szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
RADA MIEJSKA:
Protokół Nr XXIV/2017 z sesji Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 27 kwietnia 2017 r.

Protokół Nr XXIV/2017
z sesji Rady Miejskiej w Szczytnej
z dnia 27 kwietnia 2017 r.

Godzina rozpoczęcia: 14.00
Godzina zakończenia: 15.40
Miejsce obrad: Urząd Miasta i Gminy w Szczytnej
W sesji udział wzięło: 15 radnych
Radni nieobecni: od pkt.7 Jarosław Hara

Ad.1
Sesję otworzyła Przewodnicząca Rady Miejskiej w Szczytnej Pani Renata Idzik. Powitała radnych, Burmistrza Szczytnej, pracowników UMiG w Szczytnej, dyrektorów jednostek organizacyjnych, sołtysów wsi.
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że w sesji uczestniczy 15 radnych, co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał.
Lista obecności radnych, sołtysów, pracowników UMiG oraz zaproszonych gości w załączeniu.
 Załącznik nr 1 (a-d)

Ad.2
Przewodnicząca Rady wniosła o zmianę w porządku posiedzenia poprzez wykreślenie z porządku pkt. 4 o treści " Informacja w sprawie dróg powiatowych na terenie miasta i gminy Szczytna - plany Zarządu Dróg Powiatowych oraz Zarządu Powiatu Kłodzkiego." Spowodowane to było brakiem przedstawicieli Starostwa Powiatowego mających tych informacji udzielić.
Przewodnicząca Rady zapytała czy jeszcze ktoś wnosi o dalsze zmiany w porządku obrad.
Więcej wniosków nie zgłoszono.
Rada Miejska w Szczytnej w głosowaniu jawnym 15 głosami "za" jednogłośnie przyjęła wprowadzenie do porządku obrad zmiany przez wykreślenie pkt 4.
Przewodnicząca Rady przeczytała porządek obrad po zmianach :
1. Otwarcie obrad.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Informacja Burmistrza o działaniach podjętych w okresie między sesjami.

4. Wnioski i interpelacje radnych.
5. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 9 marca 2017 r.
6. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 22 marca 2017 r.
7. Informacja Komisji Rewizyjnej z kontroli delegacji pracowników Urzędu Miasta i Gminy
w Szczytnej oraz kontroli środków przekazanych przez Gminę w ramach konkursów za 2016r.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) nadania tytułu "Honorowego Obywatela Szczytnej",
2) określenia zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu gminy Szczytna w zakresie dofinansowania budowy studni na terenie Gminy Szczytna,
3) przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie Szczytnik, miasto Szczytna.
9. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych.
10. Informacje Przewodniczącej Rady.
11. Zakończenie obrad.

Ad. 3
Informacje przedstawił Burmistrz Szczytnej Marek Szpanier.
Burmistrz poinformował o :
1. przekazaniu arkuszy organizacyjnych placówek oświatowych do zatwierdzenia Dolnośląskiemu Kuratorowi Oświaty w terminie do 10 maja br. - przedstawił założenia arkuszy wysyłanych do zatwierdzenia,
2. budowie wodociągu we wsi Słoszów w związku z propozycją Miasta Duszniki-Zdrój planującego rozbudowę sieci wodociągowej przy okazji remontu drogi Duszniki-Zdrój-Łężyce-Karłów i budowę drogi w Słoszowie. Burmistrz stwierdził, że ze zwzględu na krótki termin realizacji budowy drogi oraz brak dokumentacji wodociągowej Gmina Szczytna nie jest w stanie tego zrealizować. Orientacyjny koszt realizacji tego przedsięwzięcia miałby wynieść ok 280 tyś. zł . Zaproponowano aby Miasto Duszniki-Zdrój wykonało wodociąg
w obrębie administrowanego przez siebie terenu a Gmina Szczytna poświęci 2018 r. na przygotowanie dokumentacji budowlanej a zrealizuje ją w roku 2019. Stanowisko Miasta Duszniki-Zdrój jeszcze nie jest znane w tej sprawie. Burmistrz Szczytnej dodał, że realizacja tego przedsięwzięcia będzie możliwa bez naruszania asfaltu. Z uwagi na cykl inwestycyjny Gmina Szczytna jest przygotowania do ogłoszenia przetargu na budowę drogi w Słoszowie
i Chocieszowie i nastąpi to do 15 maja 2017 r. aby dać wykonawcy możliwość wykonania zadania w możliwie najlepszych warunkach atmosferycznych. Realizacja budowy drogi
w Chocieszowie jest przewidziana do maja 2018 r. I zależy od wykonawcy i warunków atmosferycznych.
3. usuwaniu skutków usterek drogowych po zimie. Zostały zaplanowane do realizacji po świętach wielkanocnych ale warunki pogodowe na to nie pozwoliły. Terminy przesunięto – roboty mają być wykonane w dwóch etapach : do 15 maja 2017 r. i do 30 lipca 2017
4. planowanych remontach dróg Szczytna-Złotno-Łężyce-Karłów i Duszniki-Zdrój-Łężyce -Karłów które zostały zakwalifikowane do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej. Burmistrz wyjaśnił, że Starostwo Powiatowe w Kłodzku przygotowuje postępowanie przetargowe. Prace zostaną rozpoczęte jeszcze w tym roku. Planuje się przedstawić propozycje aby rozpocząć prace od drogi w Szczytnej w ten sposób dając możliwość przygotowania się Miastu Dusznikom-Zdroju do planowanej rozbudowy wodociągu.
5. Podjęciu uchwały podczas obrad sesji Rady Powiatu Kłodzkiego o przeznaczeniu kwoty 120 tys. zł na kolejny etap remontu drogi na ul. Batorów , przy udziale Gminy Szczytna w wys. 50 tys. zł. Planowany do realizacji jeszcze w tym roku. Burmistrz podziękował radnym powiatu kłodzkiego ze Szczytnej za wsparcie tej sprawy.
6. Remoncie chodnika na ul. Sienkiewicza od krzyżówki z K8 do budynku poczty. Poinformował, że sprawa jest jeszcze nierozstrzygnięta i prosi o wsparcie Radnych Powiatu Kłodzkiego reprezentujących Szczytną.
7. Umieszczenia znaków drogowych. Burmistrz wyjaśnił, że wszystkie wnioskowane przez radnych i sołtysów oznaczenia powinny zostać umieszczone do 19 maj br. Pozostanie jedynie sprawa ograniczenia prędkości na tzw. "górnych Wolanach". Jest to związane
z oczekiwaniem na dokumentację o zmianach organizacji ruchu w tamtym miejscu.
8. Planowanym na dzień 28 kwietnia 2017 r. podpisaniu umowy w Urzędzie Marszałkowskim na budowę szkoły. Burmistrz dodał, że po podpisaniu tej umowy w przyszłym tygodniu zostanie podpisana umowa z wykonawcą, który wygrał przetarg i firmami, które biorą udział w postępowaniu przetargowym na nadzory.
9. Sprawie gazyfikacji obszaru Szczytnej. Burmistrz wyjaśnił, że przedłużono termin składania wniosków właścicieli obiektów chcących przyłączenia do sieci gazowej. Wnioski składane po terminie też były przyjmowane. W sumie zostało złożonych 127 wniosków. Burmistrz porównał ilość wniosków do zebranych wcześniej podpisów chętnych do przyłączenia. I tak ul. Bobrownicka: wcześniej 47 podpisów - obecnie 20 wniosków, ul. Leśna i Piekielna Góra 46 podpisów – obecnie 14 wniosków, ul. Zamkowa 31 podpisów – obecnie wniosków 12. Wyjaśnił, że ze 127 wniosków niecałe 50 dotyczyło rejonu, który był brany pod uwagę do rozbudowy sieci gazowej. Burmistrz zaznaczył, że nie wie jak do tych danych podejdzie firma mająca wykonać tę rozbudowę.
10. Planach ogłoszenia zapytania ofertowego na wyłonienie dostawcy lamp LED celem wymiany lamp na ul. Sienkiewicza. Prowadzone są rozmowy z trzema firmami. Wyjaśnił, że koszty zakupu lamp powinny się zwrócić w ciągu 3 lat. W dalszej kolejności planuje się wymianę lamp na ul. Bobrownickiej, Os. Słoneczna, i ul. Dojazdowej.
11. przejęcia budynków od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Wolanach i Łężycach. Burmistrz wyjaśnił, że prowadzone są rozmowy na ten temat i sprawa jest trudna, ponieważ wraz z przejęciem budynku można wnioskować o środki na ich remont – następuje to jednak dopiero po podpisaniu umowy przejęcia. W przypadku Wolan nie jest to problemem, ponieważ na dzień dzisiejszy Gmina Szczytna jest w stanie określić koszt remontu. Inaczej to wygląda w Łężycach ponieważ przejmowany budynek nie posiada dokumentacji remontowej. Wykonanie inwentaryzacji, kosztorysu i innej dokumentacji wiąże się z kosztem w sumie ok 10 tys. zł. Z pisma przekazanego od ARiMR wynika, że agencja nie wykona tych działań i leżą one w gestii gminy już po przejęciu obiektu. Bazując na wcześniejszych doświadczeniach Burmistrz Szczytnej uważa, że Gmina Szczytna nie powinna przejmować obiektu bez dokumentacji o jego stanie technicznym. Oświadczył, ze będzie próbował jeszcze rozmawiać o tej sprawie z przedstawicielami ARiMR.
12. Pisma od PKP dot. przejęcia przez gminę przejazdów kolejowych. Burmistrz wyjaśnił, że gmina może przejąć przejazdy które są w drodze gminnej. Z jednym z trzech proponowanych do przekazania nie będzie problemu, ponieważ wystąpiono z wnioskiem do starostwa o zmianę statusu na drogę publiczna. Pozostałe dwa leżą na drogach do pojedynczych nieruchomości. Zaproponowano właścicielom tych nieruchomości aby wystąpili o przejęcie przejazdów. Jeżeli PKP nie wyrazi na to zgody Gmina Szczytna będzie musiała wydzielić nowe drogi dojazdowe w porozumieniu z właścicielami nieruchomości, którzy będą musieli wydzielić część ze swoich nieruchomości pod drogi gminne oraz podpisać umowy na utrzymanie przejazdów.
13. Granty na dofinansowanie odnawialnych źródeł energii. Poinformował, że Gmina Szczytna przeszła pierwszą część oceny wniosków. Dodał, że do kolejnego etapu dostało się 19 wniosków na kwotę 130 700 000 zł w tym z dofinansowania z funduszy UE 109 649 000 zł. Do podziału jest 29 mln zł więc ponad 3 razy mniej niż ogólna kwota wniosków.
14. Otwartym konkursie o nazwie Dolnośląski Fundusz Pomocy Rozwojowej 2017. Wyjaśnił, że z tego funduszu korzystała przy rewitalizacji np. przy kościele. Planowano skorzystać z tego finansowania przy planowanym remoncie ul. Nadrzecznej. Burmistrz dodał, ze w tym roku Urząd Marszałkowski planuje przeznaczyć te środki na rozwój gospodarki niskoemisyjnej dla miejscowości turystycznych ze wskazaniem gmin: Jedlina-Zdrój, Lądek-Zdrój, Mieroszów, Szczawno-Zdrój oraz wsparcie rozwoju infrastruktury sportowo-rekreacyjnej z wyszczególnieniem gmin : Bolków, Kłodzko, Leśna, Lubomierz, Miękinia, Mirsk, Nowa Ruda, Stara Kamienica, Stoszowice, Wleń. Gminy te mają mieć pierwszeństwo w składaniu i rozpatrywaniu wniosków. Burmistrz dodał, że w dniu jutrzejszym jest umówiony na rozmowę z p. Wicemarszałek na ten temat. W przypadku akceptacji któregoś z wniosków Gminy Szczytna Burmistrz zapowiedział, że będzie wnioskował o zwołanie sesji nadzwyczajnej. Spowodowane jest to terminem składania wniosków do 18 maja 2017 r. Kwota maksymalna dofinansowania nie może być większa niż 150 tys. zł przy udziale UMWD 75 %.

Ad. 4
Przewodnicząca otworzyła dyskusję.
Interpelacja radnego Romana Sobczaka
1. możliwości remontu schodów przy budynku nr 23 w Niwie

Burmistrz Szczytnej wyjaśnił, że na jutrzejszym spotkaniu z p. Wicemarszałek Województwa planował poruszyć temat ww. remontu ul. Nadrzecznej, remontu schodów w Niwie oraz rozbudowy infrastruktury sportowej.

Interpelacja radnego Andrzeja Prochery
1. naprawa niedziałających lamp solarowych w Wolanach (tzw. Górnych)
2. remont odcinka drogi szutrowej łączący drogę gminną z drogą wojewódzką przy stacji paliw.
3. przyśpieszenie rozbioru pogorzeliska w Wolanach, którego miała dokonać Agencja Restrukturyzacji i Rozwoju Rolnictwa.
4. brak szamb przy budynkach, które gmina Szczytna ma przejąć od ARiMR

Interpelacja radnego Leszka Guni
1. wymalowanie pasów osi jezdni oddzielających pasy ruchu na ul. Wolności na dystansie od skrętu na ul. Batorów do skrętu na ul. Ludową
2. częstsza wywózka popiołu

Interpelacja z-cy Przewodniczącej Rady Stanisława Czarnika
omówienie aktualnej sytuacji DPS Zamek w Szczytnej

Interpelacja Przewodniczącej Rady Renaty Idzik
1. możliwości remontu ul. Nadrzecznej jeśli wnioskowanie do Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej 2017 nie przyniesie skutków
2. los mieszkańców przejmowanych budynków od ARiMR w przypadku ich nieprzejęcia

Więcej interpelacji nie było.
Przewodnicząca Rady poprosiła obecnych na sali Radnych Powiatu Kłodzkiego o wyjaśnienie sytuacji DPS Zamek w Szczytnej.

Radny Powiatu Jerzy Król odpowiedział, że uchwała o likwidacji DPS Zamek, która miał być podejmowana podczas sesji Rady Powiatu dn. 26 kwietnia 2017 została wycofana z obrad przez Zarząd Powiatu z powodu nowych możliwości rozwiązania problemu. Dodał, że obecnie trwają negocjacje nad rozwiązaniem problemu Zarządu Powiatu Kłodzkiego z właścicielami obiektu i może na następnej sesji Rady Powiatu zostaną przedstawione ich efekty.

Przewodnicząca Rady poinformowała, że odpowiedzi na wnioski i interpelacje będą w pkt 9.

Ad. 5
Przewodnicząca Rady poinformowała, że protokół z sesji z dnia 9 marca 2017 r. pozostawał do wglądu w biurze rady. Radni po zapoznaniu się z jego treścią nie zgłaszali uwag.
W związku z tym, że nie wniesiono uwag do treści protokołu, Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie wniosek o przyjęcie protokołu, który Rada w obecności 15 radnych, w głosowaniu jawnym, 15 głosami - za, jednogłośnie przyjęła.

Ad. 6
Przewodnicząca Rady poinformowała, że protokół z sesji z dnia 22 marca 2017 r. pozostawał do wglądu w biurze rady. Radni po zapoznaniu się z jego treścią nie zgłaszali uwag.
W związku z tym, że nie wniesiono uwag do treści protokołu, Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie wniosek o przyjęcie protokołu, który Rada w obecności 15 radnych, w głosowaniu jawnym, 15 głosami - za, jednogłośnie przyjęła.

Ad. 7
Przewodniczący Komisji Leszek Gunia przedstawił informację – załącznik nr 2.
Przewodnicząca Rady ogłosiła 15 min. przerwę (do godz. 15.15).
Wznawiając obrady po przerwie Przewodnicząca Rady stwierdziła, że w sesji uczestniczy 14 radnych.

Ad. 8
1) Przewodnicząca Rady poinformowała, że projekt uchwały omawiany był na posiedzeniach komisji i przez wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowany. Na posiedzenia komisji zapraszano wnioskodawców - Bractwo Rycerskie Matki Bożej Królowej Pokoju
w Szczytnej celem przybliżenia sylwetki p. Marii Tatus, której projekt uchwały dotyczy.
Wniosek Bractwa Rycerskiego Matki Bożej Królowej Pokoju w załączeniu.
 Załącznik nr 3
Dodała, że regulamin nadania tytułu daje radzie 60 dni od złożenia na zajęcie się wnioskiem. Dzień ten wypada 27 kwietnia 2017 r.
Przewodnicząca Rady zapytała, czy do treści projektu uchwały są jakieś uwagi bądź pytania. W związku z ich brakiem Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały i poddała pod głosowanie.
Rada Miejska w obecności 14 radnych w głosowaniu jawnym, 14 głosami za podjęła uchwałę.
Przewodnicząca dodała, że w/w regulamin stwierdza, że tytuł nadaje Burmistrz Szczytnej, że nadanie powinno mieć charakter uroczysty i w miarę możliwości odbyć się to powinno podczas sesji rady. W związku z wizytą p. Tatus w Szczytnej będzie ku temu sposobność.

Uchwała Nr XXIV/146/17 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie nadania tytułu "Honorowego Obywatela Szczytnej"- załącznik nr 4

2) Przewodnicząca Rady poinformowała, że projekt uchwały omawiany był na posiedzeniach komisji i przez wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowany. Przewodnicząca Rady zapytała, czy do treści projektu uchwały są jakieś uwagi bądź pytania. W związku z ich brakiem Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały i poddała pod głosowanie.

Rada Miejska w obecności 14 radnych w głosowaniu jawnym, 14 głosami za podjęła uchwałę.

Uchwała Nr XXIV/147/17 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy Szczytna w zakresie dofinansowania budowy studni na terenie Gminy Szczytna- załącznik nr 5

3) Przewodnicząca Rady poinformowała, że projekt uchwały omawiany był na posiedzeniach komisji i przez wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowany. Przewodnicząca Rady zapytała, czy do treści projektu uchwały są jakieś uwagi bądź pytania. W związku z ich brakiem Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały i poddała pod głosowanie.
Rada Miejska w obecności 14 radnych w głosowaniu jawnym, 14 głosami za podjęła uchwałę.

Uchwała Nr XXIV/148/17 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu
w obrębie Szczytnik, miasto Szczytna - załącznik nr 6

Ad. 9
Odpowiedź na interpelacje radnego Romana Sobczaka
Burmistrz stwierdził, że jeśli nie uda się sfinansowac remontu ze środków zewnętrznych gmina będzie musiała zrobić to własnym kosztem.

Odpowiedź na interpelacje radnego Andrzeja Prochery
1. Burmistrz stwierdził, że niedziałające lampy zostały zgłoszone do naprawy gwarancyjnej, ponieważ uszkodzeniu uległy sterowniki.
2. Burmistrz odpowiedział, że ma informacje i prośby od mieszkańców o zamknięcie drogi, stworzenie tam ciągu pieszego. Mimo to zostanie zlecone wykonanie dokumentacji technicznej dot. zmiany organizacji ruchu tj. ograniczenia prędkości i budowy progów zwalniających.
3. Burmistrz odpowiedział, że wystąpi do ARiMR o rozebranie pogorzeliska.

Odpowiedź na interpelacje radnego Leszka Guni
1. Burmistrz odpowiedział, że wystąpi z prośbą do Starosty Kłodzkiego o wymalowanie pasów.
2. Burmistrz odpowiedział, ze zwiększona ilość popiołu wiąże się z warunkami pogodowymi. Popiół wywożony jest częściej niż w roku poprzednim w tym samym czasie.

 Odpowiedź na interpelacje Przewodniczącej Rady Renaty Idzik
1. Burmistrz odpowiedział, że będzie trzeba zmienić plany i harmonogram inwestycyjny.
2. Burmistrz odpowiedział, że jeśli budynki nie zostaną przekazane to mieszkańcy pozostaną na zasadach dotychczasowych. Problem może być z trzema mieszkańcami, którzy mają nakaz eksmisji i dla nich gmina będzie musiała znaleźć pomieszczenia tymczasowe
w schroniskach dla bezdomnych. Aby tego uniknąć próbuje się przejąć te budynki.

 Odpowiedź na interpelacje Stanisława Czarnika
Burmistrz odpowiedział, że nie ma żadnych informacji na ten temat. Liczy, że po podjęciu uchwały zostanie zorganizowane spotkanie informacyjne.

Ad. 10
1) Przewodnicząca Rady przypomniała o konieczności złożenia oświadczeń majątkowych.
2) Przewodnicząca Rady poinformowała o wydaniu książki autorstwa Mariana Halemby pt. " Z historii Ziemi Kłodzkiej Pomniki Świętego Jana Nepomucena" i udzieliła głosu radnemu Marianowi Halembie.

Radny Marian Halemba podziękował burmistrzowi i Radnemu Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Czesławowi Kręcichwostowi za wsparcie przy wydaniu książki. Zaprosił na spotkanie autorskie w dn. 28.04.2017 r. Rozdano egzemplarze książki obecnym na sali.

Przewodnicząca Rady pogratulowała autorowi.
Przewodnicząca Rady udzieliła głosu Jerzemu Królowi.

Jerzy Król w imieniu Szczytniańskiego Stowarzyszenia Równych Szans zaprosił na II Szczytniański Bieg Liczyrzepy oraz Zawody w tradycyjnym koszeniu trawy. Obie imprezy zaplanowano na dzień 4 czerwca 2017 r.

Ad. 11
W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodnicząca Rady podziękowała wszystkim za udział w obradach i ogłosiła zamknięcie obrad XXIV Sesji Rady Miejskiej w Szczytnej.

Na tym protokół zakończono.

Protokołował
Piotr Pawlak

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Renata Idzik

 
informacje wprowadził:Piotr Popławski
informacje wytworzył:
data ostatniej modyfikacji: 8 Lutego 2018 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 261541