szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
RADA MIEJSKA:
Protokół Nr XXII/2017 z sesji Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 9 marca 2017 r.

Protokół Nr XXII/2017
z sesji Rady Miejskiej w Szczytnej
z dnia 9 marca 2017 r.

Godzina rozpoczęcia: 14.00
Godzina zakończenia: 16.00
Miejsce obrad: Urząd Miasta i Gminy w Szczytnej
W sesji udział wzięło: 14 radnych
Radni nieobecni: Renata Idzik

Ad.1
Sesję otworzył Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Szczytnej Pan Stanisław Czarnik. Powitał radnych, Burmistrza Szczytnej, pracowników UMiG w Szczytnej, dyrektorów jednostek organizacyjnych, sołtysów wsi.
Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, że w sesji uczestniczy 14 radnych, co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał.
Lista obecności radnych, sołtysów, pracowników UMiG oraz zaproszonych gości w załączeniu.
 Załącznik nr 1 (a-d)

Ad.2
Wiceprzewodniczący Rady wystąpił z zapytaniem, czy do proponowanego porządku obrad będą składane wnioski i zmiany.
Burmistrz Szczytnej wniósł o:
1) wprowadzenie do pkt 6 do ppkt 12 projektu uchwały, omawianego na wspólnym posiedzeniu komisji, w sprawie określenia zasad ustalania i przekazywania środków finansowych, wynikających z rozliczenia podatku od towarów i usług Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Szczytnej,
2) wprowadzenie do pkt 6 do ppkt 13 projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/107/16 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 29 września 2016 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Szczytna na lata 2016-2023.

W związku z tym, że nie wniesiono innych propozycji zmian, Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie wprowadzone przez Burmistrza Szczytnej propozycje zmian.

Rada Miejska w Szczytnej w głosowaniu jawnym 14 głosami za jednogłośnie przyjęła wprowadzenie do porządku obrad do pkt 6 do ppkt 12 projektu uchwały w sprawie określenia zasad ustalania i przekazywania środków finansowych, wynikających z rozliczenia podatku od towarów i usług Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Szczytnej.

Rada Miejska w Szczytnej w głosowaniu jawnym 14 głosami za jednogłośnie przyjęła wprowadzenie do porządku obrad do pkt 6 ppkt 13 projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/107/16 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 29 września 2016 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Szczytna na lata 2016-2023.

Wiceprzewodniczący Rady odczytał obowiązujący porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Informacja Burmistrza o działaniach podjętych w okresie między sesjami.
4. Wnioski i interpelacje radnych.
5. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 29 grudnia 2016 r.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) przyjęcia planów pracy Rady Miejskiej na rok 2017,
2) przyjęcia planów pracy Komisji Rady Miejskiej na rok 2017,
3) przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Szczytna w 2017 r.”,
4) zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Szczytna,
5) zmiany uchwały nr XXI/124/16 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szczytna na rok 2017,
6) zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Szczytna środków stanowiących fundusz sołecki w roku budżetowym 2018,
7) przystąpienia do opracowania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Szczytna,
8) przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Szczytna, obręb Szczytna, arkusz 3,
9) przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Szczytna, część góry Szczytnik od Zamku Leśna do torów kolejowych,
10) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Wojewodą Dolnośląskim w sprawie powierzenia Gminie Szczytna obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, położonych na terenie Gminy Szczytna,
11) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia Gmin Duszniki-Zdrój, Kudowa-Zdrój, Lądek-Zdrój, Polanica-Zdrój i Szczytna,
12) określenia zasad ustalania i przekazywania środków finansowych, wynikających z rozliczenia podatku od towarów i usług Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Szczytnej,
13) zmiany uchwały Nr XVIII/107/16 rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 29 września 2016 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Szczytna na lata 2016-2023.
7. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych.
8. Informacje Przewodniczącej Rady.
9. Zakończenie obrad.

Ad. 3
Informację o działaniach podjętych w okresie między sesjami przedstawił Burmistrz Szczytnej Marek Szpanier. Burmistrz poinformował m.in. o:
1) prowadzonych rozmowach z zakładem gazowniczym oraz o spotkaniu, które ma się odbyć w niedzielę 12.03.2017 r. o godz. 17.00 w MOK-u dla mieszkańców ul. Bobrownickiej, Leśnej, Zamkowej, Szkolnej, Szklanej Góry. Podczas spotkania obecny będzie również poseł Michał Dworczyk,
2) odbytym z mieszkańcami gminy Szczytna spotkaniu w sprawie odwiertów studni głębinowych. Burmistrz poinformował również o rozmowach prowadzonych z Państwowym Instytutem Geologicznym (PIG),
3) projektach planowanych do realizacji i projektach rozpoczętych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej:
- „Przedszkole równych szans” - realizowane od 1.02.2017 r.
- kurs języka angielskiego i niemieckiego – realizowany od 9.03.2017 r. w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Szczytna,
w postaci prezentacji multimedialnej:
rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Szczytnej,
kompleks rekreacyjny (*łącznik Inline Alpine, *Pumptruck, *tor rolkarski z miasteczkiem ruchu drogowego)
droga w Słoszowie,
droga w Chocieszowie,
4) wyborze nowego sołtysa wsi Wolany p. Andrzeja Kowalskiego w dniu 13.02.2017 r.
Informacja w załączeniu.
 Załącznik nr 2

Ad. 4
Interpelacja radnego Romana Sobczaka
1) przy budynku 24 w Niwie przepełnione jest szambo i nieczystości wyciekają spod dekla. Prośba o wybudowanie nowego szamba,
2) czy mieszkańcy terenów wiejskich też będą mogli składać wnioski o przyłącze gazowe?

Interpelacja radnej Beaty Rydz
proszę o informację smsową do mieszkańców o spotkaniu z posłem Dworczykiem w sprawie gazu

Interpelacja radnej Jolanty Bernat
1) prośba o wrzucenie do aplikacji szczytniańskiej informacji o spotkaniu w sprawie gazu,
2) czy na ul. Szklana Góra też dostarczyć ulotki, oraz czy jest możliwość dostania ulotek aby przekazać do sklepu?
3) czy w miasteczku ruchu drogowego na nawierzchni będą namalowane znaki drogowe poziome czy tylko będą ustawione znaki pionowe z możliwością ich zdemontowania?
4) jaki będzie koszt dla mieszkańca wynikający z podpisania umowy na przyłącze gazu?

Interpelacja radnego Mariana Halemby
1) ponowienie interpelacji w sprawie wycinki brzózek w rejonie cmentarza,
2) interpelacja w sprawie parkowania samochodów przy murze na ul. Kościelnej

Interpelacja radnego Ireneusza Hoffmana
1) podziękował za wspaniałe projekty i pomysły w sprawie rozwoju i uatrakcyjnienia Szczytnej
2) chcielibyśmy wesprzeć OSP w Chocieszowie w sprawie budowy dla nich garażów

Wiceprzewodniczący Rady poinformował, że odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych będą w pkt 7.

Ad. 5
Wiceprzewodniczący Rady poinformował, że protokół z sesji z dnia 29 grudnia 2016 r. pozostawał do wglądu w biurze rady. Radni po zapoznaniu się z jego treścią nie zgłaszali uwag do protokołu. W związku z tym, że nie wniesiono uwag do treści protokołu, Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek o przyjęcie protokołu, który Rada w obecności 14 radnych, w głosowaniu jawnym, 14 głosami - za, jednogłośnie przyjęła.


Wiceprzewodniczący Rady ogłosił 10 minut przerwy (15.00-15.10)

Wznawiając obrady po przerwie Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, że w sesji nadal uczestniczy 14 radnych.
Ad. 6
1) Wiceprzewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały omawiany była na wspólnym posiedzeniu komisji i przez wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowany.
Wiceprzewodniczący Rady zapytał, czy do treści projektu uchwały są jakieś uwagi bądź pytania.
W związku z tym, że nie wniesiono żadnych uwag i pytań Wiceprzewodniczący Rady projekt uchwały odczytał i poddał pod głosowanie.
Rada Miejska w obecności 14 radnych w głosowaniu jawnym, 14 głosami za podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia planów pracy Rady Miejskiej na rok 2017
Uchwała Nr XXII/131/17 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia planów pracy rady Miejskiej na rok 2017 w załączeniu.
Załącznik nr 3

2) Wiceprzewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały omawiany był na wspólnym posiedzeniu komisji i przez wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowany.
Wiceprzewodniczący Rady zapytał, czy do treści projektu uchwały są jakieś uwagi bądź pytania.
W związku z tym, że nie wniesiono żadnych uwag i pytań Wiceprzewodniczący Rady projekt uchwały odczytał i poddał pod głosowanie.
Rada Miejska w obecności 14 radnych w głosowaniu jawnym, 14 głosami za podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Miejskiej na rok 2017.
Uchwała Nr XXII/132/17 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Miejskiej na rok 2017 w załączeniu.
Załącznik nr 4

3) Wiceprzewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały omawiany był na wspólnym posiedzeniu komisji i przez wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowany.
Wiceprzewodniczący Rady zapytał, czy do treści projektu uchwały są jakieś uwagi bądź pytania.
W związku z tym, że nie wniesiono żadnych uwag i pytań Wiceprzewodniczący Rady projekt uchwały odczytał i poddał pod głosowanie.
Rada Miejska w obecności 14 radnych w głosowaniu jawnym, 14 głosami za podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Szczytna w 2017 r.”
Uchwała Nr XXII/133/17 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Szczytna w 2017 r.” w załączeniu.
Załącznik nr 5

4) Wiceprzewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały omawiany był na wspólnym posiedzeniu komisji i przez wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowany.
Wiceprzewodniczący Rady zapytał, czy do treści projektu uchwały są jakieś uwagi bądź pytania.
W związku z tym, że nie wniesiono żadnych uwag i pytań Wiceprzewodniczący Rady projekt uchwały odczytał i poddał pod głosowanie.
Rada Miejska w obecności 14 radnych w głosowaniu jawnym, 14 głosami za podjęła uchwałę w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Szczytna.
Uchwała Nr XXII/134/17 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Szczytna w załączeniu.
Załącznik nr 6

5) Wiceprzewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały omawiany był na wspólnym posiedzeniu komisji i przez wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowany.
Burmistrz Szczytnej wniósł autopoprawkę do projektu uchwały dotyczącą wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego dotyczącego zakupu garażu blaszanego dwustanowiskowego o wartości 3,5 tys. zł w związku z koniecznością rozbiórki pomieszczeń gospodarczych pod budowę nowego skrzydła szkoły podstawowej.
Wiceprzewodniczący Rady zapytał, czy do treści projektu uchwały są jakieś uwagi bądź pytania.
W związku z tym, że nie wniesiono żadnych uwag i pytań Wiceprzewodniczący Rady projekt uchwały odczytał i poddał pod głosowanie.
Rada Miejska w obecności 14 radnych w głosowaniu jawnym, 14 głosami za podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/124/16 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szczytna na rok 2017.
Uchwała Nr XXII/135/17 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/124/16 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szczytna na rok 2017 w załączeniu.
Załącznik nr 7

6) Wiceprzewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały omawiany był na wspólnym posiedzeniu komisji i przez wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowany.
Wiceprzewodniczący Rady zapytał, czy do treści projektu uchwały są jakieś uwagi bądź pytania.
W związku z tym, że nie wniesiono żadnych uwag i pytań Wiceprzewodniczący Rady projekt uchwały odczytał i poddał pod głosowanie.
Rada Miejska w obecności 14 radnych w głosowaniu jawnym, 13 głosami za i 1 głosem wstrzymującym się podjęła uchwałę w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Szczytna środków stanowiących fundusz sołecki w roku budżetowym 2018.
Uchwała Nr XXII/136/17 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Szczytna środków stanowiących fundusz sołecki w roku budżetowym 2018 w załączeniu.
Załącznik nr 8

7) Wiceprzewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały omawiany był na wspólnym posiedzeniu komisji i przez wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowany.
Wiceprzewodniczący Rady zapytał, czy do treści projektu uchwały są jakieś uwagi bądź pytania.
W związku z tym, że nie wniesiono żadnych uwag i pytań Wiceprzewodniczący Rady projekt uchwały odczytał i poddał pod głosowanie.
Rada Miejska w obecności 14 radnych w głosowaniu jawnym, 14 głosami za podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Szczytna.
Uchwała Nr XXII/137/17 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Szczytna w załączeniu.
Załącznik nr 9

8) Wiceprzewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały omawiany był na wspólnym posiedzeniu komisji i przez wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowany.
Wiceprzewodniczący Rady zapytał, czy do treści projektu uchwały są jakieś uwagi bądź pytania.
W związku z tym, że nie wniesiono żadnych uwag i pytań Wiceprzewodniczący Rady projekt uchwały odczytał i poddał pod głosowanie.
Rada Miejska w obecności 14 radnych w głosowaniu jawnym, 14 głosami za podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Szczytna, obręb Szczytna, arkusz 3.
Uchwała Nr XXII/138/17 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Szczytna, obręb Szczytna, arkusz 3 w załączeniu.
Załącznik nr 10

9) Wiceprzewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały omawiany był na wspólnym posiedzeniu komisji i przez wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowany.
Wiceprzewodniczący Rady zapytał, czy do treści projektu uchwały są jakieś uwagi bądź pytania.
W związku z tym, że nie wniesiono żadnych uwag i pytań Wiceprzewodniczący Rady projekt uchwały odczytał i poddał pod głosowanie.
Rada Miejska w obecności 14 radnych w głosowaniu jawnym, 14 głosami za podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Szczytna, część góry Szczytnik od Zamku Leśna do torów kolejowych.
Uchwała Nr XXII/139/17 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Szczytna, część góry Szczytnik od Zamku Leśna do torów kolejowych w załączeniu.
Załącznik nr 11

10) Wiceprzewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały omawiany był na wspólnym posiedzeniu komisji i przez wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowany.
Wiceprzewodniczący Rady zapytał, czy do treści projektu uchwały są jakieś uwagi bądź pytania.
W związku z tym, że nie wniesiono żadnych uwag i pytań Wiceprzewodniczący Rady projekt uchwały odczytał i poddał pod głosowanie.
Rada Miejska w obecności 14 radnych w głosowaniu jawnym, 14 głosami za podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Wojewodą Dolnośląskim w sprawie powierzenia Gminie Szczytna obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych położonych na terenie Gminy Szczytna.
Uchwała Nr XXII/140/17 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Wojewodą Dolnośląskim w sprawie powierzenia Gminie Szczytna obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, położonych na terenie Gminy Szczytna w załączeniu.
Załącznik nr 12

11) Wiceprzewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały omawiany był na wspólnym posiedzeniu komisji i przez wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowany.
Wiceprzewodniczący Rady zapytał, czy do treści projektu uchwały są jakieś uwagi bądź pytania.
W związku z tym, że nie wniesiono żadnych uwag i pytań Wiceprzewodniczący Rady projekt uchwały odczytał i poddał pod głosowanie.
Rada Miejska w obecności 14 radnych w głosowaniu jawnym, 14 głosami za podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia Gmin Duszniki-Zdrój, Kudowa-Zdrój, Lądek-Zdrój, Polanica-Zdrój i Szczytna.
Uchwała Nr XXII/141/17 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia Gmin Duszniki-Zdrój, Kudowa-Zdrój, Lądek-Zdrój, Polanica-Zdrój i Szczytna w załączeniu.
Załącznik nr 13

12) Wiceprzewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały omawiany był na wspólnym posiedzeniu komisji i przez wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowany.
Wiceprzewodniczący Rady zapytał, czy do treści projektu uchwały są jakieś uwagi bądź pytania.
W związku z tym, że nie wniesiono żadnych uwag i pytań Wiceprzewodniczący Rady projekt uchwały odczytał i poddał pod głosowanie.
Rada Miejska w obecności 14 radnych w głosowaniu jawnym, 14 głosami za podjęła uchwałę w sprawie określenia zasad ustalania i przekazywania środków finansowych, wynikających z rozliczenia podatku od towarów i usług Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Szczytnej.
Uchwała Nr XXII/142/17 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie określenia zasad ustalania i przekazywania środków finansowych, wynikających z rozliczenia podatku od towarów i usług Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Szczytnej w załączeniu.
Załącznik nr 14

13) Burmistrz Szczytnej poinformował, że projekt uchwały został wniesiony pod dzisiejsze obrady na podstawie otrzymanych wniosków od:
Pełnomocnika Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny p. Alicji Harat, które będzie aplikowało o środki na : Remont, przebudowę, rozbudowę i zmianę sposobu użytkowania obiektów i budynków zlokalizowanych przy ul. Zamkowej 8 w Szczytnej dla potrzeb rewitalizacji kulturalnej, edukacyjnej, społecznej i gospodarczej (wartość projektu 11 mln zł)
Fundacji „Szczytna”, która będzie aplikowała o środki na: Przebudowę i rozbudowę budynku na potrzeby utworzenia „Domu Pogodnej Starości” oraz budowę budynku gospodarczego wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Szpitalnej 2 w Szczytnej (wartość projektu 10 mln zł)
Projekt uchwały przewiduje umieszczenie tych dwóch przedsięwzięć na liście A odpowiednio w pkt 7 i 8.
Wiceprzewodniczący Rady zapytał, czy do treści projektu uchwały są jakieś uwagi bądź pytania.
W związku z tym, że nie wniesiono żadnych uwag i pytań Wiceprzewodniczący Rady projekt uchwały odczytał i poddał pod głosowanie.
Rada Miejska w obecności 14 radnych w głosowaniu jawnym, 14 głosami za podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/107/16 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 29 września 2016 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Szczytna na lata 2016-2023.
Uchwała Nr XXII/143/17 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/107/16 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 29 września 2016 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Szczytna na lata 2016-2023 w załączeniu.
Załącznik nr 15
Ad. 7
Odpowiedzi na interpelacje radnej udzielił Burmistrz Szczytnej.
Odpowiedź na interpelacje radnej Jolanty Bernat
1) informacja zostanie dodana na aplikację szczytniańską,
2) zaproszenia również dla mieszkańców Szklanej Góry. Można będzie odebrać dodatkowe ulotki,
3) Na obszarze miasteczka ruchu drogowego będą namalowane linie główne dróg, natomiast przejście dla pieszych nie, ponieważ może tworzyć śliskość nawierzchni. Pozostałe znaki będzie można zdemontować,
4) nie mamy informacji dotyczącej kosztów przyłączy gazowych. Będą to niemałe koszty, a mieszkańcy będą musieli uzyskać pozwolenie na budowę chcąc przyłączyć swoje mieszkanie do ujęcia.

Odpowiedź na interpelację radnego Romana Sobczaka
1) podjedziemy i zobaczymy jak wygląda sprawa szamba. Jestem przeciwny budowie kolejnego szamba. Jestem natomiast za budową przydomowej oczyszczalni ścieków.
2) sprawa gazu – po spotkani w niedzielę zobaczymy jaka będzie frekwencja i zainteresowanie tematyką i dopiero wówczas podejmiemy decyzję, czy zaprosić przedstawiciela zakładu gazowniczego na komisję i porozmawiać o gazie na terenie wsi

Odpowiedź na interpelację radnego Mariana Halemby
1) nie uzyskaliśmy zgody na wycinkę brzózek. Możemy je jedynie przyciąć. W naszym przypadku jeżeli chodzi o wycinkę drzew to musimy dysponować zgodą Starosty Kłodzkiego, a takiej w tym przypadku nie mamy,
2) parkowanie samochodów na ul. Kościelnej – 4 pojazdy mają ode mnie pisemne pozwolenia na parkowanie samochodów wzdłuż muru. Zgoda ta będzie umieszczana przez osoby za przednią szybą. Reszta mieszkańców nie może tam parkować. Od przyszłego tygodnia będą kontrole policji.

Odpowiedź na interpelację radnego Ireneusza Hoffmana
Nawiązując do interpelacji radnego Hoffmana i dyskusji jaka toczyła się na komisji wyjaśniam, że jeżeli chodzi o remizę OSP w Chocieszowie to przyjęty został budżetu na ten rok, w którym zabezpieczyliśmy pieniądze na przygotowanie dokumentacji związanej z rozbiórką garaży i dokumentacji związanej z budową garaży dla OSP Chocieszów. Umowa została podpisana, wykonawca został wybrany. W chwili obecnej czekamy na dokumentację techniczną, której termin na złożenie jeszcze nie minął. Po otrzymaniu dokumentacji możemy powrócić do rozmów.
Jeżeli chodzi o budowę 3 garaży dla OSP w Szczytnej to dokumentacja na to zadanie była opracowana 5 lat temu. Nie ma niestety obecnie naborów wniosków na tego typu zadanie. Przedsiębiorcy Szczytnej zadeklarowali swoją pomoc przy budowie tych garaży w czynie społecznym. Jedna firma zajmie się odwodnieniem terenu, inna pracami ziemnymi dotyczącymi wykopania fundamentów, inna fundamentami, inna firma da drewno na więźbę dachową, itd. My zadeklarowaliśmy pomoc strażakom dając im osoby bezrobotne znające się na tego typu pracach.

Ad. 8
Wiceprzewodniczący rady przypomniał o konieczności złożenia oświadczeń majątkowych a także przypomniał o liście dyżurów radnych.

Ad. 9
W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Wiceprzewodniczący Rady podziękował wszystkim za udział w obradach i ogłosił zamknięcie obrad XXII Sesji Rady Miejskiej w Szczytnej.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała
Małgorzata Raczuk

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Renata Idzik

 
informacje wprowadził:Piotr Popławski
informacje wytworzył:
data ostatniej modyfikacji: 8 Lutego 2018 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 261541