytna na rok 2017 w załączeniu.
Załącznik nr 4

Ad. 12
Odpowiedzi na interpelacje radnych udzielił Zastępca Burmistrza Szczytnej

Odpowiedź na interpelacje radnej Jolanty Bernat, radnego Jarosława Hary i radnej Anity Piszko
Do urzędu Miasta i Gminy w Szczytnej, w tym do mnie również dotarła informacja o zdarzeniu przy obiektach sportowych w Szczytnej. Jest to temat trudny i złożony ponieważ dotyczy mieszkańców oraz policjantów, którzy są również mieszkańcami. Uważam, że funkcjonariusze również boją się o bezpieczeństwo swoje i swoich bliskich. Inicjatywa społeczeństwa polegająca na zbieraniu podpisów o zwiększenie patroli policji jest słuszna i jest ona wyraźnym sygnałem, że zaczynają się kończyć możliwości doraźnych interwencji policji. Dzięki akcji z podpisami będziemy mieć argument do prowadzenia rozmów.
Jakie gmina ma pomysły w zakresie rozwiązania tego problemu – na dzień dzisiejszy brak odpowiedzi, pomysły mogą pojawić się po rozmowie z policją.
Mieszkańcy nie mogą wycofywać swoich zeznań bo są zastraszani. Wycofywanie zeznań powoduje, że sprawcy czują się pewnie, bo nic im nikt nie zrobi.
Do mnie i do Burmistrza nikt nie zgłasza takich incydentów. Również dowiadujemy się pocztą pantoflową. Policja nas nie informuje. Poza tym nie wiemy jak to dokładanie wyglądało, ponieważ wiadomość przekazywana jest przez ludzi.
Radna Anita Piszko – może rozwiązaniem byłoby sprowadzenie innych policjantów, bez angażowania tych miejscowych. Przy rozmowach prowadzonych z policją proszę o interwencję oddziału policjantów z daleka.
Radna Jolanta Bernat – co byłoby gdyby nie było inicjatywy mieszkańców?
Zastępca Burmistrza Szczytnej – jeżeli widzimy coś niepokojącego to reagujmy i zgłaszajmy sami

Ad. 13
Wiceprzewodniczący Rady zaprosił wszystkich do uczestnictwa w zbliżających się imprezach:
1) 3.06.2017 r. - festyn rodzinny połączony z Olimpiadą Przedszkolaków oraz spotkanie integracyjne z gośćmi z Niemiec z miasta partnerskiego
2) 4.06.2017 r – Spławikowe Zawody Wędkarskie, I Szczytniańskie zawody w tradycyjnym koszeniu trawy, II Bieg Liczyrzepy

Ad. 9
W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Wiceprzewodniczący Rady podziękował wszystkim za udział w obradach i ogłosił zamknięcie obrad XXVI Sesji Rady Miejskiej w Szczytnej.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała
Małgorzata Raczuk

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Renata Idzik

 
informacje wprowadził:Piotr Popławski
informacje wytworzył:
data ostatniej modyfikacji: 8 Lutego 2018 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 261541