szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
RADA MIEJSKA:
Protokół Nr XXIII/2017 z sesji (nadzwyczajnej) Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 22 marca 2017 r.

Protokół Nr XXIII/2017
z sesji (nadzwyczajnej) Rady Miejskiej w Szczytnej
z dnia 22 marca 2017 r.

Godzina rozpoczęcia: 15.00
Godzina zakończenia: 15.15
Miejsce obrad: Urząd Miasta i Gminy w Szczytnej
W sesji udział wzięło: 13 radnych
Radni nieobecni: Anita Piszko, Marian Halemba

Ad.1
Sesję otworzyła Przewodnicząca Rady Miejskiej w Szczytnej Pani Renata Idzik. Powitał radnych, Zastępcę Burmistrza Szczytnej, pracowników UMiG w Szczytnej, sołtysów wsi.
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że w sesji uczestniczy 13 radnych, co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał.
Lista obecności radnych, sołtysów, pracowników UMiG w załączeniu.
 Załącznik nr 1 (a-c)

Przewodnicząca Rady odczytała obowiązujący porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) uchylenia uchwały Nr XXII/143/17 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/107/16 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 29 września 2016 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Szczytna na lata 2016-2023,
2) zmiany uchwały Nr XVIII/107/16 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 29 września 2016 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Szczytna na lata 2016-2023
3. Zakończenie obrad.

Ad. 2
Przewodnicząca Rady oddała głos Zastępcy Burmistrza Szczytnej Panu Krzysztofowi Żak.
Zastępca Burmistrza poinformował, że uchwała o zmianie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Szczytna na lata 2016-2023 została podjęta na sesji 9 marca 2017 r.
Otrzymaliśmy pismo z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, że powyższy LPR, złożony w trybie aktualizacji, został oceniony negatywnie na etapie oceny formalnej, przede wszystkim z braku strategicznej oceny oddziaływania na środowisko – dokumentów/informacji i uzgodnień związanych z przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Opinie te powinny być wydane przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska we Wrocławiu (RDOŚ)oraz przez Dolnośląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny we Wrocławiu (DPWIS). W związku z tym Zastępca Burmistrza Szczytnej poinformował o konieczności wycofania z obiegu prawnego uchwały przyjętej na poprzedniej sesji w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/107/16 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 29 września 2016 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Szczytna na lata 2016-2023.
 Nowy projekt został uzgodniony z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska we Wrocławiu (RDOŚ) oraz Dolnośląskim Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym we Wrocławiu (DPWIS). W projekcie tym w porównaniu do uchylanej uchwały dołączona została tabela o możliwościach finansowania projektów rewitalizacyjnych z podaniem szacunkowych wartości dwóch dodatkowych zadań.
 Z uwagi na możliwość składnia wniosków o przyznanie dofinansowania do inwestycji w ramach LPR (termin do 4.04.2017 r.) zaszła konieczność zwołania sesji nadzwyczajnej i uchwalenia powyższych uchwał.

Przewodnicząca Rady zapytała, czy do treści projektów uchwał będą składane jakieś wnioski/pytania

Radny Stanisław Czarnik – czy Misjonarze Św. Rodziny sprzedają zamek?
Zastępca Burmistrza Szczytnej – nic na ten temat nie wiem. Burmistrz uczestniczy w spotkaniach i rozmowach z właścicielami. Są osoby zainteresowane prowadzeniem działalności na zamku.

Radny Jarosław Hara – co z DPS?
Zastępca Burmistrza Szczytnej – w dniu dzisiejszym Burmistrz Szczytnej i Starosta Kłodzki prowadzili rozmowy z właścicielami w celu rozwiązania tej sprawy.

1) w związku z tym, że nie wniesiono uwag i pytań Przewodnicząca Rady projekt uchwały odczytała i poddała pod głosowanie.
Rada Miejska w obecności 13 radnych w głosowaniu jawnym, 13 głosami za podjęła uchwałę w sprawie uchylenia uchwały Nr XXII/143/17 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/107/16 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 29 września 2016 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Szczytna na lata 2016-2023.
Uchwała Nr XXIII/144/17 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXII/143/17 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/107/16 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 29 września 2016 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Szczytna na lata 2016-2023 w załączeniu.
Załącznik nr 2

2) w związku z tym, że nie wniesiono uwag i pytań Przewodnicząca Rady projekt uchwały odczytała i poddała pod głosowanie.
Rada Miejska w obecności 13 radnych w głosowaniu jawnym, 13 głosami za podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/107/16 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 29 września 2016 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Szczytna na lata 2016-2023.
Uchwała Nr XXIII/145/17 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/107/16 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 29 września 2016 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Szczytna na lata 2016-2023 w załączeniu.
Załącznik nr 3

Ad. 3
W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodnicząca Rady podziękowała wszystkim za udział w obradach i ogłosiła zamknięcie obrad XXIII Sesji Rady Miejskiej w Szczytnej.
Na tym protokół zakończono.

Protokołowała
Małgorzata Raczuk

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Renata Idzik

 
informacje wprowadził:Piotr Popławski
informacje wytworzył:
data ostatniej modyfikacji: 8 Lutego 2018 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 261541