szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
RADA MIEJSKA:
Protokół Nr XXV/2017 z sesji (nadzwyczajnej) Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 12 maja 2017 r.

Protokół Nr XXV/2017
z sesji (nadzwyczajnej) Rady Miejskiej w Szczytnej
z dnia 12 maja 2017 r.

Godzina rozpoczęcia: 15.00
Godzina zakończenia: 15.10
Miejsce obrad: Urząd Miasta i Gminy w Szczytnej
W sesji udział wzięło: 13 radnych
Radni nieobecni: Anita Piszko, Marian Onak

Ad.1
Sesję otworzyła Przewodnicząca Rady Miejskiej w Szczytnej Pani Renata Idzik. Powitała radnych, Zastępcę Burmistrza Szczytnej, pracowników UMiG w Szczytnej, sołtysów wsi.
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że w sesji uczestniczy 13 radnych, co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał.
Lista obecności radnych, sołtysów, pracowników UMiG w załączeniu.
 Załącznik nr 1 (a-c)

Przewodnicząca Rady odczytała obowiązujący porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/124/16 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szczytna na rok 2017.
3. Zakończenie obrad.


Ad. 2
Przewodnicząca Rady oddała głos Zastępcy Burmistrza Szczytnej Panu Krzysztofowi Żak.
Zastępca Burmistrza Szczytnej poinformował, że zwołanie dzisiejszej sesji nadzwyczajnej podyktowane było koniecznością zmiany uchwały budżetowej na rok 2017 poprzez wprowadzenie do budżetu nowego zadania inwestycyjnego o nazwie „Budowa obiektu sportowo-rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej w Szczytnej”. Wniosek o realizację tej inwestycji został złożony. Planowany koszt tej inwestycji, czyli budowa miasteczka ruchu drogowego, plac zabaw z siłownią zewnętrzną wyniesie 220 tys. zł.
Na miasteczko ruchu drogowego mamy złożony wniosek do MSWiA. Nie ma jeszcze rozstrzygnięcia tego konkursu. Z informacji internetowej wynika, że rozstrzygnięcie powinno być w dniu 17.05.2017 r.
Pierwotny wniosek opiewał na kwotę 400 tys. zł. Po zmianach i cięciu kosztów wniosek był na kwotę ponad 100 tys zł. Nie otrzymaliśmy żadnej odpowiedzi dotyczącej tego, czy zmiany te zostały uznane czy nie. Jeżeli okazałoby się, że przeszedłby wniosek na Miasteczko ruchu drogowego w tej mniejszej kwocie, to mamy 1 dzień, czyli do 18.05.2017 r. na złożenie wniosku na plac zabaw i na siłownię zewnętrzną. Jednakże wszystko zależy od rozstrzygnięcia.
Ponadto korzystając ze zmiany uchwały budżetowej, dokonuje się aktualizacji wartości zadania pn. „Zakup zjeżdżalni dmuchanej” na kwotę 5 tys. zł, zgodnie z zarządzeniem nr 33/2017 Burmistrza Szczytnej.
Zgodnie z zarządzeniem Nr 42/2017 Burmistrza Szczytnej dokonano również aktualizacji wartości dotacji w związku ze zmianami w kwotach planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy na rok 2017.

Przewodnicząca Rady zapytała, czy do treści projektu uchwały będą składane jakieś wnioski/pytania.
W związku z tym, że nie wniesiono uwag i pytań Przewodnicząca Rady projekt uchwały odczytała i poddała pod głosowanie.
Rada Miejska w obecności 13 radnych w głosowaniu jawnym, 13 głosami za podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/124/16 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szczytna na rok 2017.
Uchwała Nr XXV/149/17 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 12 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/124/16 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szczytna na rok 2017 w załączeniu.
Załącznik nr 2

Ad. 3
W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodnicząca Rady podziękowała wszystkim za udział w obradach i ogłosiła zamknięcie obrad XXV Sesji Rady Miejskiej w Szczytnej (sesji nadzwyczajnej).
Na tym protokół zakończono.

Protokołowała
Małgorzata Raczuk

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Renata Idzik

 
informacje wprowadził:Piotr Popławski
informacje wytworzył:
data ostatniej modyfikacji: 8 Lutego 2018 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 261541