szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
RADA MIEJSKA:
Uchwała Nr XXIII/191/04 z dnia 29 grudnia 2004

Uchwała Nr XXIII/191/04
Rady Miejskiej w Szczytnej
z dnia 29 grudnia 2004


w sprawie zmiany uchwały Nr XV/109/2004 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 30 stycznia 2004 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Szczytna

Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2003 r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz. U. Nr 33, poz. 264 z późn.zm.)
Rada Miejska w Szczytnej  u c h w a l a, co następuje:


§ 1.
W uchwale Nr XV/109/2004 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 30 stycznia 2004 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Szczytna paragraf 2 otrzymuje brzmienie:
„Przyznaje się na okres od dnia 1.01.2005 r. do dnia 31.12.2005 r. dla Pana Edwarda Kondratiuka Burmistrza Miasta i Gminy Szczytna dodatek specjalny w kwocie wynoszącej 20% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego.”


§ 2.

Pozostałe postanowienia uchwały nie ulegają zmianie.


§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Szczytna.


§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

UZASADNIENIE


Zgodnie z przepisem § 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2003 r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz. U. Nr 33, poz. 264 z późn.zm.) (...) burmistrzowi (...) przysługuje dodatek specjalny w kwocie wynoszącej co najmniej 20% i nieprzekraczającej 40% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego (...). Dodatek przyznaje właściwy organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego.
Uchwałą Nr XV/109/2004 z dnia 30 stycznia 2004 r. Rada Miejska w Szczytnej przyznała Burmistrzowi Miasta i Gminy Szczytna dodatek specjalny w kwocie wynoszącej 20% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego na okres od dnia 1.01.2004 r. do dnia 31.12.2004 r.
Proponuje się przyznanie dodatku specjalnego w obligatoryjnie minimalnej wysokości, tj. w kwocie wynoszącej 20%  łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego, na okres od dnia 1.01.2005 r. do dnia 31.12.2005 r.

 
informacje wprowadził:Piotr Popławski
informacje wytworzył:
data ostatniej modyfikacji: 31 Grudzień 2004 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 282570